REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018. IZVRŠENO
10. 2018.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 575.152.791 332.233.770 58
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 74.658.438 53.767.636 72
održavanje komunalne infrastrukture 31.574.500 21.713.515 69
javna rasvjeta 9.515.000 6.324.133 66
prometnice i promet 15.540.000 12.746.826 82
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
15.350.000 12.644.556 82
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
142.000 33.095 23
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.789.500 4.861.819 50
vatrogasna zaštita 2.484.000 1.994.561 80
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.128.438 12.417.820 82
2. GOSPODARSTVO 36.190.580 28.052.367 78
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
34.558.500 27.983.135 81
promicanje poduzetničke kulture 461.000 192.918 42
jačanje konkurentnosti poduzetnika 5.600.000 2.523.461 45
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
2.715.000 1.564.242 58
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
25.482.500 23.702.515 93
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.632.080 69.231 4
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 126.471.771 95.712.587 76
odgoj 34.211.238 28.015.451 82
Dječji vrtić Osijek 33.161.238 27.197.951 82
obrazovanje 34.285.315 19.628.300 57
Osnove škole Grada Osijeka 17.800.617 11.356.989 64
kultura 21.481.288 17.897.686 83
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.503.500 10.241.524 82
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.887.825 3.225.827 83
Gradske galerije 640.963 531.942 83
sport 36.493.930 30.171.151 83
Športski objekti 17.930.000 15.400.000 86
4. PROGRAMI EU 70.788.821 17.037.538 24
pripreme projekata 10.945.000 2.555.278 23
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 2.491.263 1.851.208 74
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.462.770 707.778 29
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
9.214.000 345.233 4
biciklističke staze 5.160.000 0 0
Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 8.303.577 1.645.593 20
Projekt S.O.S. 5.686.384 1.465.090 26
Centar za obnovljive izvore energije CEKOM 1.000.000 0 0
Projekt Wine Tour 817.193 180.504 22
Uređenje kupališta Copacabana 800.000 0 0
Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 37.372.211 9.932.449 27
Industrijska zona Nemetin 2.000.000 0 0
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog 35.372.211 9.932.449 28
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 28.772.000 15.697.968 55
prevencija i zaštita zdravlja 9.034.000 4.821.102 53
projekt “RealForAll” 1.434.000 1.317.994 92
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 52.853 29
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 43.863 34
socijalna zaštita stanovništva 7.620.000 3.666.119 48
naknada za troškove stanovanja 3.730.000 2.246.352 60
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.880.000 1.617.725 42
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.150.000 1.253.925 40
skrb o djeci 5.128.000 2.861.900 56
naknada za novorođenu djecu 2.200.000 1.282.000 58
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2.930.000 2.678.269 91
Hrvatski crveni križ 1.750.000 1.750.000 100
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 904.250 96.475 11
prostorno planiranje i urbana komasacija 904.250 96.475 11
urbanistički planovi i urbana komasacija 904.250 96.475 11
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
16.136.300 5.352.440 33
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.665.000 183.935 7
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija 2.185.000 6.800 0
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 4.015.800 578.519 14
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.909.000 1.654.810 28
kupovina stanova 4.000.000 0 0
pravni poslovi Grada 1.901.500 1.618.600 85
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka 1.645.000 1.316.576 80
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 121.646.366 33.337.163 27
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.095.000 743.807 68
izgradnja cesta 17.353.540 9.866.496 57
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 8.114.667 2.529.217 31
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.400.000 2.220.055 93
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 18.220.500 6.549.245 36
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 9.950.000 1.187.262 12
izgradnja školskih prostora 30.824.868 3.643.891 12
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 19.466.910 5.482.113 28
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 30.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 7.000.000 10.275 0
poslovno-kulturni centar Eurodom 7.000.000 0 0
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.870.000 503.353 13
zaštita okoliša 3.320.881 601.447 18
9. GRADSKA UPRAVA 99.584.266 83.179.597 84
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.858.568 26.176.717 85
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 12.830.820 7.321.929 57
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 24.353.513 22.493.758 92
izdaci za otplatu zajmova 23.837.365 21.832.983 92
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.836.365 21.832.983 92
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 210.426 69
predstavnička tijela 3.030.000 2.138.221 71
razvoj civilnog društva 383.000 210.500 55
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.986.000 2.795.063 70