Proračun 2021. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2021.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO           12. 2021. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 818.200.000 774.389.077 95
1. Prihodi od poreza 292.171.024 298.116.865 102
Porez i prirez na dohodak 268.745.954 273.045.825 102
Porez na promet nekretnina 23.000.000 24.676.659 107
Ostali prihodi od poreza 425.070 394.380 93
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 126.271.598 125.388.358 99
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.540.559 2.281.532 41
Pomoći iz državnog proračuna 11.719.010 12.753.459 109
Pomoći iz županijskog proračuna 1.014.640 838.439 83
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 14.728.060 13.291.292 90
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.141.288 20.039.592 105
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 74.128.041 76.184.044 103
3. Prihodi od imovine 19.585.600 21.717.862 111
Naknade za koncesije 2.828.250 2.894.680 102
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.300.000 2.342.334 102
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 4.300.000 4.717.976 110
Korištenje javnih gradskih površina 2.400.000 2.543.700 106
Prihodi od spomeničke rente 1.450.000 3.070.337 212
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 1.962.000 1.904.295 97
Ostali prihodi od imovine 4.345.350 4.244.540 98
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 68.305.476 65.832.107 96
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru
500.000 520.716 104
Komunalna naknada 53.990.300 51.260.614 95
Komunalni doprinos 9.115.000 9.548.811 105
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.700.176 4.501.966 96
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 700.800 544.021 78
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.292.000 1.861.927 81
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.179.168 18.047.845 89
Prihodi od prodaje stanova 3.486.500 2.897.868 83
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 1.550.000 0 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 8.930.118 8.883.852 99
Prihodi od prodaje zona 2.500.000 2.634.001 105
Ostali prihodi od prodaje 3.712.550 3.632.125 98
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 41.270.854 32.894.132 80
Kratkoročni kredit 7.000.000 0 0
Dugoročni kredit 34.270.854 32.894.132 96
9. Višak prihoda 22.164.929 0 0
10. Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika grada Osijeka 225.258.551 209.985.960 93