Proračun 2018. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018. IZVRŠENO
05. 2018.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 541.093.480 167.368.553 31
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 73.044.424 22.172.655 30
održavanje komunalne infrastrukture 31.409.500 7.848.038 25
javna rasvjeta 9.515.000 3.124.288 33
prometnice i promet 14.240.000 5.745.219 40
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
14.050.000 5.692.758 41
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
142.000 0 0
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.789.500 940.567 10
vatrogasna zaštita 2.569.000 1.459.906 57
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 14.894.424 6.178.924 41
2. GOSPODARSTVO 34.694.500 17.820.176 51
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
33.083.500 17.819.143 54
promicanje poduzetničke kulture 461.000 14.640 3
jačanje konkurentnosti poduzetnika 5.600.000 1.540.588 28
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
1.490.000 631.400 42
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
25.232.500 15.632.515 62
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.611.000 1.033 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 124.039.665 50.079.116 40
odgoj 33.088.758 14.268.551 43
Dječji vrtić Osijek 32.113.758 13.862.301 43
obrazovanje 34.075.819 10.383.159 30
Osnove škole Grada Osijeka 15.323.781 6.598.662 43
kultura 20.954.088 8.546.031 41
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.483.500 5.003.597 40
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.840.625 1.554.521 40
Gradske galerije 640.963 277.779 43
sport 35.921.000 16.881.374 47
Športski objekti 17.930.000 8.900.000 50
4. PROGRAMI EU 24.487.383 1.547.228 6
pripreme projekata 11.510.000 422.800 4
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 1.914.587 834.943 44
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.462.770 235.962 10
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
3.934.000 0 0
Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 4.666.026 53.523 1
Projekt S.O.S. 4.666.026 53.523 1
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 28.124.000 6.748.185 24
prevencija i zaštita zdravlja 8.884.000 1.004.386 11
projekt “RealForAll” 1.434.000 519.626 36
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 31.863 18
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 31.863 25
socijalna zaštita stanovništva 7.970.000 1.630.083 20
naknada za troškove stanovanja 4.105.000 1.134.850 28
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.860.000 1.408.925 37
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.150.000 1.253.925 40
skrb o djeci 4.400.000 1.443.179 33
naknada za novorođenu djecu 2.200.000 521.000 24
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2.830.000 1.229.750 43
Hrvatski crveni križ 1.750.000 875.000 50
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 725.000 39.000 5
prostorno planiranje i urbana komasacija 725.000 39.000 5
urbanistički planovi i urbana komasacija 725.000 39.000 5
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
11.234.000 2.483.586 22
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.665.000 112.455 4
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija 2.185.000 6.800 0
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 810.000 318.044 39
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.859.000 804.362 14
kupovina stanova 4.000.000 0 0
pravni poslovi Grada 1.900.000 1.248.725 66
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 146.970.274 16.388.421 11
integrirana teritorijalna ulaganja – ITU 5.160.000 0 0
biciklističke staze 5.160.000 0 0
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.095.000 427.688 39
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 2.595.000 553.638 21
izgradnja cesta 12.127.500 2.075.461 17
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 9.410.000 1.521.726 16
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.400.000 1.741.102 73
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 10.330.500 3.945.848 38
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 6.250.000 0 0
izgradnja školskih prostora 29.100.043 1.523.056 5
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 19.432.000 648 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 30.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 8.000.000 0 0
poslovno-kulturni centar Eurodom 7.000.000 0 0
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 35.459.350 4.391.863 12
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 33.459.350 4.391.863 13
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.830.000 104.167 3
zaštita okoliša 1.750.881 103.225 6
9. GRADSKA UPRAVA 97.774.234 50.090.187 51
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.833.610 13.255.520 43
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 10.760.820 3.244.168 30
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 24.745.804 11.864.903 48
izdaci za otplatu zajmova 23.856.000 19.429.291 81
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.855.000 19.429.291 81
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 77.217 25
predstavnička tijela 3.003.000 991.373 33
razvoj civilnog društva 290.000 27.500 9
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.980.000 1.200.215 30