REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
03. 2019.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 635.726.845 93.569.741 15
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 84.723.438 11.648.963 14
održavanje komunalne infrastrukture 32.852.500 3.294.880 10
javna rasvjeta 9.300.000 1.845.859 20
prometnice i promet 23.646.000 4.364.589 18
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.456.000 4.341.716 19
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
110.000 0 0
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.789.500 450.450 5
vatrogasna zaštita 2.484.000 0 0
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 0 0
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.628.438 3.539.044 23
2. GOSPODARSTVO 42.968.680 9.684.712 23
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
41.046.000 9.683.414 24
promicanje poduzetničke kulture 426.000 10.250 2
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.440.000 473.164 11
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
8.115.000 0 0
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
27.765.000 9.200.000 33
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.322.680 1.298 0
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 600.000 0 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 135.562.927 30.436.322 22
odgoj 34.948.558 8.663.399 25
Dječji vrtić Osijek 33.548.558 8.419.649 25
obrazovanje 37.903.831 7.524.712 20
Osnove škole Grada Osijeka 21.194.688 5.610.831 26
kultura 23.837.538 5.230.639 22
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.320.000 3.210.686 24
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 4.851.025 1.057.800 22
Gradske galerije 686.513 163.603 24
Kulturni centar Osijek 150.000 0 0
sport 38.873.000 9.017.572 23
Športski objekti 19.085.000 4.658.159 24
4. PROGRAMI EU 104.245.256 4.930.748 5
pripreme projekata 1.935.000 132.941 7
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 7.396.830 1.597.886 22
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.197.000 198.916 6
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
18.484.000 245.595 1
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 11.512.785 7.475 0
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 46.545.741 2.626.674 6
energetska obnova – ostali objekti 13.523.900 0 0
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 1.650.000 121.262 7
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 23.400.100 2.797.986 12
prevencija i zaštita zdravlja 6.554.000 122.057 2
projekt “RealForAll” 129.000 20.012 16
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 23.000 13
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 23.000 18
socijalna zaštita stanovništva 6.990.000 822.557 12
naknada za troškove stanovanja 4.005.000 554.903 14
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.295.000 105.000 3
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
2.700.000 0 0
skrb o djeci 3.201.100 552.932 17
naknada za novorođenu djecu 2.000.000 360.000 18
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.180.000 1.172.440 37
Hrvatski crveni križ 1.900.000 560.000 29
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 850.000 19.250 2
prostorno planiranje i urbana komasacija 850.000 19.250 2
urbanistički planovi i urbana komasacija 850.000 19.250 2
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
10.364.800 1.351.010 13
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.900.000 289.823 10
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.863.800 183.787 6
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.350.000 349.422 26
pravni poslovi Grada 1.401.000 194.597 14
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.850.000 333.381 18
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 139.202.568 6.538.698 5
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.560.000 340.042 22
izgradnja prometnica 21.500.000 44.929 0
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 6.210.000 101.142 2
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.400.000 0 0
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 18.162.500 296.105 2
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 5.250.000 3.028.201 58
izgradnja školskih prostora 31.100.043 2.385.397 8
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 30.790.150 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 3.530.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 8.500.000 0 0
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.580.000 327.058 9
zaštita okoliša 4.619.875 15.824 0
stanogradnja i visokogradnja 3.000.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 94.409.076 26.162.052 28
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
29.786.810 7.521.519 25
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava 13.054.155 2.434.609 19
financijski rashodi i kapitalne pomoći 25.335.111 8.192.282 32
izdatci za otplatu zajmova 18.541.000 6.735.457 36
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 77.818 26
predstavnička tijela 2.797.000 580.798 21
razvoj civilnog društva 340.000 50.000 15
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.250.000 569.570 13