Proračun 2020. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2020.-30.06.2020. te 01.01.2020.-31.12.2020.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO             04. 2020. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 617.230.388 147.570.421 24
1. Prihodi od poreza 270.913.825 93.859.677 35
Porez i prirez na dohodak 249.803.755 85.415.769 34
Porez na promet nekretnina 18.000.000 7.511.681 42
Ostali prihodi od poreza 3.110.070 932.228 30
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 134.514.383 22.829.306 17
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 5.402.700 129.919 2
Pomoći iz državnog proračuna 39.703.570 6.598.625 17
Pomoći iz županijskog proračuna 700.000 30.000 4
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.589.000 1.690.369 15
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.851.667 6.265.865 32
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 57.267.446 8.114.529 14
3. Prihodi od imovine 23.077.280 3.897.239 17
Naknade za koncesije 2.848.250 961.159 34
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 664.587 32
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.300.000 1.398.956 22
 Korištenje javnih gradskih površina 1.750.000 232.970 13
Prihodi od spomeničke rente 3.150.000 84.588 3
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.254.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 4.675.030 554.980 12
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 83.032.100 20.371.226 25
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
600.000 131.656 22
Komunalna naknada 56.100.000 15.989.239 29
Komunalni doprinos 22.000.000 2.829.334 13
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.332.100 1.420.997 33
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 162.700 22.400 14
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.889.000 783.804 20
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.741.100 1.151.571 7
Prihodi od prodaje stanova 4.650.000 1.099.571 24
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 6.800.000 52.000 1
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 36.100 0 0
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 83.900.000 4.655.198 6
Kratkoročni kredit 10.000.000 0 0
Dugoročni kredit 73.900.000 4.655.198 6
9. Rezultat poslovanja 1.000.000 0 0
%d blogeri kao ovaj: