Proračun 2020. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2020.-30.06.2020. te 01.01.2020.-31.12.2020.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO             11. 2020. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 611.646.167 449.109.140 73
1. Prihodi od poreza 260.859.344 251.693.562 96
Porez i prirez na dohodak 234.509.274 190.223.054 81
Porez na promet nekretnina 23.900.000 25.268.923 106
Ostali prihodi od poreza 2.450.070 36.201.584 1478
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 129.379.829 89.284.675 69
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.905.238 1.675.177 43
Pomoći iz državnog proračuna 47.570.189 29.468.243 62
Pomoći iz županijskog proračuna 680.000 378.600 56
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.811.800 8.792.554 74
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.851.668 17.447.100 88
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 45.560.934 31.523.001 69
3. Prihodi od imovine 19.693.880 16.240.027 82
Naknade za koncesije 2.358.250 2.235.121 95
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 2.069.681 99
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 4.800.000 4.509.838 94
Korištenje javnih gradskih površina 2.125.000 2.536.402 119
Prihodi od spomeničke rente 2.078.000 162.344 8
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.254.000 595.526 26
Ostali prihodi od imovine 3.978.630 4.131.113 104
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 59.687.076 52.262.922 88
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
400.000 380.101 95
Komunalna naknada 46.000.000 38.571.364 84
Komunalni doprinos 9.000.000 9.165.484 102
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.287.076 4.145.973 97
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 157.700 63.202 40
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.980.408 1.349.788 68
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.785.880 5.975.765 34
Prihodi od prodaje stanova 4.650.000 2.649.265 57
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 7.844.780 3.309.156 42
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 36.100 17.344 48
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.140.018 32.239.199 33
Kratkoročni kredit 10.000.000 0 0
Dugoročni kredit 79.214.209 32.239.199 41
Zajam od državnog proračuna – MFIN 10.000.000 0 0
9. Rezultat poslovanja 23.962.032 0 0
%d blogeri kao ovaj: