Proračun 2018. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              05. 2018. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 541.093.480 162.234.177 30
1. Prihodi od poreza 234.674.426 106.635.389 45
Porez i prirez na dohodak 216.385.306 95.221.564 44
Porez na promet nekretnina 15.000.000 10.110.132 67
Ostali prihodi od poreza 3.289.120 1.303.693 40
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 92.396.685 18.122.020 20
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.075.349 45.494 1
Pomoći iz državnog proračuna 11.749.723 1.590.524 14
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
za sanaciju deponija 1.710.000 0 0
Ostale pomoći iz državnog proračuna 4.039.723 1.590.524 39
Pomoći iz županijskog proračuna 650.000 0 0
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.590.000 2.326.194 22
HZMO, HZZ, HZZO 250.000 73.356
Županijska uprava za ceste 4.500.000 1.858.509 41
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5.340.000 394.329 7
Hrvatske vode 500.000 0 0
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.656.020 8.024.941 41
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 46.675.593 6.134.867 13
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 2.296.052 1.087.489 47
Projekt RealForAll 1.354.000 147.741 11
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – tehnička pomoć 1.875.825 186.481 10
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – biciklističke staze 4.160.000 0
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 17.436.250 3.702.138 21
Ostale pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 19.553.466 1.011.019 5
3. Prihodi od imovine 28.655.180 7.857.636 27
Naknade za koncesije 4.338.250 1.514.515 35
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 680.818 32
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 2.620.099 33
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 1.739.671 62
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 429.898 11
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 4.516.930 872.635 19
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 58.735.269 22.788.541 39
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
1.000.000 380.010 38
Komunalna naknada 46.549.000 18.204.023 39
Komunalni doprinos 8.200.000 3.240.599 40
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 2.986.269 963.910 32
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 105.000 83.300 79
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 100.000 80.000 80
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.059.000 858.535 42
Kazne 866.000 321.408 37
Ostali prihodi 1.193.000 537.127 45
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.842.920 5.353.403 19
Prihodi od prodaje stanova 5.859.000 2.138.055 36
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 0
Prihodi od građevinskih zemljišta 16.050.000 3.141.005 20
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 43.920 74.343 169
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.425.000 1.835.354 2
Kratkoročni kredit 25.000.000 0 0
Dugoročni kredit 73.400.000 1.835.354 3
Ostali primitci 25.000 0 0
9. Rezultat poslovanja -1.800.000 -1.300.000 72
Višak/ manjak prihoda -1.800.000 -1.300.000 72