Proračun 2019. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO              08. 2019. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 643.457.257 307.656.603 48
1. Prihodi od poreza 259.418.676 180.506.297 70
Porez i prirez na dohodak 234.995.606 162.889.865 69
Porez na promet nekretnina 21.323.000 15.223.426 71
Ostali prihodi od poreza 3.100.070 2.393.006 77
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 143.733.708 27.843.763 19
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.308.169 1.167.716 35
Pomoći iz državnog proračuna 26.877.667 1.777.143 7
Pomoći iz županijskog proračuna 770.000 99.650 13
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.402.000 3.702.216 39
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.611.474 11.835.311 57
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 82.764.398 9.261.727 11
3. Prihodi od imovine 25.970.280 14.542.032 56
Naknade za koncesije 3.038.250 2.155.369 71
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.368.295 65
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.900.000 4.055.814 59
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.021.979 72
Prihodi od spomeničke rente 4.100.000 2.329.337 57
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 155.358 5
Ostali prihodi od imovine 4.032.030 2.455.881 61
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.492.100 44.753.115 64
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
800.000 429.441 54
Komunalna naknada 56.000.000 37.561.621 67
Komunalni doprinos 8.295.000 3.796.648 46
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.397.100 2.965.405 67
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 354.287 365.886 103
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.736.955 1.124.312 7
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.498.600 6.514.776 37
Prihodi od prodaje stanova 4.450.000 3.067.779 69
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 102.100
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 5.157.500 3.324.250 64
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 2.036.100 20.647 1
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 106.560.107 32.006.422 30
Kratkoročni kredit 20.000.000 0 0
Dugoročni kredit 78.869.491 31.606.422 40
Ostali primitci 7.690.616 400.000 5
9. Rezultat poslovanja 3.692.544 0 0
%d bloggers like this: