REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: planirani i ostvareni prihodi Proračuna Grada Osijeka za 2019. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO              06. 2019. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 704.800.000 266.180.988
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 643.457.257 234.637.604 36
1. Prihodi od poreza 259.418.676 142.770.391 55
Porez i prirez na dohodak 234.995.606 128.723.405 55
Porez na promet nekretnina 21.323.000 12.265.841 58
Ostali prihodi od poreza 3.100.070 1.781.145 57
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 143.733.708 23.023.010 16
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.308.169 1.167.716 35
Pomoći iz državnog proračuna 26.877.667 838.080 3
Pomoći iz županijskog proračuna 770.000 69.650 9
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.402.000 2.645.440 28
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.611.474 9.040.396 44
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 82.764.398 9.261.727 11
3. Prihodi od imovine 25.970.280 10.304.720 40
Naknade za koncesije 3.038.250 1.724.853 57
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.006.198 48
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.900.000 3.123.652 45
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.063.409 74
Prihodi od spomeničke rente 4.100.000 920.243 22
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 155.358 5
Ostali prihodi od imovine 4.032.030 1.311.008 33
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.492.100 33.267.029 48
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
800.000 326.726 41
Komunalna naknada 56.000.000 27.811.412 50
Komunalni doprinos 8.295.000 3.271.388 39
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.397.100 1.857.503 42
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 354.287 341.386 96
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.736.955 876.534 5
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.498.600 5.823.229 33
Prihodi od prodaje stanova 4.450.000 2.470.546 56
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 102.100
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 5.157.500 3.231.300 63
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 2.036.100 19.283 1
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 106.560.107 18.231.304 17
Kratkoročni kredit 20.000.000 0 0
Dugoročni kredit 78.869.491 18.231.304 23
Ostali primitci 7.690.616 0 0
9. Rezultat poslovanja 3.692.544 0 0
NAMJENSKI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA OSIJEKA 61.342.743 31.543.384 51