Proračun 2019. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO              10. 2019. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 643.457.257 391.654.853 61
1. Prihodi od poreza 259.418.676 223.686.843 86
Porez i prirez na dohodak 234.995.606 202.928.537 86
Porez na promet nekretnina 21.323.000 17.778.270 83
Ostali prihodi od poreza 3.100.070 2.980.036 96
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 143.733.708 44.601.429 31
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.308.169 1.938.207 59
Pomoći iz državnog proračuna 26.877.667 4.558.805 17
Pomoći iz županijskog proračuna 770.000 477.797 62
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.402.000 4.474.183 48
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.611.474 15.207.194 74
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 82.764.398 17.945.243 22
3. Prihodi od imovine 25.970.280 17.854.511 69
Naknade za koncesije 3.038.250 2.544.928 84
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.706.973 81
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.900.000 5.229.911 76
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.496.398 89
Prihodi od spomeničke rente 4.100.000 2.957.384 72
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 155.358 5
Ostali prihodi od imovine 4.032.030 2.763.560 69
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.492.100 54.649.069 79
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
800.000 491.553 61
Komunalna naknada 56.000.000 45.697.883 82
Komunalni doprinos 8.295.000 4.706.392 57
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.397.100 3.753.241 85
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 354.287 365.886 103
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.736.955 1.547.535 9
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.498.600 7.278.654 42
Prihodi od prodaje stanova 4.450.000 3.740.281 84
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 102.100
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 5.157.500 3.386.450 66
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 2.036.100 49.822 2
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 106.560.107 41.670.927 39
Kratkoročni kredit 20.000.000 0 0
Dugoročni kredit 78.869.491 40.700.226 52
Ostali primitci 7.690.616 970.701 13
9. Rezultat poslovanja 3.692.544 0 0
%d bloggers like this: