REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2019.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2019. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika jer se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2019.-30.06.2019. te 01.01.2019.-31.12.2019.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA PLANIRANO OSTVARENO              04. 2019. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 635.726.845 143.076.740 23
1. Prihodi od poreza 250.123.170 93.384.532 37
Porez i prirez na dohodak 228.450.100 83.696.099 37
Porez na promet nekretnina 18.823.000 8.514.973 45
Ostali prihodi od poreza 2.850.070 1.173.459 41
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 152.674.649 11.932.200 8
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 2.709.169 131.012 5
Pomoći iz državnog proračuna 24.249.250 638.367 3
Pomoći iz županijskog proračuna 740.000 50.000 7
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.410.000 1.712.372 20
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.325.052 6.117.384 30
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 96.241.178 3.283.065 3
3. Prihodi od imovine 25.735.280 5.332.545 21
Naknade za koncesije 3.038.250 1.017.110 33
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 684.759 33
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 6.900.000 2.065.385 30
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 554.574 20
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 253.529 7
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 3.997.030 757.188 19
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.492.100 17.228.685 25
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
800.000 240.690 30
Komunalna naknada 56.000.000 13.545.910 24
Komunalni doprinos 8.295.000 2.348.832 28
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 4.397.100 1.093.253 25
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 103.600 327.386 316
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 16.574.955 664.070 4
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.148.600 4.321.352 25
Prihodi od prodaje stanova 4.450.000 1.807.763 41
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 102.100
Prihodi od građevinskih zemljišta 4.807.500 2.407.480 50
Prihodi od prodaje zona 2.855.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 2.036.100 4.009 0
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.874.491 9.885.970 10
Kratkoročni kredit 20.000.000 0 0
Dugoročni kredit 78.869.491 9.885.970 13
Ostali primitci 5.000 0 0
9. Rezultat poslovanja 5.000.000 0 0