Proračun 2019. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
10. 2019.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 643.457.257 390.531.132 61
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 87.931.441 58.675.872 67
održavanje komunalne infrastrukture 35.403.850 24.395.195 69
javna rasvjeta 9.900.000 7.035.640 71
prometnice i promet 23.377.322 15.148.786 65
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.187.322 15.048.862 65
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 88.002 55
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.751.500 4.320.633 44
vatrogasna zaštita 3.384.000 2.678.202 79
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 186.223 87
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.641.769 11.858.830 76
2. GOSPODARSTVO 42.863.680 31.169.811 73
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
40.941.000 31.135.957 76
promicanje poduzetničke kulture 426.000 173.303 41
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.740.000 1.569.234 33
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
7.440.000 3.000.520 40
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
27.835.000 26.163.091 94
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 500.000 229.811 46
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.322.680 33.854 3
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 600.000 0 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 142.007.604 108.024.802 76
odgoj 38.646.145 31.507.645 82
Dječji vrtić Osijek 37.456.145 30.619.850 82
obrazovanje 38.381.016 23.452.223 61
Osnove škole Grada Osijeka 25.263.106 17.704.790 70
kultura 25.001.143 20.669.891 83
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.860.000 10.997.742 79
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.003.425 4.301.931 86
Gradske galerije 727.418 609.175 84
Kulturni centar Osijek 150.000 57.042 38
sport 39.979.300 32.395.044 81
Športski objekti 20.143.300 16.087.361 80
4. PROGRAMI EU 90.405.023 44.091.100 49
pripreme projekata 1.518.800 432.001 28
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 7.446.830 5.809.384 78
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.214.000 822.527 26
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
19.310.100 627.099 3
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 2.097.385 1.500.324 72
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 56.023.908 34.346.807 61
energetska obnova – ostali objekti 144.000 0 0
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 650.000 552.959 85
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 24.169.560 15.247.644 63
prevencija i zaštita zdravlja 6.719.000 4.343.511 65
projekt “RealForAll” 129.000 72.195 56
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 62.147 35
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 54.469 42
socijalna zaštita stanovništva 6.911.000 3.657.524 53
naknada za troškove stanovanja 3.500.000 2.134.731 61
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.795.000 1.788.930 47
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.200.000 1.390.650 43
skrb o djeci 2.949.560 2.037.584 69
naknada za novorođenu djecu 1.800.000 1.332.000 74
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.615.000 3.357.948 93
Hrvatski crveni križ 2.000.000 2.000.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 904.150 102.350 11
prostorno planiranje i urbana komasacija 904.150 102.350 11
urbanistički planovi i urbana komasacija 904.150 102.350 11
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
10.384.800 4.317.767 42
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.900.000 916.016 32
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.863.800 616.044 22
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.370.000 1.011.134 74
pravni poslovi Grada 1.401.000 647.986 46
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.850.000 1.126.586 61
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 150.591.059 53.907.681 36
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata 1.920.000 930.166 48
izgradnja prometnica 22.545.875 9.168.340 41
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.370.000 859.055 25
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.400.000 275.687 20
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 24.332.000 7.198.769 30
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 6.434.050 6.105.558 95
izgradnja školskih prostora 35.645.384 26.904.804 75
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 30.790.150 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 3.530.000 83.750 2
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 9.039.725 958.100 11
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.790.000 398.608 11
zaštita okoliša 4.793.875 1.024.843 21
stanogradnja i visokogradnja 3.000.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 94.199.940 74.994.105 80
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.814.404 25.243.309 82
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava 12.915.869 7.354.739 57
financijski rashodi i kapitalne pomoći 24.872.667 22.041.465 89
izdatci za otplatu zajmova 17.791.000 15.529.404 87
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 172.936 57
predstavnička tijela 2.967.000 2.267.146 76
razvoj civilnog društva 270.000 165.000 61
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.264.000 2.220.105 52
%d bloggers like this: