Proračun 2019. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO              11. 2019. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 531.705.376 428.648.908 81
1. Prihodi od poreza 267.581.168 248.769.762 93
Porez i prirez na dohodak 244.108.098 225.591.394 92
Porez na promet nekretnina 20.323.000 19.927.417 98
Ostali prihodi od poreza 3.150.070 3.250.951 103
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 90.236.290 46.527.374 52
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.459.748 1.938.207 56
Pomoći iz državnog proračuna 10.223.231 4.500.408 44
Pomoći iz županijskog proračuna 582.550 511.547 88
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5.713.705 4.909.270 86
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 18.717.766 16.722.698 89
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 51.539.290 17.945.243 35
3. Prihodi od imovine 22.908.000 19.135.157 84
Naknade za koncesije 2.888.250 2.797.573 97
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.855.003 88
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.300.000 5.694.253 90
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.692.491 96
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 3.022.246 94
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.094.250 155.358 7
Ostali prihodi od imovine 3.525.500 2.918.233 83
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 68.421.900 59.605.573 87
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
700.000 519.853 74
Komunalna naknada 56.000.000 49.709.657 89
Komunalni doprinos 7.266.000 5.428.498 75
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.455.900 3.947.565 89
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 365.887 365.886 100
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.901.300 1.712.076 90
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.602.730 7.619.527 89
Prihodi od prodaje stanova 4.525.000 4.081.155 90
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 200.000 102.100
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 3.825.230 3.386.450 89
Prihodi od prodaje zona 0 0 0
Ostali prihodi od prodaje 52.500 49.822 95
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 67.995.557 44.913.553 66
Kratkoročni kredit 10.000.000 0 0
Dugoročni kredit 57.024.857 43.942.853 77
Ostali primitci 970.700 970.701 100
9. Rezultat poslovanja 3.692.544 0 0
%d bloggers like this: