Proračun 2018. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Rashodi po područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018. IZVRŠENO
08. 2018.
%
RASHODI/IZDATCI GRADA OSIJEKA 575.152.791 266.746.864 46
1. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNA SAMOUPRAVA 74.658.438 40.997.883 55
održavanje komunalne infrastrukture 31.574.500 16.520.437 52
javna rasvjeta 9.515.000 4.914.619 52
prometnice i promet 15.540.000 9.760.247 63
održavanje nerazvrstanih cesta, mostova,
pješačkih i biciklističkih površina
15.350.000 9.431.580 61
subvencije, pomoći i donacije s
područja komunalne djelatnosti
142.000 10.000 7
djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti
9.789.500 2.785.788 28
vatrogasna zaštita 2.484.000 1.994.561 80
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.128.438 9.926.852 66
2. GOSPODARSTVO 36.190.580 24.391.853 67
poticanje razvoja poduzetništva i
gospodarstva
34.558.500 24.335.233 70
promicanje poduzetničke kulture 461.000 82.918 18
jačanje konkurentnosti poduzetnika 5.600.000 2.222.605 40
potpore i sufinanciranja projekata i
programa u poduzetništvu i gospodarstvu
2.715.000 1.087.196 40
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
25.482.500 20.942.515 82
unaprijeđenje turizma u Gradu Osijeku 300.000 0 0
poslovi u djelatnosti poljoprivrede 1.632.080 56.620 3
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 126.471.771 77.777.321 61
odgoj 34.211.238 22.450.252 66
Dječji vrtić Osijek 33.161.238 21.795.252 66
obrazovanje 34.285.315 15.723.282 46
Osnove škole Grada Osijeka 17.800.617 9.548.956 54
kultura 21.481.288 14.698.031 68
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.503.500 8.221.216 66
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.887.825 2.563.435 66
Gradske galerije 640.963 443.660 69
sport 36.493.930 24.905.756 68
Športski objekti 17.930.000 12.629.314 70
4. PROGRAMI EU 70.788.821 10.208.854 14
pripreme projekata 10.945.000 1.428.340 13
EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji 2.491.263 1.027.065 41
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
tehnička pomoć
2.462.770 372.951 15
Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU
razvojni program
9.214.000 0 0
biciklističke staze 5.160.000 0 0
Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 8.303.577 341.478 4
Projekt S.O.S. 5.686.384 341.478 6
Centar za obnovljive izvore energije CEKOM 1.000.000 0 0
Projekt Wine Tour 817.193 0 0
Uređenje kupališta Copacabana 800.000 0 0
Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu 37.372.211 7.039.020 19
IZ Nemetin 2.000.000 0 0
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog 35.372.211 7.039.020 20
5. SOCIJALNA ZAŠTITA, UMIROVLJENICI I ZDRAVSTVO 28.772.000 13.548.588 47
prevencija i zaštita zdravlja 9.034.000 4.549.805 50
projekt “RealForAll” 1.434.000 1.292.453 90
promidžba zdravstvenih aktivnosti 180.000 47.853 27
projekt “Osijek zdravi grad” 130.000 43.863 34
socijalna zaštita stanovništva 7.620.000 2.641.216 35
naknada za troškove stanovanja 3.730.000 1.800.697 48
skrb o starim i nemoćnim osobama 3.880.000 1.547.725 40
uskrsnica i božićnica za umirovljenike
i socijalno ugrožene osobe
3.150.000 1.253.925 40
skrb o djeci 5.128.000 2.545.720 50
naknada za novorođenu djecu 2.200.000 968.000 44
potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu 2.930.000 2.216.269 76
Hrvatski crveni križ 1.750.000 1.390.000 79
Zaklada Srce grada Osijeka 350.000 350.000 100
6. URBANIZAM 904.250 87.750 10
prostorno planiranje i urbana komasacija 904.250 87.750 10
urbanistički planovi i urbana komasacija 904.250 87.750 10
7. GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
16.136.300 4.610.288 29
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 2.665.000 133.195 5
rješavanje imovinsko-pravnih poslova, eksproprijacija 2.185.000 6.800 0
upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 4.015.800 443.826 11
upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.909.000 1.454.613 25
kupovina stanova 4.000.000 0 0
pravni poslovi Grada 1.901.500 1.561.702 82
tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka 1.645.000 1.016.953 62
8. GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA 121.646.366 26.007.830 21
upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada 1.095.000 654.645 60
izgradnja cesta 17.353.540 7.454.021 43
izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina 8.114.667 2.331.862 29
izgradnja komunalne infrastrukture-javna rasvjeta 2.400.000 2.439.857 102
izgradnja komunalne infrastrukture-objekti komunalnog otpada 18.220.500 6.056.369 33
ulaganje u objekte predškolskog odgoja 9.950.000 264.719 3
izgradnja školskih prostora 30.824.868 3.334.789 11
energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića 19.466.910 2.752.483 14
izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 30.000 0 0
izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada 7.000.000 10.275 0
poslovno-kulturni centar Eurodom 7.000.000 0 0
investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada 3.870.000 311.687 8
zaštita okoliša 3.320.881 397.125 12
9. GRADSKA UPRAVA 99.584.266 69.116.495 69
rashodi za plaće i ostali rashodi za
zaposlene
30.858.568 21.261.710 69
materijalni rashodi, opremanje gradske uprave, nabava i održavanje prijevoznih sredstava, informatizacija grada 12.830.820 5.854.259 46
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 24.353.513 17.148.365 70
izdaci za otplatu zajmova 23.837.365 20.293.810 85
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.836.365 20.293.810 85
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 305.000 145.500 48
predstavnička tijela 3.030.000 1.733.330 57
razvoj civilnog društva 383.000 210.500 55
promidžba i protokol, posebni gradski programi, proračunska zaliha 3.986.000 2.469.021 62