Proračun 2018. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018. IZVRŠENO
03. 2018.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 541.093.480 99.159.328 18
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 73.044.424 11.164.822 15
održavanje komunalne infrastrukture 31.409.500 3.250.822 10
javna rasvjeta 9.515.000 1.718.577 18
prometnice i promet 14.240.000 3.111.949 22
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
14.050.000 3.083.835 22
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
142.000 0 0
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.789.500 353.566 4
vatrogasna zaštita 2.569.000 633.809 25
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 14.894.424 3.814.677 26
2. GOSPODARSTVO 34.694.500 11.505.916 33
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
33.083.500 11.504.993 35
promicanje poduzetničke kulture 461.000 10.178 2
jačanje konkurentnosti poduzetnika 5.600.000 1.142.300 20
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
1.490.000 0 0
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
25.232.500 10.352.515 41
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.611.000 923 0
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 124.039.665 30.405.128 25
odgoj 33.088.758 8.437.661 26
Dječji vrtić Osijek 32.113.758 8.193.911 26
obrazovanje 34.075.819 6.439.586 19
Osnove škole Grada Osijeka 15.323.781 4.376.587 29
kultura 20.954.088 5.193.425 25
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.483.500 3.015.579 24
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.840.625 945.204 25
Gradske galerije 640.963 154.829 24
sport 35.921.000 10.334.456 29
Športski objekti 17.930.000 5.500.000 31
4. PROGRAMI EU 24.487.383 1.249.604 5
pripreme projekata 11.510.000 361.550 3
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 1.914.587 652.517 34
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.462.770 182.015 7
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
3.934.000 0 0
Izgradnja i rekonstrukcija građevina u vlasništvu Grada 4.666.026 53.523 1
Projekt S.O.S. 4.666.026 53.523 1
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 28.124.000 3.756.029 13
prevencija i zaštita zdravlja 8.884.000 96.061 1
projekt “RealForAll” 1.434.000 13.538 1
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 14.000 8
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 14.000 11
socijalna zaštita stanovništva 7.970.000 834.920 10
naknada za troškove stanovanja 4.105.000 554.943 14
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.860.000 1.346.225 35
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.150.000 1.296.225 41
skrb o djeci 4.400.000 599.824 14
naknada za novorođenu djecu 2.200.000 322.000 15
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2.830.000 865.000 31
Hrvatski crveni križ 1.750.000 515.000 29
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 725.000 0 0
prostorno planiranje i urbana komasacija 725.000 0 0
urbanistički planovi i urbana komasacija 725.000 0 0
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
11.234.000 1.726.628 15
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.665.000 33.632 1
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija 2.185.000 0 0
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 810.000 157.198 19
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.859.000 346.944 6
kupovina stanova 4.000.000 0 0
pravni poslovi Grada 1.900.000 1.188.855 63
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 146.970.274 7.596.076 5
integrirana teritorijalna ulaganja – ITU 5.160.000 0 0
biciklističke staze 5.160.000 0 0
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.095.000 288.875 26
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada 2.595.000 292.902 11
izgradnja cesta 12.127.500 701.862 6
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 9.410.000 1.448.256 15
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.400.000 1.110.581 46
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 10.330.500 258.337 3
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 6.250.000 0 0
izgradnja školskih prostora 29.100.043 439.067 2
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 19.432.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 30.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 8.000.000 0 0
poslovno-kulturni centar Eurodom 7.000.000 0 0
kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 35.459.350 2.949.085 8
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 33.459.350 2.949.085 9
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.830.000 62.500 2
zaštita okoliša 1.750.881 44.611 3
9. GRADSKA UPRAVA 97.774.234 31.755.125 32
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.833.610 7.994.987 26
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 10.760.820 2.012.883 19
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 24.745.804 8.709.567 35
izdaci za otplatu zajmova 23.856.000 11.551.788 48
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.855.000 11.551.788 48
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 71.701 24
predstavnička tijela 3.003.000 616.099 21
razvoj civilnog društva 290.000 27.500 9
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.980.000 770.600 19