Proračun 2021. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2021. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika koji se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2021.-30.06.2021. te 01.01.2021.-31.12.2021.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO           08. 2021. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 592.941.449 334.388.527 56
1. Prihodi od poreza 278.750.905 206.788.609 74
Porez i prirez na dohodak 256.320.835 191.061.443 75
Porez na promet nekretnina 22.000.000 15.425.937 70
Ostali prihodi od poreza 430.070 301.229 70
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 114.324.301 46.345.997 41
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 5.781.609 1.147.475 20
Pomoći iz državnog proračuna 4.018.350 1.399.037 35
Pomoći iz županijskog proračuna 1.164.640 354.639 30
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.327.560 9.983.354 75
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.044.313 12.749.002 64
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 69.987.829 20.712.491 30
3. Prihodi od imovine 24.368.600 12.813.151 53
Naknade za koncesije 2.988.250 1.751.311 59
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.542.956 73
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 3.500.000 2.612.347 75
 Korištenje javnih gradskih površina 2.050.000 1.371.185 67
Prihodi od spomeničke rente 2.700.000 861.488 32
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.000.000 1.009.324 50
Ostali prihodi od imovine 9.030.350 3.664.539 41
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.847.076 43.979.225 63
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
400.000 379.086 95
Komunalna naknada 55.765.000 35.288.931 63
Komunalni doprinos 9.315.000 5.497.020 59
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.367.076 2.814.187 64
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 631.620 391.402 62
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.392.000 909.893 38
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.299.518 5.131.149 30
Prihodi od prodaje stanova 3.486.500 2.165.015 62
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 8.742.018 787.202 9
Prihodi od prodaje zona 2.500.000 2.085.001 0
Ostali prihodi od prodaje 171.000 93.932 55
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 63.162.500 18.029.101 29
Kratkoročni kredit 25.000.000 0 0
Dugoročni kredit 38.162.500 18.029.101 47
9. Višak prihoda 22.164.929 0 0
%d blogeri kao ovaj: