Proračun 2020. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2020.-30.06.2020. te 01.01.2020.-31.12.2020.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO             09. 2020. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 611.646.167 361.268.819 59
1. Prihodi od poreza 260.859.344 203.143.445 78
Porez i prirez na dohodak 234.509.274 180.095.311 77
Porez na promet nekretnina 23.900.000 21.160.442 89
Ostali prihodi od poreza 2.450.070 1.887.691 77
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 129.379.829 68.485.292 53
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.905.238 596.881 15
Pomoći iz državnog proračuna 47.570.189 19.281.866 41
Pomoći iz županijskog proračuna 680.000 234.750 35
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.811.800 7.070.080 60
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.851.668 14.343.294 72
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 45.560.934 26.958.421 59
3. Prihodi od imovine 19.693.880 13.100.547 67
Naknade za koncesije 2.358.250 1.997.039 85
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.683.531 80
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 4.800.000 3.786.691 79
Korištenje javnih gradskih površina 2.125.000 1.708.602 80
Prihodi od spomeničke rente 2.078.000 144.610 7
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.254.000 548.635 24
Ostali prihodi od imovine 3.978.630 3.231.438 81
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 59.687.076 43.415.195 73
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
400.000 255.847 64
Komunalna naknada 46.000.000 31.981.302 70
Komunalni doprinos 9.000.000 8.215.056 91
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.287.076 2.962.990 69
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 157.700 63.202 40
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.980.408 1.278.194 65
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.785.880 5.580.511 31
Prihodi od prodaje stanova 4.650.000 2.394.186 51
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 7.844.780 3.168.981 40
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 36.100 17.344 48
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.140.018 26.202.434 27
Kratkoročni kredit 10.000.000 0 0
Dugoročni kredit 79.214.209 20.767.419 26
Zajam od državnog proračuna – MFIN 10.000.000 0 0
9. Rezultat poslovanja 23.962.032 0 0
%d blogeri kao ovaj: