REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO              03. 2019. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 635.726.845 98.771.357 16
1. Prihodi od poreza 250.123.170 68.983.474 28
Porez i prirez na dohodak 228.450.100 61.838.425 27
Porez na promet nekretnina 18.823.000 6.283.559 33
Ostali prihodi od poreza 2.850.070 861.490 30
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 152.674.649 9.912.767 6
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 2.709.169 131.012 5
Pomoći iz državnog proračuna 24.249.250 638.367 3
Pomoći iz županijskog proračuna 740.000 50.000 7
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.410.000 1.222.320 15
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.325.052 4.588.002 23
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 96.241.178 3.283.065 3
3. Prihodi od imovine 25.735.280 4.115.403 16
Naknade za koncesije 3.038.250 834.352 27
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 513.897 24
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.900.000 1.603.672 23
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 363.106 13
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 215.037 6
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 3.997.030 585.338 15
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.492.100 7.592.972 11
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
800.000 194.275 24
Komunalna naknada 56.000.000 5.022.329 9
Komunalni doprinos 8.295.000 1.577.143 19
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.397.100 799.224 18
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 103.600 314.386 303
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.574.955 317.204 2
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.148.600 3.356.684 20
Prihodi od prodaje stanova 4.450.000 1.402.625 32
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 0
Prihodi od građevinskih zemljišta 4.807.500 1.950.050 41
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 2.036.100 4.009 0
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.874.491 4.178.467 4
Kratkoročni kredit 20.000.000 0 0
Dugoročni kredit 78.869.491 4.178.467 5
Ostali primitci 5.000 0 0
9. Rezultat poslovanja 5.000.000 0 0