REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018. IZVRŠENO
11. 2018.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 479.593.042 367.102.822 77
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 75.796.978 60.931.903 80
održavanje komunalne infrastrukture 31.569.500 24.816.329 79
javna rasvjeta 8.965.000 7.317.174 82
prometnice i promet 16.640.000 13.991.739 84
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
16.450.000 13.880.526 84
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
142.000 33.095 23
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.790.520 6.092.626 62
vatrogasna zaštita 2.484.000 2.384.000 96
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.170.958 13.614.114 90
2. GOSPODARSTVO 36.187.600 29.712.298 82
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
35.206.200 29.643.012 84
promicanje poduzetničke kulture 500.700 210.393 42
jačanje konkurentnosti poduzetnika 3.575.000 2.812.217 79
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
3.455.000 1.747.888 51
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
27.375.500 24.872.515 91
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 981.400 69.286 7
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 122.558.496 106.869.155 87
odgoj 34.334.638 31.028.174 90
Dječji vrtić Osijek 33.354.638 30.135.674 90
obrazovanje 29.675.490 23.015.481 78
Osnove škole Grada Osijeka 17.766.973 13.299.477 75
kultura 21.754.438 19.494.229 90
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.660.000 11.241.274 89
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.928.425 3.569.595 91
Gradske galerije 686.513 567.114 83
sport 36.793.930 33.331.271 91
Športski objekti 17.930.000 16.665.000 93
4. PROGRAMI EU 43.133.360 19.311.139 45
pripreme projekata 10.775.000 2.590.559 24
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 3.686.259 1.983.404 54
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
1.733.274 708.901 41
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
3.504.000 345.233 10
Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 6.623.577 1.908.214 29
Projekt S.O.S. 5.686.384 1.430.148 25
Centar za obnovljive izvore energije CEKOM 100.000 0 0
Projekt Wine Tour 817.193 478.066 59
Uređenje kupališta Copacabana 20.000 0 0
Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 16.811.250 11.774.829 70
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog 16.811.250 11.774.829 70
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 24.402.000 17.257.623 71
prevencija i zaštita zdravlja 6.534.000 4.923.429 75
projekt “RealForAll” 1.434.000 1.317.994 92
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 56.153 31
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 43.863 34
socijalna zaštita stanovništva 6.165.000 4.250.260 69
naknada za troškove stanovanja 3.230.000 2.470.468 76
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.715.000 1.846.100 50
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.150.000 1.457.300 46
skrb o djeci 4.928.000 3.488.876 71
naknada za novorođenu djecu 2.100.000 1.424.000 68
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2.880.000 2.692.805 94
Hrvatski crveni križ 1.750.000 1.750.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 908.425 96.475 11
prostorno planiranje i urbana komasacija 908.425 96.475 11
urbanistički planovi i urbana komasacija 908.425 96.475 11
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
11.435.500 5.717.960 50
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.665.000 183.935 11
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija 1.185.000 6.800 1
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 863.800 640.936 74
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.309.000 1.809.350 34
kupovina stanova 3.450.000 0 0
pravni poslovi Grada 1.902.700 1.686.956 89
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka 1.695.000 1.396.784 82
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 63.845.138 38.856.961 61
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.095.000 778.705 71
izgradnja cesta 13.188.540 11.462.019 87
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.800.670 2.769.280 73
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 3.039.500 2.238.469 74
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 9.314.500 6.626.126 71
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 4.450.000 2.145.984 48
izgradnja školskih prostora 11.324.868 4.295.962 38
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 11.571.910 6.848.818 59
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 30.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 500.000 10.275 2
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.870.000 991.298 26
zaštita okoliša 1.660.150 690.025 42
9. GRADSKA UPRAVA 101.325.545 88.349.307 87
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
31.799.326 28.832.748 91
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada i razvoj e-sustava gradske uprave 11.996.730 8.167.038 68
financijski rashodi i kapitalne pomoći 25.933.124 22.977.019 89
izdaci za otplatu zajmova 23.462.365 22.501.117 96
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.461.365 22.501.117 96
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 212.146 70
predstavnička tijela 3.030.000 2.487.263 82
razvoj civilnog društva 383.000 210.500 55
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.416.000 2.961.477 67