Proračun 2019. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO              12. 2019. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 599.400.000 576.095.133 96
1. Prihodi od poreza 267.581.168 271.341.612 101
Porez i prirez na dohodak 244.108.098 245.975.859 101
Porez na promet nekretnina 20.323.000 21.777.274 107
Ostali prihodi od poreza 3.150.070 3.588.479 114
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 118.745.407 95.034.161 80
Pomoći od inozemnih vlada 160.000 22.949
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.779.748 2.956.078 78
Pomoći iz državnog proračuna 10.223.231 8.256.143 81
Pomoći iz županijskog proračuna 582.550 509.147 87
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6.292.666 5.972.028 95
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 18.717.766 18.236.839 97
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 25.519.235 24.681.817
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 53.461.871 34.382.464 64
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 8.340 16.695
3. Prihodi od imovine 23.059.380 22.218.649 96
Naknade za koncesije 2.888.250 3.034.522 105
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 2.061.157 98
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.300.000 6.195.808 98
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.884.879 103
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 3.070.319 96
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.094.250 1.812.140 87
Ostali prihodi od imovine 3.676.880 3.159.825 86
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 99.885.490 108.863.033 109
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
700.000 571.061 82
Komunalna naknada 56.000.000 53.400.394 95
Komunalni doprinos 7.266.000 20.354.354 280
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 35.919.490 34.537.223 96
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.478.628 4.411.657 99
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.064.300 3.360.944 163
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.671.208 8.252.976 95
Prihodi od prodaje stanova 4.525.000 4.637.514 102
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 200.000 102.100
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 3.825.230 3.385.200 88
Prihodi od prodaje zona 0 0 0
Ostali prihodi od prodaje 120.978 128.163 106
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 67.995.557 59.982.444 88
Kratkoročni kredit 10.000.000 10.000.000 100
Dugoročni kredit 57.024.857 49.011.743 86
Ostali primitci 970.700 970.701 100
9. Višak prihoda 6.918.862 2.629.657 38