Proračun 2018. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2018. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2018.-30.06.2018. te 01.01.2018.-31.12.2018.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              03. 2018. %
PRIHODI/PRIMITCI GRADA OSIJEKA 541.093.480 98.730.559 18
1. Prihodi od poreza 234.674.426 64.577.662 28
Porez i prirez na dohodak 216.385.306 57.795.902 27
Porez na promet nekretnina 15.000.000 6.032.148 40
Ostali prihodi od poreza 3.289.120 749.612 23
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 92.396.685 11.555.946 13
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 3.075.349 45.494 1
Pomoći iz državnog proračuna 11.749.723 1.390.124 12
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
za sanaciju deponija 1.710.000 0 0
Ostale pomoći iz državnog proračuna 4.039.723 1.390.124 34
Pomoći iz županijskog proračuna 650.000 0 0
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.590.000 1.341.980 13
HZMO, HZZ, HZZO 250.000 62.537
Županijska uprava za ceste 4.500.000 982.850 22
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5.340.000 144.218 3
Hrvatske vode 500.000 0 0
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.656.020 4.865.745 25
Pomoći  iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 46.675.593 3.912.603 8
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 2.296.052 658.363 29
Škola jednakih mogućnosti – projekt RealForAll 1.354.000 240.127
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – tehnička pomoć 1.875.825 0 0
Integrirana teritorijalna ulaganja ITU – biciklističke staze 4.160.000 0
Edukativni i informativni turistički centar Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa 17.436.250 2.482.986 14
Ostale pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 19.553.466 531.127 3
3. Prihodi od imovine 28.655.180 3.948.344 14
Naknade za koncesije 4.338.250 610.006 14
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 472.389 22
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 1.468.368 18
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 386.865 14
Prihodi od spomeničke rente 3.900.000 214.560 6
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 3.000.000 0 0
Ostali prihodi od imovine 4.516.930 796.157 18
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 58.735.269 13.465.899 23
Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
1.000.000 204.054 20
Komunalna naknada 46.549.000 10.899.255 23
Komunalni doprinos 8.200.000 1.761.537 21
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 2.986.269 601.052 20
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 105.000 3.000 3
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 100.000 0 0
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.059.000 554.422 27
Kazne 866.000 182.786 21
Ostali prihodi 1.193.000 371.637 31
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.842.920 4.524.083 16
Prihodi od prodaje stanova 5.859.000 1.340.751 23
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 0
Prihodi od građevinskih zemljišta 16.050.000 3.123.272 19
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 43.920 60.060 137
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.425.000 901.202 1
Kratkoročni kredit 25.000.000 0 0
Dugoročni kredit 73.400.000 901.202 1
Ostali primitci 25.000 0 0
9. Rezultat poslovanja -1.800.000 -800.000 44
Višak/ manjak prihoda -1.800.000 -800.000 44