Proračun 2020. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2020. te 01.01.2019.-31.12.2020.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
11. 2020.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 611.646.167 444.617.171 73
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 77.779.843 62.033.290 80
održavanje komunalne infrastrukture 32.015.966 24.918.093 78
javna rasvjeta 9.900.000 7.331.977 74
prometnice i promet 23.480.000 19.748.686 84
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.260.000 19.638.633 84
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 2.000 1
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
3.211.100 1.957.895 61
vatrogasna zaštita 2.657.000 1.963.163 74
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 183.901 86
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 300.000 0 0
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.742.777 13.259.551 84
2. GOSPODARSTVO 52.145.280 46.607.125 89
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
50.735.000 46.573.988 92
promicanje poduzetničke kulture 569.000 123.107 22
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.871.000 2.235.521 46
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
10.670.000 9.993.042 94
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
34.325.000 34.141.672 99
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 80.646 27
projekt CB NET-BIOS 277.600 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.132.680 33.137 3
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 141.294.236 120.829.727 86
odgoj 44.884.073 40.010.448 89
Dječji vrtić Osijek 43.996.573 39.204.891 89
obrazovanje 32.034.296 23.651.175 74
Osnove škole Grada Osijeka 25.420.511 18.224.459 72
kultura 25.280.867 22.322.113 88
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 14.094.800 12.469.212 88
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.649.700 4.126.749 89
Gradske galerije 760.000 623.059 82
Kulturni centar Osijek 957.500 755.863 79
sport 39.095.000 34.845.991 89
Športski objekti 21.363.750 19.205.582 90
4. PROGRAMI EU 62.174.734 29.763.675 48
pripreme projekata 595.000 21.191 4
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 5.937.200 3.672.353 62
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.214.000 705.674 22
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
31.264.534 11.883.117 38
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 20.310.000 12.705.290 63
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 854.000 776.051 91
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 24.456.560 16.546.435 68
prevencija i zaštita zdravlja 6.159.000 5.292.893 86
projekt “RealForAll” 129.000 26.161 20
promidžba zdravstvenih aktivnosti 150.000 7.000 5
projekt “Osijek zdravi grad” 110.000 7.000 6
socijalna zaštita stanovništva 7.028.000 4.061.711 58
naknada za troškove stanovanja 3.200.000 2.095.504 65
skrb o starim i nemoćnim osobama 5.030.000 2.284.720 45
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.800.000 1.575.750 41
skrb o djeci 2.849.560 1.895.911 67
naknada za novorođenu djecu 1.750.000 1.470.000 84
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 349.911 42
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.240.000 3.004.200 93
Hrvatski crveni križ 2.060.000 2.060.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 510.000 97.250 19
prostorno planiranje i urbana komasacija 510.000 97.250 19
urbanistički planovi i urbana komasacija 510.000 97.250 19
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
13.155.180 5.985.586 45
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 5.859.780 1.269.704 22
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.575.800 811.097 31
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.390.000 1.148.227 83
pravni poslovi Grada 1.791.200 1.537.647 86
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.538.400 1.218.910 79
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 134.948.664 82.187.256 61
izgradnja prometnica 17.267.936 6.612.977 38
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 4.187.800 1.052.730 25
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 950.000 183.841 19
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 46.583.425 36.421.339 78
izgradnja školskih prostora 6.412.232 1.957.225 31
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 18.175.251 18.219.016 100
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 6.138.750 3.272.972 53
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 20.363.270 10.853.874 53
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 1.360.000 304.140 22
zaštita okoliša 4.510.000 1.453.177 32
stanogradnja i visokogradnja 9.000.000 1.855.965 21
9. GRADSKA UPRAVA 105.181.670 80.566.827 77
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.925.450 28.349.377 92
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 11.232.368 7.664.715 68
financijski rashodi i kapitalne pomoći 23.713.402 21.602.436 91
izdatci za otplatu zajmova 32.059.000 18.595.712 58
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 355.000 212.337 60
predstavnička tijela 2.657.000 2.339.157 88
razvoj civilnog društva 130.000 109.390 84
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.109.450 1.693.703 41
%d blogeri kao ovaj: