Proračun 2018. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO 08. 2018. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 575.152.791 265.452.231 46
1. Prihodi od poreza 241.987.850 162.806.638 67
Porez i prirez na dohodak 220.198.730 143.709.955 65
Porez na promet nekretnina 18.500.000 16.944.001 92
Ostali prihodi od poreza 3.289.120 2.152.682 65
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 107.231.964 28.053.619 26
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.552.021 90.798 3
Pomoći iz državnog proračuna 23.530.725 1.672.042 7
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
za sanaciju deponija 1.710.000 0 0
DV Višnjevac 2.000.000 0 0
za izgradnju reciklažnih dvorišta 5.200.000 0 0
Ostale pomoći iz državnog proračuna 15.820.725 1.672.042 11
Pomoći iz županijskog proračuna 800.000 65.000 8
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.442.375 6.033.965 53
HZMO, HZZ, HZZO 250.000 73.356 29
Županijska uprava za ceste 4.500.000 3.233.768 72
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 6.142.375 2.678.716 44
Hrvatske vode 500.000 0 0
ostalo 50.000 48.125 96
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.325.052 12.561.305 62
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 47.581.791 7.630.509 16
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 2.373.672 1.234.856 52
Projekt RealForAll 1.354.000 162.407 12
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – tehnička pomoć 1.875.825 318.257 17
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – biciklističke staze 4.160.000 0 0
Projekt “ES-GEES” 6.983.719 266.319 4
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 17.436.250 4.618.597 26
Ostale pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 13.398.325 1.030.073 8
3. Prihodi od imovine 27.983.110 12.643.635 45
Naknade za koncesije 4.338.250 2.185.837 50
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.296.555 62
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 7.300.000 4.399.954 60
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.632.116 94
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 615.136 16
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 4.544.860 1.514.037 33
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 64.385.269 37.237.967 58
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
1.000.000 584.909 58
Komunalna naknada 46.549.000 29.751.373 64
Komunalni doprinos 13.850.000 5.362.786 39
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 2.986.269 1.538.899 52
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 425.000 85.300 20
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 420.000 82.000 20
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.769.000 1.149.447 30
Kazne 866.000 440.694 51
Ostali prihodi 2.903.000 708.753 24
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.008.900 6.915.327 22
Prihodi od prodaje stanova 5.521.000 3.325.277 60
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 6.488.900 338.000 5
Prihodi od građevinskih zemljišta 16.040.000 3.155.105 20
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 69.000 96.945 140
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 100.473.485 17.860.299 18
Kratkoročni kredit 25.000.000 10.000.000 40
Dugoročni kredit 75.448.485 7.860.299 10
Ostali primitci 25.000 0 0
9. Rezultat poslovanja -2.111.787 -1.300.000 62
Višak/ manjak prihoda -2.111.787 -1.300.000 62