Proračun 2020. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2020. te 01.01.2019.-31.12.2020.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
05. 2020.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 611.430.388 186.864.339 31
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 75.017.743 21.568.895 29
održavanje komunalne infrastrukture 31.865.966 8.550.292 27
javna rasvjeta 9.900.000 3.475.312 35
prometnice i promet 20.980.000 5.709.427 27
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
20.760.000 5.674.484 27
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 0 0
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
3.256.000 503.025 15
vatrogasna zaštita 2.500.000 625.000 25
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 58.911 28
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 300.000 0 0
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.742.777 6.122.240 39
2. GOSPODARSTVO 50.385.280 33.398.982 66
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
48.975.000 33.398.763 68
promicanje poduzetničke kulture 475.000 8.750 2
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.845.000 1.139.359 24
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
12.530.000 8.928.395 71
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
30.825.000 23.322.258 76
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
projekt CB NET-BIOS 277.600 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.132.680 219 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 134.377.291 54.688.988 41
odgoj 42.071.573 18.497.727 44
Dječji vrtić Osijek 41.196.573 18.102.951 44
obrazovanje 29.632.253 11.783.132 40
Osnove škole Grada Osijeka 23.726.473 8.861.796 37
kultura 24.654.965 9.123.902 37
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.694.800 5.125.028 37
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.550.000 1.979.165 43
Gradske galerije 760.000 292.482 38
Kulturni centar Osijek 757.500 164.962 22
sport 38.018.500 15.284.227 40
Športski objekti 20.135.000 9.045.674 45
4. PROGRAMI EU 76.173.064 8.324.864 11
pripreme projekata 645.000 1.285 0
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 5.760.700 852.875 15
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.214.000 196.671 6
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
50.589.364 3.057.458 6
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 15.310.000 3.959.590 26
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 654.000 256.984 39
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 22.141.560 5.880.190 27
prevencija i zaštita zdravlja 4.659.000 183.496 4
projekt “RealForAll” 129.000 20.863 16
promidžba zdravstvenih aktivnosti 150.000 7.000 5
projekt “Osijek zdravi grad” 110.000 7.000 6
socijalna zaštita stanovništva 6.973.000 1.525.142 22
naknada za troškove stanovanja 3.200.000 887.154 28
skrb o starim i nemoćnim osobama 4.380.000 1.679.200 38
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.800.000 1.529.200 40
skrb o djeci 2.849.560 835.352 29
naknada za novorođenu djecu 1.750.000 584.000 33
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 251.352 30
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.130.000 1.650.000 53
Hrvatski crveni križ 2.000.000 1.000.000 50
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 510.000 58.625 11
prostorno planiranje i urbana komasacija 510.000 58.625 11
urbanistički planovi i urbana komasacija 510.000 58.625 11
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
12.736.780 3.572.529 28
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 5.859.780 1.208.248 21
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.575.800 410.332 16
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.405.000 478.054 34
pravni poslovi Grada 1.341.200 928.149 69
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.555.000 547.747 35
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 135.188.078 18.498.425 14
izgradnja prometnica 15.150.000 25.000 0
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.399.000 201.839 6
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 350.000 178.191 51
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 39.619.425 9.594.473 24
izgradnja školskih prostora 6.412.232 1.072.714 17
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 18.185.401 4.382.337 24
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 10.888.750 831.758 8
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 20.363.270 1.873.796 9
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 860.000 99.961 12
objekti od značaja za Grad – dodatna ulaganja 2.400.000 0 0
zaštita okoliša 4.560.000 181.515 4
stanogradnja i visokogradnja 13.000.000 56.840
9. GRADSKA UPRAVA 104.900.592 40.872.840 39
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.814.200 12.597.888 41
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 11.600.398 3.094.753 27
financijski rashodi i kapitalne pomoći 23.380.544 10.460.237 45
izdatci za otplatu zajmova 32.059.000 12.706.226 40
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 355.000 74.725 21
predstavnička tijela 2.557.000 982.925 38
razvoj civilnog društva 80.000 80.000 100
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.054.450 876.086 22
%d blogeri kao ovaj: