Proračun 2020. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2020. te 01.01.2019.-31.12.2020.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
09. 2020.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 611.646.167 355.436.966 58
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 77.779.843 46.031.282 59
održavanje komunalne infrastrukture 32.015.966 19.114.193 60
javna rasvjeta 9.900.000 5.900.781 60
prometnice i promet 23.480.000 12.889.207 55
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.260.000 12.805.473 55
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 1.600 1
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
3.211.100 1.550.990 48
vatrogasna zaštita 2.657.000 1.338.163 50
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 142.995 67
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 300.000 0 0
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.742.777 10.994.133 70
2. GOSPODARSTVO 52.145.280 42.337.726 81
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
50.735.000 42.319.794 83
promicanje poduzetničke kulture 569.000 61.670 11
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.871.000 2.049.524 42
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
10.670.000 9.835.815 92
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
34.325.000 30.292.139 88
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 80.646 27
projekt CB NET-BIOS 277.600 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.132.680 17.932 2
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 141.294.236 97.090.711 69
odgoj 44.884.073 33.626.577 75
Dječji vrtić Osijek 43.996.573 32.964.823 75
obrazovanje 32.034.296 18.296.795 57
Osnove škole Grada Osijeka 25.420.511 14.268.309 56
kultura 25.280.867 18.299.621 72
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 14.094.800 10.071.536 71
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.649.700 3.414.703 73
Gradske galerije 760.000 519.831 68
Kulturni centar Osijek 957.500 481.111 50
sport 39.095.000 26.867.718 69
Športski objekti 21.363.750 15.037.964 70
4. PROGRAMI EU 62.174.734 20.097.506 32
pripreme projekata 595.000 1.285 0
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 5.937.200 1.872.989 32
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.214.000 702.967 22
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
31.264.534 7.026.152 22
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 20.310.000 9.782.519 48
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 854.000 711.596 83
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 24.456.560 13.498.914 55
prevencija i zaštita zdravlja 6.159.000 4.505.751 73
projekt “RealForAll” 129.000 26.161 20
promidžba zdravstvenih aktivnosti 150.000 7.000 5
projekt “Osijek zdravi grad” 110.000 7.000 6
socijalna zaštita stanovništva 7.028.000 3.030.860 43
naknada za troškove stanovanja 3.200.000 1.692.020 53
skrb o starim i nemoćnim osobama 5.030.000 1.987.870 40
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.800.000 1.574.900 41
skrb o djeci 2.849.560 1.497.433 53
naknada za novorođenu djecu 1.750.000 1.199.000 69
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 298.433 36
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.240.000 2.470.000 76
Hrvatski crveni križ 2.060.000 1.770.000 86
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 510.000 75.375 15
prostorno planiranje i urbana komasacija 510.000 75.375 15
urbanistički planovi i urbana komasacija 510.000 75.375 15
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
13.155.180 5.280.217 40
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 5.859.780 1.236.997 21
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.575.800 672.224 26
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.390.000 890.391 64
pravni poslovi Grada 1.791.200 1.464.175 82
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.538.400 1.016.429 66
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 134.948.664 61.837.280 46
izgradnja prometnica 17.267.936 5.202.716 30
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 4.187.800 780.820 19
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 950.000 169.441 18
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 46.583.425 31.004.547 67
izgradnja školskih prostora 6.412.232 1.366.138 21
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 18.175.251 11.367.415 63
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 6.138.750 2.345.345 38
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 20.363.270 8.668.809 43
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 1.360.000 219.993 16
zaštita okoliša 4.510.000 295.509 7
stanogradnja i visokogradnja 9.000.000 416.547
9. GRADSKA UPRAVA 105.181.670 69.187.954 66
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.925.450 22.957.581 74
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 11.232.368 6.157.208 55
financijski rashodi i kapitalne pomoći 23.713.402 19.348.592 82
izdatci za otplatu zajmova 32.059.000 17.145.712 53
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 355.000 207.892 59
predstavnička tijela 2.657.000 1.837.854 69
razvoj civilnog društva 130.000 80.000 62
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.109.450 1.453.116 35
%d blogeri kao ovaj: