Proračun 2018. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018. IZVRŠENO
07. 2018.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 575.152.791 240.629.296 42
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 74.658.438 35.104.414 47
održavanje komunalne infrastrukture 31.574.500 13.506.065 43
javna rasvjeta 9.515.000 3.980.571 42
prometnice i promet 15.540.000 8.542.145 55
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
15.350.000 8.464.349 55
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
142.000 10.000 7
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.789.500 2.193.272 22
vatrogasna zaštita 2.484.000 1.994.561 80
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.128.438 8.858.372 59
2. GOSPODARSTVO 36.190.580 23.810.436 66
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
34.558.500 23.761.783 69
promicanje poduzetničke kulture 461.000 51.068 11
jačanje konkurentnosti poduzetnika 5.600.000 2.181.005 39
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
2.715.000 1.087.196 40
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
25.482.500 20.442.515 80
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.632.080 48.653 3
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 126.471.771 70.702.330 56
odgoj 34.211.238 20.439.045 60
Dječji vrtić Osijek 33.161.238 19.865.295 60
obrazovanje 34.285.315 14.870.779 43
Osnove škole Grada Osijeka 17.800.617 9.270.572 52
kultura 21.481.288 13.095.858 61
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.503.500 7.201.214 58
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.887.825 2.258.093 58
Gradske galerije 640.963 384.296 60
sport 36.493.930 22.296.647 61
Športski objekti 17.930.000 11.329.314 63
4. PROGRAMI EU 70.788.821 8.523.357 12
pripreme projekata 10.945.000 989.516 9
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 2.491.263 959.487 39
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.462.770 371.421 15
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
9.214.000 0 0
biciklističke staze 5.160.000 0 0
Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 8.303.577 106.822 1
Projekt S.O.S. 5.686.384 106.822 2
Centar za obnovljive izvore energije CEKOM 1.000.000 0 0
Projekt Wine Tour 817.193 0 0
Uređenje kupališta Copacabana 800.000 0 0
Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 37.372.211 6.096.112 16
IZ Nemetin 2.000.000 0 0
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog 35.372.211 6.096.112 17
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 28.772.000 12.789.337 44
prevencija i zaštita zdravlja 9.034.000 4.452.501 49
projekt “RealForAll” 1.434.000 1.253.976 87
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 44.863 25
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 43.863 34
socijalna zaštita stanovništva 7.620.000 2.345.147 31
naknada za troškove stanovanja 3.730.000 1.599.469 43
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.880.000 1.522.725 39
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.150.000 2.374.652 75
skrb o djeci 5.128.000 2.374.652 46
naknada za novorođenu djecu 2.200.000 799.000 36
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2.930.000 2.049.450 70
Hrvatski crveni križ 1.750.000 1.235.000 71
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 904.250 87.750 10
prostorno planiranje i urbana komasacija 904.250 87.750 10
urbanistički planovi i urbana komasacija 904.250 87.750 10
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
16.136.300 4.150.508 26
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.665.000 128.480 5
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija 2.185.000 6.800 0
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 4.015.800 385.434 10
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.909.000 1.353.114 23
kupovina stanova 4.000.000 0 0
pravni poslovi Grada 1.901.500 1.336.877 70
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka 1.645.000 946.604 58
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 121.646.366 20.630.420 17
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.095.000 628.591 57
izgradnja cesta 17.353.540 6.372.412 37
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 8.114.667 2.320.684 29
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.400.000 2.219.463 92
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 18.220.500 5.590.522 31
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 9.950.000 226.119 2
izgradnja školskih prostora 30.824.868 2.098.378 7
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 19.466.910 587.506 3
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 30.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 7.000.000 6.850 0
poslovno-kulturni centar Eurodom 7.000.000 0 0
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.870.000 266.016 7
zaštita okoliša 3.320.881 313.878 9
9. GRADSKA UPRAVA 99.584.266 64.830.744 65
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.858.568 18.582.731 60
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 12.830.820 5.211.079 41
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 24.353.513 16.547.195 68
izdaci za otplatu zajmova 23.837.365 20.293.810 85
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.836.365 20.293.810 85
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 145.136 48
predstavnička tijela 3.030.000 1.545.169 51
razvoj civilnog društva 383.000 210.500 55
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.986.000 2.295.124 58