Proračun 2020. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2020.-30.06.2020. te 01.01.2020.-31.12.2020.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO             05. 2020. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 611.430.388 186.058.009 30
1. Prihodi od poreza 254.819.344 117.287.340 46
Porez i prirez na dohodak 234.509.274 103.704.946 44
Porez na promet nekretnina 18.000.000 12.648.868 70
Ostali prihodi od poreza 2.310.070 933.527 40
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 141.382.303 25.575.387 18
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 5.693.400 129.919 2
Pomoći iz državnog proračuna 40.272.789 7.064.327 18
Pomoći iz županijskog proračuna 680.000 30.000 4
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.589.000 2.270.710 20
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.851.668 7.932.319 40
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 63.295.446 8.148.111 13
3. Prihodi od imovine 18.540.280 4.953.365 27
Naknade za koncesije 1.708.250 1.397.788 82
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 797.544 38
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 4.800.000 1.596.390 33
 Korištenje javnih gradskih površina 1.225.000 362.089 30
Prihodi od spomeničke rente 2.078.000 95.629 5
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.254.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 4.375.030 703.925 16
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 54.574.640 24.082.781 44
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
400.000 161.927 40
Komunalna naknada 46.000.000 19.302.792 42
Komunalni doprinos 4.087.564 3.096.739 76
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.087.076 1.521.324 37
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 297.700 22.700 8
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.889.000 898.336 48
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.750.880 1.662.271 10
Prihodi od prodaje stanova 4.650.000 1.327.069 29
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 2.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 6.809.780 334.600 5
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 36.100 602 2
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 99.214.209 11.575.830 12
Kratkoročni kredit 10.000.000 0 0
Dugoročni kredit 79.214.209 6.321.587 8
Zajam od državnog proračuna  – MFIN 10.000.000 5.254.243 53
9. Rezultat poslovanja 23.962.032 0 0
%d blogeri kao ovaj: