Proračun 2018. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              07. 2018. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 575.152.791 243.728.039 42
1. Prihodi od poreza 241.987.850 152.486.138 63
Porez i prirez na dohodak 220.198.730 136.135.634 62
Porez na promet nekretnina 18.500.000 14.458.019 78
Ostali prihodi od poreza 3.289.120 1.892.484 58
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 107.231.964 26.008.193 24
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.552.021 90.798 3
Pomoći iz državnog proračuna 23.530.725 1.597.103 7
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
za sanaciju deponija 1.710.000 0 0
DV Višnjevac 2.000.000 0 0
za izgradnju reciklažnih dvorišta 5.200.000 0 0
Ostale pomoći iz državnog proračuna 15.820.725 1.597.103 10
Pomoći iz županijskog proračuna 800.000 65.000 8
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.442.375 5.557.261 49
HZMO, HZZ, HZZO 250.000 73.356
Županijska uprava za ceste 4.500.000 2.757.064 61
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 6.142.375 2.678.716 44
Hrvatske vode 500.000 0 0
ostalo 50.000 48.125 96
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 20.325.052 11.067.522 54
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 47.581.791 7.630.509 16
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 2.373.672 1.234.856 52
Projekt RealForAll 1.354.000 162.407 12
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – tehnička pomoć 1.875.825 318.257 17
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – biciklističke staze 4.160.000 0 0
Projekt “ES-GEES” 6.983.719 266.319 4
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 17.436.250 4.618.597 26
Ostale pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 13.398.325 1.030.073 8
3. Prihodi od imovine 27.983.110 11.384.456 41
Naknade za koncesije 4.338.250 2.003.079 46
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.018.537 49
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 7.300.000 3.887.120 53
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.420.556 86
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 600.047 15
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 4.544.860 1.455.116 32
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 64.385.269 32.461.694 50
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
1.000.000 501.721 50
Komunalna naknada 46.549.000 25.936.671 56
Komunalni doprinos 13.850.000 4.682.366 34
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 2.986.269 1.340.936 45
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 425.000 83.300 20
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 420.000 80.000 19
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.769.000 1.163.223 31
Kazne 866.000 404.907 47
Ostali prihodi 2.903.000 758.317 26
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.008.900 6.516.047 21
Prihodi od prodaje stanova 5.521.000 2.971.959 54
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 6.488.900 338.000
Prihodi od građevinskih zemljišta 16.040.000 3.141.005 20
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 69.000 65.083 94
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 100.473.485 14.924.988 15
Kratkoročni kredit 25.000.000 10.000.000 40
Dugoročni kredit 75.448.485 4.924.988 7
Ostali primitci 25.000 0 0
9. Rezultat poslovanja -2.111.787 -1.300.000 62
Višak/ manjak prihoda -2.111.787 -1.300.000 62