Proračun 2021. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2021.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika koji se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2021.-30.06.2021. te 01.01.2021.-31.12.2021.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
08. 2021.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 592.941.449 323.614.595 55
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 92.417.706 45.492.043 49
održavanje komunalne infrastrukture 36.365.264 18.426.991 51
javna rasvjeta 10.185.000 5.049.930 50
održavanje javnih površina grada 22.345.000 12.974.979 58
prometnice i promet 28.862.545 13.003.120 45
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
28.702.545 12.934.366 45
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
170.000 88.482 52
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
7.739.550 2.062.926 27
vatrogasna zaštita 2.500.000 1.407.000 56
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 16.780.347 10.503.523 63
2. GOSPODARSTVO 47.945.669 31.317.356 65
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
43.244.209 28.931.528 67
promicanje poduzetničke kulture 161.500 92.356 57
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.666.250 2.949.797 63
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
4.734.000 3.498.174 74
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
33.338.750 22.391.200 67
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 343.709 0 0
projekt CB NET-BIOS 346.100 85.997 25
poslovni udjeli 2.276.300 2.230.749 98
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 2.079.060 69.082 3
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 145.733.444 91.095.631 63
odgoj 43.135.000 27.226.910 63
Dječji vrtić Osijek 42.260.000 26.669.690 63
obrazovanje 34.838.451 20.930.627 60
Osnove škole Grada Osijeka 26.703.212 15.581.166 58
kultura 26.788.873 17.135.420 64
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.895.000 8.348.013 65
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.012.600 3.225.610 64
Gradske galerije 1.051.400 551.507 52
Kulturni centar Osijek 2.535.973 1.172.252 46
sport 40.971.120 25.802.673 63
Športski objekti 20.700.000 13.383.950 65
4. PROGRAMI EU 67.750.460 35.304.442 52
pripreme projekata 1.002.425 96.725 10
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 4.204.300 2.024.804 48
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.468.900 584.989 24
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
55.244.835 26.540.867 48
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 4.126.000 5.586.602 135
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 704.000 470.456 67
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 28.745.280 14.454.594 50
prevencija i zaštita zdravlja 7.471.000 5.562.716 74
promidžba zdravstvenih aktivnosti 150.000 12.000 8
projekt “Osijek zdravi grad” 110.000 12.000 11
socijalna zaštita stanovništva 8.854.720 2.851.908 32
naknada za troškove stanovanja 2.900.000 1.465.665 51
skrb o starim i nemoćnim osobama 5.530.000 1.759.184 32
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.600.000 1.225.850 34
skrb o djeci 3.279.560 1.656.067 50
naknada za novorođenu djecu, posvojitelje i potpore mladim obiteljima za troškove medicinski potpomognute oplodnje 2.150.000 1.246.816 58
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 389.251 46
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.460.000 2.612.719 76
Hrvatski crveni križ 2.000.000 1.590.000 80
Zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
6. URBANIZAM 814.100 17.394 2
prostorno planiranje 814.100 17.394 2
urbanistički planovi 814.100 17.394 2
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
17.512.750 4.672.151 27
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 8.706.250 463.012 5
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.679.000 658.843 25
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.351.500 855.311 63
upravljanje ostalom imovinom Grada 1.080.000 1.080.000 100
pravni poslovi Grada 2.091.000 569.515 27
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.605.000 1.045.470 65
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 87.867.928 34.841.976 40
izgradnja prometnica 14.492.216 3.140.841 22
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 4.440.610 2.312.894 52
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.996.985 396.663 20
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 26.712.087 8.322.464 31
izgradnja školskih prostora 4.195.000 3.636.318 87
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 166.500 32.050 19
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 4.996.256 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 9.155.110 1.509.903 16
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 2.663.164 3.035.401 114
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 2.000.000 409.459 20
Objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja 750.000 44.989 6
zaštita okoliša 2.300.000 1.321.503 57
stanogradnja i visokogradnja 14.000.000 10.679.492 76
9. GRADSKA UPRAVA 104.154.112 66.419.009 64
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
33.738.225 22.680.427 67
rashodi za redovnu djelatnost javne uprave i administracije 3.762.100 1.698.393 45
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 7.635.180 3.736.218 49
zaštita od požara, zaštita na radu, sustav civilne zaštite 395.500 63.463 16
financijski rashodi i kapitalne pomoći 23.844.147 16.509.055 69
izdatci za otplatu zajmova 25.770.970 16.509.898 64
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 355.000 135.758 38
predstavnička tijela 4.798.640 3.385.799 71
razvoj civilnog društva 156.650 146.700 94
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.697.700 1.553.298 42
%d blogeri kao ovaj: