Proračun 2021. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2021.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika koji se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2021.-30.06.2021. te 01.01.2021.-31.12.2021.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
05. 2021.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 630.792.424 183.449.914 29
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 86.105.197 23.299.296 27
održavanje komunalne infrastrukture 35.450.350 7.498.543 21
javna rasvjeta 10.285.000 2.920.340 28
prometnice i promet 23.875.000 8.050.778 34
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.715.000 8.010.437 34
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
120.000 58.009 48
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
7.756.500 598.155 8
vatrogasna zaštita 2.500.000 625.000 25
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 44.168 21
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 16.190.347 6.424.643 40
2. GOSPODARSTVO 44.711.900 21.350.878 48
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
40.676.500 19.054.910 47
promicanje poduzetničke kulture 170.000 33.858 20
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.455.000 1.082.150 24
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
4.860.000 2.825.501 58
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
30.891.500 15.113.401 49
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
projekt CB NET-BIOS 255.100 0 0
poslovni udjeli 2.576.300 2.230.749 87
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.204.000 65.219 5
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 137.216.407 56.802.724 41
odgoj 40.215.000 17.295.428 43
Dječji vrtić Osijek 39.260.000 16.948.861 43
obrazovanje 31.316.864 13.925.665 44
Osnove škole Grada Osijeka 25.631.374 10.326.152 40
kultura 25.097.043 10.006.309 40
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.895.000 5.300.658 41
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.912.600 1.935.570 39
Gradske galerije 1.051.400 298.219 28
Kulturni centar Osijek 1.461.643 579.943 40
sport 40.587.500 15.575.321 38
Športski objekti 20.525.000 8.255.112 40
4. PROGRAMI EU 94.105.450 15.757.025 17
pripreme projekata 798.625 25.181 3
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 5.468.700 1.442.349 26
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.833.890 151.486 5
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
79.279.235 11.590.472 15
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 5.021.000 2.278.742 45
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 704.000 268.795 38
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 25.520.560 6.064.659 24
prevencija i zaštita zdravlja 5.570.000 267.973 5
promidžba zdravstvenih aktivnosti 170.000 12.000 7
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 12.000 9
socijalna zaštita stanovništva 7.731.000 1.548.410 20
naknada za troškove stanovanja 2.900.000 892.281 31
skrb o starim i nemoćnim osobama 5.530.000 1.673.384 30
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.600.000 1.225.850 34
skrb o djeci 3.259.560 992.916 30
naknada za novorođenu djecu, posvojitelje i potpore mladim obiteljima za troškove MPO 2.150.000 777.562 36
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 215.355 26
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.260.000 1.569.976 48
Hrvatski crveni križ 2.000.000 1.000.000 50
Zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
6. URBANIZAM 660.000 11.258 2
prostorno planiranje 660.000 11.258 2
urbanistički planovi 660.000 11.258 2
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
14.496.500 3.226.042 22
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 5.720.000 74.707 1
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.729.000 488.227 18
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.351.500 525.651 39
upravljanje ostalom imovinom Grada 1.000.000 1.080.000 108
pravni poslovi Grada 2.091.000 496.208 24
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.605.000 561.250 35
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 126.442.744 15.545.679 12
izgradnja prometnica 3.736.564 1.483.230 40
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 4.620.700 1.135.764 25
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.000.000 160.730 8
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 51.666.500 1.768.565 3
izgradnja školskih prostora 5.300.000 1.048.358 20
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 3.250.000 0 0
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 7.388.980 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 22.650.000 1.505.108 7
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 2.510.000 1.480.274 59
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 2.000.000 0 0
Objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja 750.000 9.900 1
zaštita okoliša 3.070.000 72.821 2
stanogradnja i visokogradnja 17.500.000 6.880.929 39
9. GRADSKA UPRAVA 101.533.666 41.392.353 41
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
32.775.000 14.727.610 45
rashodi za redovnu djelatnost javne uprave i administracije 3.835.500 1.078.104 28
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 7.341.280 2.141.698 29
zaštita od požara, zaštita na radu, sustav civilne zaštite 395.500 46.738 12
financijski rashodi i kapitalne pomoći 22.628.216 10.198.872 45
izdatci za otplatu zajmova 25.770.970 11.408.705 44
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 355.000 68.453 19
predstavnička tijela 4.884.000 909.212 19
razvoj civilnog društva 200.000 80.000 40
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.348.200 732.961 22
%d blogeri kao ovaj: