Proračun 2019. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
11. 2019.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 531.705.376 420.255.376 79
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 89.603.971 66.619.429 74
održavanje komunalne infrastrukture 36.528.950 27.512.922 75
javna rasvjeta 10.220.000 7.942.362 78
prometnice i promet 23.877.322 17.305.587 72
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.657.322 17.198.195 73
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 95.635 60
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.751.500 5.759.214 59
vatrogasna zaštita 3.384.000 2.678.202 79
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 196.448 92
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.689.199 13.071.422 83
2. GOSPODARSTVO 38.161.080 33.576.412 88
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
36.966.000 33.542.503 91
promicanje poduzetničke kulture 266.000 208.253 78
jačanje konkurentnosti poduzetnika 2.740.000 2.273.189 83
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
5.325.000 3.156.060 59
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
28.135.000 27.563.091 98
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 500.000 341.911 68
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.195.080 33.909 3
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 142.685.446 117.897.203 83
odgoj 38.581.479 34.112.022 88
Dječji vrtić Osijek 37.558.145 33.164.531 88
obrazovanje 38.661.089 26.376.551 68
Osnove škole Grada Osijeka 25.833.366 19.759.838 76
kultura 25.128.938 22.458.332 89
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.934.800 12.148.846 87
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.040.325 4.638.225 92
Gradske galerije 733.343 651.324 89
Kulturni centar Osijek 178.000 75.510 42
sport 40.313.940 34.950.299 87
Športski objekti 19.325.020 17.235.394 89
4. PROGRAMI EU 63.842.333 44.423.818 70
pripreme projekata 705.000 458.891 65
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 6.886.130 6.029.625 88
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
1.680.500 821.929 49
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
3.432.543 636.474 19
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 1.854.919 1.502.567 81
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 48.633.241 34.358.435 71
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 650.000 615.899 95
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 21.949.460 16.413.484 75
prevencija i zaštita zdravlja 5.619.000 4.412.236 79
projekt “RealForAll” 129.000 72.195 56
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 62.147 35
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 54.469 42
socijalna zaštita stanovništva 6.070.500 4.220.433 70
naknada za troškove stanovanja 3.300.000 2.338.475 71
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.595.000 2.052.365 57
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.000.000 1.574.085 52
skrb o djeci 2.949.560 2.303.354 78
naknada za novorođenu djecu 1.800.000 1.454.000 81
projekt “Škole jednakih mogućnosti” 839.560 738.084 88
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.535.400 3.362.948 95
Hrvatski crveni križ 2.000.000 2.000.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 804.150 102.350 13
prostorno planiranje i urbana komasacija 804.150 102.350 13
urbanistički planovi i urbana komasacija 804.150 102.350 13
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
7.430.530 5.250.843 71
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.780.730 1.303.224 73
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 960.800 712.323 74
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.327.000 1.135.095 86
pravni poslovi Grada 1.401.000 796.691 57
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.961.000 1.303.509 66
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 74.600.597 56.877.522 76
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata 1.732.500 1.174.361 68
izgradnja prometnica 9.516.875 9.397.943 99
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 2.020.000 1.443.615 71
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.300.000 289.012 22
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 10.305.453 7.245.688 70
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 6.362.050 6.105.558 96
izgradnja školskih prostora 28.355.384 27.204.449 96
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 97.020 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 830.000 141.250 17
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 6.139.725 2.340.495 38
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 2.970.000 423.608 14
zaštita okoliša 1.971.590 1.111.543 56
stanogradnja i visokogradnja 3.000.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 92.627.809 79.094.316 85
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.888.254 27.819.979 90
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava 12.475.552 7.900.996 63
financijski rashodi i kapitalne pomoći 24.489.398 22.628.851 92
izdatci za otplatu zajmova 17.416.100 15.529.404 89
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 271.855 172.936 64
predstavnička tijela 2.805.650 2.454.154 87
razvoj civilnog društva 167.000 165.000 99
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.114.000 2.422.996 59
%d bloggers like this: