Proračun 2021. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2021. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2021.-30.06.2021. te 01.01.2021.-31.12.2021.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO             02. 2021. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 630.792.424 71.365.161 11
1. Prihodi od poreza 266.857.652 52.959.137 20
Porez i prirez na dohodak 246.177.582 48.566.479 20
Porez na promet nekretnina 20.000.000 4.248.423 21
Ostali prihodi od poreza 680.070 144.236 21
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 145.038.832 9.151.847 6
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 7.682.400 0 0
Pomoći iz državnog proračuna 2.989.650 0 0
Pomoći iz županijskog proračuna 1.350.000 0 0
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.409.000 5.381.065 57
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.141.080 3.251.163 16
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 103.466.702 519.619 1
3. Prihodi od imovine 31.203.600 1.826.298 6
Naknade za koncesije 2.988.250 201.731 7
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 346.372 16
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.000.000 514.240 9
Korištenje javnih gradskih površina 2.750.000 146.482 5
Prihodi od spomeničke rente 2.700.000 382.403 14
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.000.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 12.665.350 235.070 2
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 68.377.076 5.613.267 8
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
400.000 91.371 23
Komunalna naknada 54.765.000 3.930.992 7
Komunalni doprinos 8.915.000 1.109.553 12
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.297.076 481.352 11
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 182.700 14.400 8
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.522.000 257.742 10
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.534.500 281.371 2
Prihodi od prodaje stanova 4.586.500 269.318 6
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 7.011.900 3.000 0
Prihodi od prodaje zona 2.500.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 36.100 9.053 25
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 92.709.000 1.261.099 1
Kratkoročni kredit 25.000.000 0 0
Dugoročni kredit 67.709.000 1.261.099 2
9. Višak prihoda 7.367.064 0 0
<span>%d</span> blogeri kao ovaj: