Proračun 2017. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2017.-30.06.2017. te 01.01.2017.-31.12.2017.
Rashodi po pojedinim područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2017. IZVRŠENO
11. 2017.
%
RASHODI/IZDACI GRADA OSIJEKA 485.676.388 354.281.165 73
1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 114.871.007 100.718.061 88
preškolski odgoj 31.695.998 28.985.864 91
Dječji vrtić Osijek 30.837.998 28.286.864 92
obrazovanje 28.767.119 21.807.417 76
Osnove škole Grada Osijeka 16.378.700 12.837.240 78
kultura 20.716.890 18.736.694 90
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.283.500 11.273.142 92
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.620.725 3.315.034 92
Gradske galerije 531.500 442.785 83
sport 33.691.000 31.188.086 93
Športski objekti 16.830.000 16.090.000 96
2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 21.997.500 14.564.907 66
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba 3.920.000 2.871.752 73
kontrola i suzbijanje komaraca 1.500.000 1.359.210 91
poslovi deratizacije 1.750.000 862.500 49
higijeničarska služba i sklonište za životinje 650.000 640.091 98
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja 5.670.000 3.645.172 64
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 4.200.000 2.680.765 64
potpore i donacije u socijalnoj skrbi 4.785.000 4.119.280 86
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Osijek 1.650.000 1.650.000 100
zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
potpore i donacije u zdravstvu-Osijek zdravi grad 862.500 44.661 5
projekt RealForAll 717.500 17.190 2
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) 6.760.000 3.884.042 57
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene 3.150.000 1.746.490 55
pomoć roditeljima za novorođenu djecu 2.000.000 1.208.000 60
3. PROGRAMI I PROJEKTI EU TE GOSPODARSTVO 71.360.109 31.363.903 44
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu 4.771.000 1.495.973 31
subvencije u poduzetništvu 3.244.000 2.970.526 92
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.847.000 23.415.500 98
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede 699.000 523.544 75
pripreme projekata 10.230.000 696.213 7
IT zona 8.500.000 0 0
projekti 28.569.109 2.262.148 8
Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 19.316.570 855.108 4
Industrijska zona Nemetin 2.000.000 3.659 0
Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 1.890.000 0 0
4. URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA 158.191.473 103.131.685 65
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 3.275.250 1.278.686 39
adaptacije i rekonstrukcije te izgradnja spomenika 5.130.000 2.690.562 52
infrastruktura Sveučilište-Campus 530.000 19.229 4
Agencija za obnovu Tvrđe 450.000 408.333 91
uređenje pročelja objekata 2.700.000 1.995.309 74
stanogradnja i visokogradnja 7.364.500 2.842.237 39
kupnja stanova 4.000.000 0 0
Dječji vrtić Ribica, Sarvaš 2.855.500 2.842.237 100
ulaganja u poslovno kulturne objekte-EURODOM 26.144.919 26.144.919 100
izgradnja komunalne infrastrukture 43.921.500 14.942.065 34
održavanje komunalne infrastrukture 40.827.730 31.384.289 77
potpore i donacije s područja komunalne djelatnosti 336.000 184.221 55
stambena djelatnost 1.650.000 1.517.458 92
vatrogasna zaštita 2.569.000 2.535.571 99
Vatrogasna zajednica 2.384.000 2.384.000 100
projekti, studije i edukacije 1.588.800 596.911 38
gospodarenje otpadom i hortikultura 627.000 582.617 93
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti 10.000.000 5.182.626 52
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 14.756.774 13.249.523 90
5. GRADSKA UPRAVA 119.256.299 104.502.610 88
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene 33.358.654 29.398.594 88
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja, vozila te informatizacija grada 12.856.420 8.128.412 63
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 30.270.383 27.408.428 91
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 32.733.800 31.118.522 95
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 27.732.800 26.118.522 94
izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000 5.000.000 100
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 270.000 196.476 73
naknade za rad predstavničkih tijela 2.103.000 1.614.586 77
ostali programi i aktivnosti ureda Grada 2.262.542 2.202.620 97
Lokalni izbori 2017. 1.907.542 1.904.241 100
promidžba i protokol, posebni gradski programi, sredstva proračunske zalihe 3.391.500 2.573.811 76
održavanje i ulaganje u poslovne prostore 2.010.000 1.861.160 93