Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO 10. 2018. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 575.152.791 342.591.657 60
1. Prihodi od poreza 241.987.850 207.906.075 86
Porez i prirez na dohodak 220.198.730 183.135.929 83
Porez na promet nekretnina 18.500.000 22.014.390 119
Ostali prihodi od poreza 3.289.120 2.755.755 84
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 107.231.964 40.541.183 38
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.552.021 1.049.642 30
Pomoći iz državnog proračuna 23.530.725 3.348.219 14
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
za sanaciju deponija 1.710.000 0 0
DV Višnjevac 2.000.000 0 0
za izgradnju reciklažnih dvorišta 5.200.000 0 0
Ostale pomoći iz državnog proračuna 15.820.725 3.348.219 21
Pomoći iz županijskog proračuna 800.000 446.900 56
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.442.375 7.888.238 69
HZMO, HZZ, HZZO 250.000 73.356 29
Županijska uprava za ceste 4.500.000 4.195.229 93
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 6.142.375 3.571.528 58
Hrvatske vode 500.000 0 0
ostalo 50.000 48.125 96
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.325.052 15.966.255 79
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 47.581.791 11.841.930 25
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 2.373.672 1.438.564 61
Projekt RealForAll 1.354.000 162.407 12
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – tehnička pomoć 1.875.825 667.015 36
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – biciklističke staze 4.160.000 0 0
Projekt “ES-GEES” 6.983.719 313.622 4
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 17.436.250 7.263.973 42
Ostale pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 13.398.325 1.996.349 15
3. Prihodi od imovine 27.983.110 18.702.399 67
Naknade za koncesije 4.338.250 2.558.969 59
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.528.338 73
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 7.300.000 5.533.546 76
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.596.246 93
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 2.284.388 59
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 1.444.901 48
Ostali prihodi od imovine 4.544.860 2.756.012 61
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 64.385.269 46.535.022 72
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
1.000.000 754.675 75
Komunalna naknada 46.549.000 36.835.792 79
Komunalni doprinos 13.850.000 7.079.565 51
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 2.986.269 1.864.990 62
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 425.000 85.300 20
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 420.000 82.000 20
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.769.000 2.249.931 60
Kazne 866.000 558.161 64
Ostali prihodi 2.903.000 1.691.771 58
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.008.900 8.019.890 26
Prihodi od prodaje stanova 5.521.000 4.028.924 73
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 6.488.900 338.000 5
Prihodi od građevinskih zemljišta 16.040.000 3.583.938 22
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 69.000 69.028 100
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 100.473.485 20.351.858 20
Kratkoročni kredit 25.000.000 10.000.000 40
Dugoročni kredit 75.448.485 10.351.858 14
Ostali primitci 25.000 0 0
9. Rezultat poslovanja -2.111.787 -1.800.000 85
Višak/ manjak prihoda -2.111.787 -1.800.000 85