Proračun 2020. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2020. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO             12. 2020. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 765.700.000 695.954.047 91
1. Prihodi od poreza 272.707.319 276.979.644 102
Porez i prirez na dohodak 244.857.249 246.338.562 101
Porez na promet nekretnina 25.400.000 28.099.380 111
Ostali prihodi od poreza 2.450.070 2.541.702 104
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 117.529.141 102.234.639 87
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.320.738 2.088.051 63
Pomoći iz državnog proračuna 41.865.189 33.816.849 81
Pomoći iz županijskog proračuna 680.000 425.850 63
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.386.200 10.274.490 90
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.851.668 18.912.696 95
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 40.425.346 36.716.703 91
3. Prihodi od imovine 20.324.280 19.862.346 98
Naknade za koncesije 2.358.250 2.486.692 105
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.200.000 2.284.176 104
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 4.900.000 4.915.334 100
Korištenje javnih gradskih površina 2.375.000 2.767.749 117
Prihodi od spomeničke rente 2.280.000 1.063.904 47
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 1.623.500 1.984.141 122
Ostali prihodi od imovine 4.587.530 4.360.350 95
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 56.340.296 57.921.735 103
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
400.000 458.949 115
Komunalna naknada 42.000.000 43.244.174 103
Komunalni doprinos 9.725.000 9.680.246 100
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.215.296 4.538.366 108
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 519.700 82.144 16
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.732.000 1.399.355 81
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.487.380 6.807.324 59
Prihodi od prodaje stanova 4.641.500 3.099.822 67
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 1.400.000 0
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 3.409.780 3.690.159 108
Prihodi od prodaje zona 2.000.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 36.100 17.344 48
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 65.759.098 49.527.068 75
Kratkoročni kredit 10.000.000 0 0
Dugoročni kredit 47.759.098 40.940.390 86
Zajam od državnog proračuna – MFIN 8.000.000 8.583.907 107
9. Višak prihoda 23.962.032 0 0
10. Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika Grada Osijeka 195.338.754 181.139.791 93