Proračun 2021. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2021. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika koji se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2021.-30.06.2021. te 01.01.2021.-31.12.2021.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO           10. 2021. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 592.941.449 412.047.127 69
1. Prihodi od poreza 278.750.905 241.311.288 87
Porez i prirez na dohodak 256.320.835 221.167.562 86
Porez na promet nekretnina 22.000.000 19.775.346 90
Ostali prihodi od poreza 430.070 368.380 86
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 114.324.301 69.011.294 60
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 5.781.609 1.303.419 23
Pomoći iz državnog proračuna 4.018.350 1.425.229 35
Pomoći iz županijskog proračuna 1.164.640 668.589 57
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.327.560 10.986.905 82
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.044.313 16.380.632 82
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 69.987.829 38.246.520 55
3. Prihodi od imovine 24.368.600 15.700.255 64
Naknade za koncesije 2.988.250 1.975.479 66
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.934.654 92
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 3.500.000 3.638.825 104
 Korištenje javnih gradskih površina 2.050.000 2.040.757 100
Prihodi od spomeničke rente 2.700.000 885.946 33
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.000.000 1.447.621 72
Ostali prihodi od imovine 9.030.350 3.776.974 42
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.847.076 54.734.298 78
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru
400.000 465.352 116
Komunalna naknada 55.765.000 43.300.846 78
Komunalni doprinos 9.315.000 7.205.111 77
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.367.076 3.762.988 86
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 631.620 391.402 62
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.392.000 1.288.313 54
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.299.518 5.575.554 32
Prihodi od prodaje stanova 3.486.500 2.165.015 62
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 8.742.018 787.202 9
Prihodi od prodaje zona 2.500.000 2.085.001 0
Ostali prihodi od prodaje 171.000 538.336 315
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 63.162.500 24.034.724 38
Kratkoročni kredit 25.000.000 0 0
Dugoročni kredit 38.162.500 24.034.724 63
9. Višak prihoda 22.164.929 0 0
%d blogeri kao ovaj: