REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO 11. 2018. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 479.593.042 378.254.851 79
1. Prihodi od poreza 245.267.515 232.402.115 95
Porez i prirez na dohodak 220.170.401 203.601.612 92
Porez na promet nekretnina 22.265.800 25.724.872 116
Ostali prihodi od poreza 2.831.314 3.075.631 109
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 72.740.470 43.176.682 59
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 4.843.666 1.049.642 22
Pomoći iz državnog proračuna 8.204.420 3.516.344 43
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 727.000 0 0
za sanaciju deponija 20.000 0 0
DV Višnjevac 1.500.000 733.235 49
za izgradnju reciklažnih dvorišta 20.000 0 0
Ostale pomoći iz državnog proračuna 5.937.420 2.783.109 47
Pomoći iz županijskog proračuna 725.000 512.950 71
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.761.343 8.846.808 91
HZMO, HZZ, HZZO 110.000 73.356 67
Županijska uprava za ceste 4.500.000 4.617.161 103
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5.141.343 4.156.291 81
Hrvatske vode 10.000 0 0
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.325.052 17.498.809 86
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 28.880.989 11.752.129 41
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 2.373.672 1.438.564 61
Projekt RealForAll 1.354.000 162.407 12
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – tehnička pomoć 1.355.554 577.215 43
Projekt “ES-GEES” 2.060.208 313.622 15
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 11.667.530 7.263.973 62
Ostale pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 10.070.025 1.996.349 20
3. Prihodi od imovine 26.826.300 20.686.375 77
Naknade za koncesije 4.358.250 2.811.672 65
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.806.832 86
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 7.300.000 6.134.365 84
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.810.642 100
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 2.763.195 71
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 2.620.000 1.444.901 55
Ostali prihodi od imovine 3.748.050 2.914.769 78
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 57.566.500 50.654.203 88
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
1.000.000 814.274 81
Komunalna naknada 46.749.000 40.169.525 86
Komunalni doprinos 7.120.500 7.699.194 108
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 2.697.000 1.971.210 73
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 355.600 85.300 24
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 352.000 82.000 23
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.320.200 1.617.618 70
Kazne 782.000 625.210 80
Ostali prihodi 1.538.200 992.407 65
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 22.694.000 8.129.783 36
Prihodi od prodaje stanova 4.396.000 3.508.285 80
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 0 0
Prihodi od građevinskih zemljišta 13.395.000 3.643.929 27
Prihodi od prodaje zona 890.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 1.013.000 977.569 97
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 53.934.244 23.302.776 43
Kratkoročni kredit 25.000.000 10.000.000 40
Dugoročni kredit 28.929.244 13.302.776 46
Ostali primitci 5.000 0 0
9. Rezultat poslovanja -2.111.787 -1.800.000 85
Višak/ manjak prihoda -2.111.787 -1.800.000 85