Proračun 2020. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2020.
sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
12. 2020.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 765.700.000 690.486.845 90
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 79.952.563 78.335.516 98
održavanje komunalne infrastrukture 32.067.566 31.002.718 97
javna rasvjeta 9.602.180 9.038.961 94
prometnice i promet 24.897.510 24.669.683 99
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
24.681.800 24.530.470 99
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
193.700 115.967 60
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
3.213.290 3.156.896 98
vatrogasna zaštita 2.657.000 2.657.000 100
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 212.958 100
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 16.710.497 16.520.294 99
2. GOSPODARSTVO 52.633.672 49.875.378 95
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
51.374.932 49.298.473 96
promicanje poduzetničke kulture 180.500 155.107 86
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.543.750 2.515.521 55
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
10.029.000 10.006.173 100
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
36.321.682 36.321.672 100
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 300.000 100
projekt CB NET-BIOS 126.060 36.027 29
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.132.680 540.877 48
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 333.147.802 311.832.073 94
odgoj 62.351.315 59.777.404 96
Dječji vrtić Osijek 61.477.205 58.903.297 96
obrazovanje 188.112.880 170.251.150 91
Osnove škole Grada Osijeka 181.295.373 163.055.444 90
kultura 43.706.327 43.226.277 99
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 31.429.260 31.126.407 99
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.347.000 5.305.786 99
Gradske galerije 1.013.630 1.012.114 100
Kulturni centar Osijek 1.135.500 1.066.540 94
sport 38.977.280 38.577.243 99
Športski objekti 21.398.750 21.396.680 100
4. PROGRAMI EU 47.149.182 35.220.470 75
pripreme projekata 577.750 176.136 30
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 6.094.510 4.278.572 70
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.164.220 981.860 45
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
19.476.630 14.349.547 74
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 15.418.780 13.336.185 86
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 3.417.292 2.098.169 61
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 23.342.900 20.017.267 86
prevencija i zaštita zdravlja 6.308.000 6.262.840 99
projekt “RealForAll” 28.000 26.161 93
promidžba zdravstvenih aktivnosti 125.400 57.000 45
projekt “Osijek zdravi grad” 87.400 57.000 65
socijalna zaštita stanovništva 6.442.770 4.910.699 76
naknada za troškove stanovanja 2.844.850 2.518.793 89
skrb o starim i nemoćnim osobama 4.517.500 3.437.000 76
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.297.500 2.626.330 80
skrb o djeci 2.774.730 2.196.188 79
naknada za novorođenu djecu 1.675.000 1.659.000 99
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 891.230 417.663 47
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.174.500 3.153.540 99
Hrvatski crveni križ 2.060.000 2.060.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 510.000 107.375 21
prostorno planiranje i urbana komasacija 510.000 107.375 21
urbanistički planovi i urbana komasacija 510.000 107.375 21
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
9.658.380 7.646.435 79
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.421.780 1.324.395 93
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.574.500 997.326 39
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.376.500 1.265.103 92
pravni poslovi Grada 2.725.200 2.608.210 96
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.560.400 1.451.402 93
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 117.283.856 98.657.581 84
izgradnja prometnica 16.708.936 9.322.751 56
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 4.102.300 2.547.611 62
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 855.000 293.037 34
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 40.067.605 37.791.212 94
izgradnja školskih prostora 3.395.662 3.395.658 100
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 18.604.603 18.367.073 99
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 4.025.430 3.286.847 82
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 17.393.770 16.831.930 97
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 1.360.000 504.140 37
zaštita okoliša 4.770.550 2.519.951 53
stanogradnja i visokogradnja 6.000.000 3.797.371 63
9. GRADSKA UPRAVA 102.021.645 88.794.749 87
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.782.940 30.761.934 100
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 10.750.856 9.192.280 86
financijski rashodi i kapitalne pomoći 23.205.969 22.625.946 98
izdatci za otplatu zajmova 30.674.000 20.651.091 67
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 287.156 94
predstavnička tijela 2.638.840 2.605.431 99
razvoj civilnog društva 109.390 109.390 100
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.554.650 2.561.520 72
%d blogeri kao ovaj: