Proračun 2018. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018. IZVRŠENO
12. 2018.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 536.000.000 491.613.644 92
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 76.454.678 74.523.965 97
održavanje komunalne infrastrukture 31.964.720 31.163.982 97
javna rasvjeta 9.240.820 9.375.806 101
prometnice i promet 16.311.880 16.148.852 99
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
16.121.880 16.022.220 99
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
142.000 46.782 33
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.790.520 9.268.403 95
vatrogasna zaštita 2.484.000 2.484.000 100
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.761.558 15.411.946 98
2. GOSPODARSTVO 36.205.300 33.560.221 93
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
35.235.300 33.140.638 94
promicanje poduzetničke kulture 529.800 281.615 53
jačanje konkurentnosti poduzetnika 3.575.000 2.854.617 80
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
3.455.000 2.452.892 71
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
27.375.500 27.372.515 100
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 179.000 60
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 970.000 419.583 43
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 178.361.774 176.960.234 99
odgoj 50.634.638 51.821.321 102
Dječji vrtić Osijek 49.654.638 50.841.321 102
obrazovanje 50.029.113 46.284.895 93
Osnove škole Grada Osijeka 38.120.596 34.711.337 91
kultura 40.904.093 42.402.860 104
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 30.173.780 31.846.925 106
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.333.800 5.249.502 98
Gradske galerije 921.513 935.483 102
sport 36.793.930 36.451.158 99
Športski objekti 17.930.000 17.930.000 100
4. PROGRAMI EU 43.046.610 32.640.975 76
pripreme projekata 10.688.250 9.927.444 93
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 3.686.259 2.197.545 60
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
1.733.274 916.946 53
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
3.504.000 716.158 20
Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 6.623.577 4.607.667 70
Projekt S.O.S. 5.686.384 4.128.913 73
Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 16.811.250 14.275.216 85
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog 16.811.250 14.275.216 85
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 24.402.000 20.244.382 83
prevencija i zaštita zdravlja 6.534.000 5.868.503 90
projekt “RealForAll” 1.434.000 1.339.512 93
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 113.415 63
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 93.863 72
socijalna zaštita stanovništva 6.165.000 4.926.104 80
naknada za troškove stanovanja 3.230.000 2.937.342 91
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.715.000 2.820.500 76
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.150.000 2.326.700 74
skrb o djeci 4.928.000 3.792.360 77
naknada za novorođenu djecu 2.100.000 1.586.000 76
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2.880.000 2.723.500 95
Hrvatski crveni križ 1.750.000 1.750.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 908.425 166.225 18
prostorno planiranje i urbana komasacija 908.425 166.225 18
urbanistički planovi i urbana komasacija 908.425 166.225 18
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
11.359.613 6.956.365 61
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.663.300 223.251 13
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija 1.183.300 13.591 1
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 863.800 722.653 84
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.308.700 2.633.123 50
kupovina stanova 3.430.000 788.860 23
pravni poslovi Grada 1.871.785 1.733.601 93
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka 1.652.028 1.643.737 99
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 63.795.808 49.569.110 78
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.098.000 840.893 77
izgradnja cesta 13.188.540 12.483.891 95
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 3.800.670 3.164.622 83
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.985.500 2.480.585 83
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 9.314.500 8.209.804 88
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 4.450.000 4.198.279 94
izgradnja školskih prostora 11.324.868 7.179.527 63
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 11.571.910 8.474.125 73
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 30.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 500.000 10.275 2
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.871.670 1.083.027 28
zaštita okoliša 1.660.150 1.444.082 87
9. GRADSKA UPRAVA 101.465.792 96.992.167 96
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
31.977.602 31.566.130 99
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada i razvoj e-sustava gradske uprave 11.918.092 9.984.292 84
financijski rashodi i kapitalne pomoći 25.843.033 24.835.723 96
izdaci za otplatu zajmova 23.462.365 23.370.538 100
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.461.365 23.370.538 100
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 287.803 94
predstavnička tijela 3.164.100 2.980.726 94
razvoj civilnog društva 383.000 210.500 55
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 4.412.600 3.756.456 85