REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
04. 2019.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 635.726.845 132.748.671 21
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 84.723.438 17.776.147 21
održavanje komunalne infrastrukture 32.852.500 6.072.185 18
javna rasvjeta 9.300.000 2.665.434 29
prometnice i promet 23.646.000 5.671.904 24
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.456.000 5.641.136 24
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
110.000 0 0
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.789.500 601.572 6
vatrogasna zaštita 2.484.000 621.000 25
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 41.703 20
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.628.438 4.767.784 31
2. GOSPODARSTVO 42.968.680 13.524.883 31
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
41.046.000 13.515.852 33
promicanje poduzetničke kulture 426.000 15.250 4
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.440.000 550.602 12
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
8.115.000 0 0
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
27.765.000 12.950.000 47
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.322.680 9.032 1
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 600.000 0 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 135.562.927 42.048.811 31
odgoj 34.948.558 11.784.167 34
Dječji vrtić Osijek 33.548.558 11.434.581 34
obrazovanje 37.903.831 10.168.184 27
Osnove škole Grada Osijeka 21.194.688 6.938.149 33
kultura 23.837.538 7.484.239 31
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.320.000 4.344.292 33
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.851.025 1.435.932 30
Gradske galerije 686.513 225.475 33
Kulturni centar Osijek 150.000 0 0
sport 38.873.000 12.612.221 32
Športski objekti 19.085.000 6.323.783 33
4. PROGRAMI EU 104.245.256 7.900.032 8
pripreme projekata 1.935.000 195.441 10
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 7.396.830 2.493.890 34
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.197.000 212.524 7
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
18.484.000 245.595 1
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 11.512.785 12.351 0
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 46.545.741 4.557.322 10
energetska obnova – ostali objekti 13.523.900 0 0
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 1.650.000 182.911 11
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 23.400.100 5.394.523 23
prevencija i zaštita zdravlja 6.554.000 195.694 3
projekt “RealForAll” 129.000 20.012 16
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 49.469 27
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 49.469 38
socijalna zaštita stanovništva 6.990.000 1.234.021 18
naknada za troškove stanovanja 4.005.000 809.740 20
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.295.000 1.579.050 48
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
2.700.000 1.449.050 54
skrb o djeci 3.201.100 923.849 29
naknada za novorođenu djecu 2.000.000 478.000 24
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.180.000 1.412.440 44
Hrvatski crveni križ 1.900.000 780.000 41
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 850.000 49.375 6
prostorno planiranje i urbana komasacija 850.000 49.375 6
urbanistički planovi i urbana komasacija 850.000 49.375 6
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
10.364.800 1.628.991 16
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.900.000 292.789 10
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.863.800 255.213 9
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.350.000 431.742 32
pravni poslovi Grada 1.401.000 223.347 16
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.850.000 425.900 23
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 139.202.568 12.848.484 9
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.560.000 464.317 30
izgradnja prometnica 21.500.000 44.929 0
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 6.210.000 336.353 5
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.400.000 5.050 0
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 18.162.500 1.339.117 7
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 5.250.000 5.106.304 97
izgradnja školskih prostora 31.100.043 5.021.931 16
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 30.790.150 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 3.530.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 8.500.000 0 0
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.580.000 327.058 9
zaštita okoliša 4.619.875 203.425 4
stanogradnja i visokogradnja 3.000.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 94.409.076 31.577.425 33
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
29.786.810 10.365.915 35
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava 13.054.155 2.617.647 20
financijski rashodi i kapitalne pomoći 25.335.111 10.132.279 40
izdatci za otplatu zajmova 18.541.000 6.735.457 36
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 80.194 26
predstavnička tijela 2.797.000 760.646 27
razvoj civilnog društva 340.000 50.000 15
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.250.000 835.288 20