Proračun 2018. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani prihodi/primitci odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO 12. 2018. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 536.000.000 496.266.143 93
1. Prihodi od poreza 245.267.515 256.774.221 105
Porez i prirez na dohodak 220.170.401 224.116.496 102
Porez na promet nekretnina 22.265.800 29.316.488 132
Ostali prihodi od poreza 2.831.314 3.341.237 118
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 95.617.405 92.315.419 97
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 5.532.806 1.716.201 31
Pomoći iz državnog proračuna 8.670.420 5.596.442 65
Pomoći iz županijskog proračuna 875.000 715.100 82
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.287.266 10.089.455 98
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.325.052 18.909.677 93
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 19.356.822 20.115.315 104
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 30.570.039 19.487.334 64
3. Prihodi od imovine 26.924.740 23.523.616 87
Naknade za koncesije 4.358.250 3.050.098 70
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.988.784 95
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 7.300.000 6.638.512 91
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.930.978 105
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 3.025.491 78
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.620.000 2.676.030 102
Ostali prihodi od imovine 3.846.490 3.213.723 84
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 86.526.109 86.286.975 100
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
1.000.000 853.293 85
Komunalna naknada 46.749.000 43.760.854 94
Komunalni doprinos 7.120.500 7.895.645 111
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 31.656.609 33.777.184 107
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.294.982 3.961.675 92
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 878.963 753.566 86
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.439.200 1.952.203 80
Kazne 782.000 670.906 86
Ostali prihodi 1.657.200 1.281.297 77
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 22.737.545 16.218.161 71
Prihodi od prodaje stanova 4.396.000 4.124.951 94
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 0 0
Prihodi od građevinskih zemljišta 13.395.000 10.797.613 81
Prihodi od prodaje zona 890.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 1.056.545 1.295.598 123
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 54.083.244 32.957.743 61
Kratkoročni kredit 25.000.000 10.000.000 40
Dugoročni kredit 28.929.244 21.058.788 73
Ostali primitci 154.000 1.898.955 1233
9. Rezultat poslovanja -1.890.740 -2.037.974 108
Višak/ manjak prihoda -1.890.740 -2.037.974 108
%d blogeri kao ovaj: