REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2019.
bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom;
01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO IZVRŠENO
08. 2019.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 643.457.257 303.270.490 47
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 87.931.441 45.184.217 51
održavanje komunalne infrastrukture 35.403.850 19.194.709 54
javna rasvjeta 9.900.000 5.676.275 57
prometnice i promet 23.377.322 11.898.121 51
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
23.187.322 11.843.135 51
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
160.000 54.382 34
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.751.500 2.382.418 24
vatrogasna zaštita 3.384.000 2.057.202 61
izgradnja infrastrukture-objekti komunalnog otpada 213.000 162.077 76
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.641.769 9.435.308 60
2. GOSPODARSTVO 42.863.680 24.667.959 58
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
40.941.000 24.634.216 60
promicanje poduzetničke kulture 426.000 68.040 16
jačanje konkurentnosti poduzetnika 4.740.000 1.359.116 29
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
7.440.000 995.063 13
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
27.835.000 22.211.997 80
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 500.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.322.680 33.743 3
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 600.000 0 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 142.007.604 87.206.823 61
odgoj 38.646.145 25.077.745 65
Dječji vrtić Osijek 37.456.145 24.300.859 65
obrazovanje 38.381.016 17.904.791 47
Osnove škole Grada Osijeka 25.263.106 12.569.950 50
kultura 25.001.143 17.150.231 69
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 13.860.000 8.813.689 64
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.003.425 3.625.881 72
Gradske galerije 727.418 553.367 76
Kulturni centar Osijek 150.000 11.164 7
sport 39.979.300 27.074.057 68
Športski objekti 20.143.300 13.555.945 67
4. PROGRAMI EU 90.405.023 26.515.231 29
pripreme projekata 1.518.800 389.517 26
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 7.446.830 3.868.064 52
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
3.214.000 419.569 13
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
19.310.100 402.099 2
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 2.097.385 1.184.446 56
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 56.023.908 19.822.031 35
energetska obnova – ostali objekti 144.000 0 0
Agencija za obnovu osječke Tvrđe 650.000 429.505 66
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 24.169.560 12.679.199 52
prevencija i zaštita zdravlja 6.719.000 3.769.261 56
projekt “RealForAll” 129.000 40.764 32
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 62.147 35
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 54.469 42
socijalna zaštita stanovništva 6.911.000 2.605.153 38
naknada za troškove stanovanja 3.500.000 1.712.946 49
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.795.000 1.738.930 46
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.200.000 1.390.650 43
skrb o djeci 2.949.560 1.688.985 57
naknada za novorođenu djecu 1.800.000 991.000 55
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 3.615.000 2.814.723 78
Hrvatski crveni križ 2.000.000 1.610.000 81
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 904.150 78.250 9
prostorno planiranje i urbana komasacija 904.150 78.250 9
urbanistički planovi i urbana komasacija 904.150 78.250 9
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
10.384.800 3.412.842 33
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.900.000 797.164 27
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 2.863.800 479.331 17
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 1.370.000 742.936 54
pravni poslovi Grada 1.401.000 456.926 33
tekuće i investicijskom održavanje objekata u vlasništvu Grada 1.850.000 936.484 51
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 150.591.059 43.304.724 29
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada i pripreme projekata 1.920.000 618.508 32
izgradnja prometnica 22.545.875 4.767.121 21
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.370.000 605.597 18
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 1.400.000 265.487 19
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 24.332.000 6.741.439 28
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 6.434.050 6.105.558 95
izgradnja školskih prostora 35.645.384 23.160.213 65
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 30.790.150 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 3.530.000 41.875 1
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 9.039.725 0 0
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.790.000 327.058 9
zaštita okoliša 4.793.875 671.866 14
stanogradnja i visokogradnja 3.000.000 0
9. GRADSKA UPRAVA 94.199.940 60.221.246 64
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.814.404 20.502.443 67
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada, razvoj e-sustava 12.915.869 5.712.973 44
financijski rashodi i kapitalne pomoći 24.872.667 16.517.840 66
izdatci za otplatu zajmova 17.791.000 13.470.303 76
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 107.668 35
predstavnička tijela 2.967.000 1.837.985 62
razvoj civilnog društva 270.000 135.000 50
informiranje i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.264.000 1.937.036 45