REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: planirani i izvršeni rashodi Proračuna Grada Osijeka za 2019. uključujući
vlastite izvore proračunskih korisnika od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
06. 2019.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 704.800.000 253.776.512 36
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 88.562.041 31.886.098 36
održavanje komunalne infrastrukture 35.403.850 13.549.772 38
javna rasvjeta 9.900.000 4.236.094 43
prometnice i promet 23.377.322 8.143.201 35
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.187.322 8.103.323 35
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 10.000 6
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.751.500 1.343.724 14
vatrogasna zaštita 3.384.000 1.436.202 42
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 112.044 53
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 16.272.369 7.291.153 45
2. GOSPODARSTVO 42.863.680 19.732.174 46
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
40.941.000 19.723.086 48
promicanje poduzetničke kulture 426.000 48.300 11
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.740.000 1.008.187 21
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
7.440.000 72.738 1
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
27.835.000 18.593.862 67
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 500.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.322.680 9.087 1
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 600.000 0 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 200.003.502 96.567.521 48
odgoj 57.037.811 28.476.268 50
Dječji vrtić Osijek 55.847.811 27.912.393 50
obrazovanje 57.616.302 24.237.438 42
Osnove škole Grada Osijeka 44.498.392 19.703.334 44
kultura 45.370.089 23.180.698 51
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 32.639.471 16.810.335 52
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 6.407.900 3.604.827 56
Gradske galerije 912.418 417.037 46
Kulturni centar Osijek 150.000 249 0
sport 39.979.300 20.673.116 52
Športski objekti 20.143.300 11.043.763 55
4. PROGRAMI EU 93.121.268 17.275.246 19
pripreme projekata 1.518.800 254.970 17
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 7.446.830 3.599.581 48
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.214.000 418.209 13
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
19.310.100 402.099 2
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 2.097.385 170.301 8
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 56.023.908 11.256.418 20
energetska obnova – ostali objekti 144.000 0 0
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 3.366.245 1.173.669 35
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 24.169.560 7.645.066 32
prevencija i zaštita zdravlja 6.719.000 467.702 7
projekt “RealForAll” 129.000 40.764 32
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 62.147 35
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 54.469 42
socijalna zaštita stanovništva 6.911.000 1.971.583 29
naknada za troškove stanovanja 3.500.000 1.306.648 37
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.795.000 1.570.650 41
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.200.000 1.390.650 43
skrb o djeci 2.949.560 1.313.845 45
naknada za novorođenu djecu 1.800.000 697.000 39
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.615.000 2.259.138 62
Hrvatski crveni križ 2.000.000 1.220.000 61
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 904.150 74.875 8
prostorno planiranje i urbana komasacija 904.150 74.875 8
urbanistički planovi i urbana komasacija 904.150 74.875 8
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
10.384.800 2.703.938 26
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.900.000 749.452 26
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.863.800 368.575 13
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.370.000 634.806 46
pravni poslovi Grada 1.401.000 298.788 21
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.850.000 652.318 35
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 150.591.059 27.139.811 18
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata 1.920.000 593.508 31
izgradnja prometnica 22.545.875 1.573.007 7
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.370.000 345.022 10
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.400.000 5.050 0
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 24.332.000 3.997.325 16
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 6.434.050 6.105.558 95
izgradnja školskih prostora 35.645.384 13.925.555 39
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 30.790.150 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 3.530.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 9.039.725 0 0
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.790.000 327.058 9
zaštita okoliša 4.793.875 267.729 6
stanogradnja i visokogradnja 3.000.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 94.199.940 50.751.784 54
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.814.404 15.539.802 50
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava 12.915.869 4.550.256 35
financijski rashodi i kapitalne pomoći 24.872.667 14.000.268 56
izdatci za otplatu zajmova 17.791.000 13.470.303 76
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 105.814 35
predstavnička tijela 2.967.000 1.454.336 49
razvoj civilnog društva 270.000 135.000 50
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.264.000 1.496.006 35