Proračun 2021. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2021.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2021.-30.06.2021. te 01.01.2021.-31.12.2021.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
02. 2021.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 630.792.424 53.032.670 8
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 86.105.197 7.716.296 9
održavanje komunalne infrastrukture 35.450.350 1.388.228 4
javna rasvjeta 10.285.000 796.068 8
prometnice i promet 23.875.000 3.580.774 15
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.715.000 3.569.305 15
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
120.000 0 0
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
7.756.500 195.959 3
vatrogasna zaštita 2.500.000 0 0
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 0 0
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 16.190.347 2.551.335 16
2. GOSPODARSTVO 44.711.900 5.050.169 11
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
40.676.500 5.000.114 12
promicanje poduzetničke kulture 170.000 13.125 8
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.455.000 533.867 12
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
4.860.000 28.808 1
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
30.891.500 4.424.314 14
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
projekt CB NET-BIOS 255.100 0 0
poslovni udjeli 2.576.300 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.204.000 50.055 4
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 137.216.407 20.072.700 15
odgoj 40.215.000 5.313.298 13
Dječji vrtić Osijek 39.260.000 5.182.499 13
obrazovanje 31.316.864 4.773.887 15
Osnove škole Grada Osijeka 25.631.374 3.751.020 15
kultura 25.097.043 3.522.563 14
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.895.000 2.072.888 16
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.912.600 706.931 14
Gradske galerije 1.051.400 107.045 10
Kulturni centar Osijek 1.461.643 154.607 11
sport 40.587.500 6.462.952 16
Športski objekti 20.525.000 3.676.497 18
4. PROGRAMI EU 94.105.450 1.927.497 2
pripreme projekata 800.000 0 0
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 5.401.200 429.797 8
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.833.890 1.306 0
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
79.345.360 1.429.259 2
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 5.021.000 0 0
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 704.000 67.135 10
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 25.520.560 1.385.312 5
prevencija i zaštita zdravlja 5.570.000 59.710 1
promidžba zdravstvenih aktivnosti 170.000 0 0
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 0 0
socijalna zaštita stanovništva 7.831.000 319.572 4
naknada za troškove stanovanja 3.000.000 202.970 7
skrb o starim i nemoćnim osobama 5.530.000 75.000 1
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.600.000 0 0
skrb o djeci 3.259.560 271.030 8
naknada za novorođenu djecu i potpore mladim obiteljima za troškove MPO 2.150.000 242.000 11
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 29.030 3
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.160.000 660.000 21
Hrvatski crveni križ 2.000.000 410.000 21
Zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
6. URBANIZAM 660.000 7.316 1
prostorno planiranje i urbana komasacija 660.000 7.316 1
urbanistički planovi i urbana komasacija 660.000 7.316 1
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
14.496.500 714.762 5
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 5.720.000 31.059 1
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.729.000 148.214 5
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.351.500 162.135 12
upravljanje ostalom imovinom Grada 1.000.000 0 0
pravni poslovi Grada 2.091.000 201.057 10
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.605.000 172.297 11
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 126.442.744 2.775.151 2
izgradnja prometnica 3.736.564 395.174 11
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 4.620.700 29.219 1
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.000.000 0 0
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 51.666.500 34.214 0
izgradnja školskih prostora 5.300.000 0 0
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 3.250.000 0 0
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 7.388.980 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 22.650.000 10.500 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 2.510.000 440.945 18
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 2.000.000 0 0
Objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja 750.000 0 0
zaštita okoliša 3.070.000 0 0
stanogradnja i visokogradnja 17.500.000 1.865.100 11
9. GRADSKA UPRAVA 101.533.666 13.383.468 13
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
32.775.000 5.509.282 17
rashodi za redovnu djelatnost javne uprave i administracije 3.835.500 280.223 7
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 7.341.280 689.578 9
zaštita od požara, zaštita na radu, sustav civilne zaštite 395.500 41.038 10
financijski rashodi i kapitalne pomoći 22.628.216 4.656.519 21
izdatci za otplatu zajmova 25.770.970 1.616.771 6
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 355.000 4.002 1
predstavnička tijela 4.884.000 341.021 7
razvoj civilnog društva 200.000 80.000 40
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.348.200 165.034 5
<span>%d</span> blogeri kao ovaj: