Proračun 2021. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
12. 2021.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 818.200.000 761.277.634 93
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 93.889.189 89.142.779 95
održavanje komunalne infrastrukture 36.411.644 33.704.433 93
javna rasvjeta 10.166.000 9.748.172 96
održavanje javnih površina grada 22.468.980 22.128.457 98
prometnice i promet 28.906.545 27.841.130 96
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
28.752.545 27.725.981 96
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
184.230 138.810 75
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
7.895.385 7.842.196 99
vatrogasna zaštita 2.657.000 2.657.000 100
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 17.834.385 16.959.211 95
2. GOSPODARSTVO 53.303.824 50.785.275 95
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
45.170.515 44.101.594 98
promicanje poduzetničke kulture 236.500 222.356 94
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.594.415 4.031.232 88
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
4.700.850 4.486.079 95
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
35.338.750 35.061.927 99
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 300.000 100
projekt CB NET-BIOS 358.500 358.131 100
poslovni udjeli 5.690.749 5.690.749 100
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 2.084.060 634.800 30
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 369.506.382 350.602.650 95
odgoj 68.933.410 68.742.504 100
Dječji vrtić Osijek 68.058.410 67.922.973 100
obrazovanje 212.522.175 194.868.213 92
Osnove škole Grada Osijeka 204.413.516 187.179.919 92
kultura 47.079.677 46.213.689 98
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 29.813.050 30.034.003 101
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.870.500 5.854.594 100
Gradske galerije 1.224.405 1.152.196 94
Kulturni centar Osijek 4.797.962 3.863.009 81
sport 40.971.120 40.778.245 100
Športski objekti 20.810.000 20.799.118 100
4. PROGRAMI EU 72.671.438 62.155.641 86
pripreme projekata 1.258.800 1.158.796 92
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 4.524.750 2.978.783 66
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.128.950 1.253.543 59
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
56.439.845 49.262.285 87
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 6.137.000 5.594.554 91
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 2.182.093 1.907.680 87
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 27.225.350 23.687.647 87
prevencija i zaštita zdravlja 8.398.950 8.241.411 98
promidžba zdravstvenih aktivnosti 131.000 66.714 51
projekt “Osijek zdravi grad” 91.000 62.000 68
socijalna zaštita stanovništva 7.337.900 5.753.667 78
naknada za troškove stanovanja 2.500.000 2.432.414 97
skrb o starim i nemoćnim osobama 4.811.000 3.442.134 72
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.600.000 2.629.700 73
skrb o djeci 2.958.500 2.735.393 92
naknada za novorođenu djecu, posvojitelje i potpore mladim obiteljima za troškove medicinski potpomognute oplodnje 2.000.000 1.973.109 99
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 736.500 646.744 88
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.588.000 3.448.327 96
Hrvatski crveni križ 2.080.000 2.080.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
6. URBANIZAM 477.600 161.474 34
prostorno planiranje 477.600 161.474 34
urbanistički planovi 477.600 161.474 34
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
17.183.500 10.846.143 63
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 9.510.000 5.165.625 54
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.804.900 1.016.185 36
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.342.600 1.234.589 92
upravljanje ostalom imovinom Grada 1.080.000 1.080.000 100
pravni poslovi Grada 770.500 747.282 97
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.675.500 1.602.462 96
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 82.554.246 75.078.198 91
izgradnja prometnica 11.541.931 9.820.899 85
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.099.960 2.818.041 91
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.476.985 1.314.553 89
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 34.105.547 31.710.951 93
izgradnja školskih prostora 4.306.910 4.284.993 99
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 176.500 166.500 94
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 3.698.684 3.463.157 94
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 2.245.110 1.704.015 76
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 3.036.169 3.035.401 100
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 1.410.000 883.207 63
Objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja 50.000 44.989 90
zaštita okoliša 2.106.450 1.492.186 71
stanogradnja i visokogradnja 15.300.000 14.339.306 94
9. GRADSKA UPRAVA 101.388.471 98.817.828 97
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
33.627.355 33.581.870 100
rashodi za redovnu djelatnost javne uprave i administracije 3.518.465 3.328.921 95
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 8.113.081 6.893.039 85
zaštita od požara, zaštita na radu, sustav civilne zaštite 275.500 158.084 57
financijski rashodi i kapitalne pomoći 24.211.110 24.004.661 99
izdatci za otplatu zajmova 23.301.970 23.114.285 99
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 310.000 292.107 94
predstavnička tijela 3.989.490 3.922.661 98
razvoj civilnog društva 156.650 156.650 100
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.884.850 3.365.549 87
%d blogeri kao ovaj: