Proračun 2021. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2021. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika koji se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2021.-30.06.2021. te 01.01.2021.-31.12.2021.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO             05. 2021. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 630.792.424 199.927.469 32
1. Prihodi od poreza 266.857.652 131.833.581 49
Porez i prirez na dohodak 246.177.582 121.435.021 49
Porez na promet nekretnina 20.000.000 10.155.800 51
Ostali prihodi od poreza 680.070 242.760 36
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 145.038.832 23.553.371 16
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 7.682.400 846.337 11
Pomoći iz državnog proračuna 2.989.650 394.720 13
Pomoći iz županijskog proračuna 1.350.000 355.000 26
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.409.000 8.225.857 87
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.141.080 8.001.383 40
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 103.466.702 5.730.074 6
3. Prihodi od imovine 31.203.600 5.718.125 18
Naknade za koncesije 2.988.250 1.110.473 37
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 879.600 42
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.000.000 1.337.434 22
 Korištenje javnih gradskih površina 2.750.000 612.710 22
Prihodi od spomeničke rente 2.700.000 570.854 21
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.000.000 521.144 26
Ostali prihodi od imovine 12.665.350 685.911 5
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 68.377.076 26.721.080 39
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
400.000 223.521 56
Komunalna naknada 54.765.000 21.477.144 39
Komunalni doprinos 8.915.000 3.408.009 38
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.297.076 1.612.406 38
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 182.700 313.850 172
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.522.000 572.897 23
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.534.500 2.273.220 14
Prihodi od prodaje stanova 4.586.500 1.418.311 31
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 7.011.900 787.202 11
Prihodi od prodaje zona 2.500.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 36.100 67.707 188
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 92.709.000 8.941.345 10
Kratkoročni kredit 25.000.000 0 0
Dugoročni kredit 67.709.000 8.941.345 13
9. Višak prihoda 7.367.064 0 0
%d blogeri kao ovaj: