Proračun 2017. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti će biti objavljeni polugodišnjom dinamikom, za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. te 01.01.2017. do 31.12.2017.
Rashodi po pojedinim područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2017. IZVRŠENO
03. 2017.
%
RASHODI/IZDACI GRADA OSIJEKA 475.199.795 115.411.898 24
1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 110.554.418 28.772.952 26
predškolski odgoj 31.132.660 7.870.955 25
Dječji vrtić Osijek 30.374.660 7.683.563 25
obrazovanje 26.471.033 5.980.821 23
Osnove škole Grada Osijeka 15.531.372 4.907.317 32
kultura 20.756.725 5.189.825 25
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.083.500 2.996.470 25
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.420.725 868.150 25
Gradske galerije 531.500 85.104 16
sport 32.194.000 9.731.351 30
Športski objekti 15.930.000 5.000.000 31
2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 25.120.000 2.086.043 8
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba 6.620.000 112.263 2
kontrola i suzbijanje komaraca 4.200.000 0 0
poslovi deratizacije 1.900.000 0 0
higijeničarska služba i sklonište za životinje 500.000 112.263 22
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja 5.815.000 709.423 12
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 4.500.000 605.879 13
potpore i donacije u socijalnoj skrbi 5.715.000 744.892 13
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Osijek 1.800.000 370.000 21
zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
potpore i donacije u zdravstvu-Osijek zdravi grad 145.000 7.000 5
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) 6.825.000 512.465 8
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene 3.000.000 249.535 8
pomoć roditeljima za novorođenu djecu 2.100.000 30.600 1
3. PROGRAMI I PROJEKTI EU TE GOSPODARSTVO 67.189.841 11.128.614 17
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu 4.406.000 6.178 0
subvencije u poduzetništvu 3.309.000 541.302 16
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.830.000 10.133.500 43
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede 811.000 0 0
pripreme projekata 10.590.000 140.000 1
IT zona 8.500.000 0 0
projekti 24.243.841 307.635 1
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 19.316.570 0 0
Studija razvoja gradskog prometa 1.880.251 0 0
Strategija razvoja urbanog područja i provedba (ITU) 350.000 14.875 4
Industrijska zona Nemetin 2.000.000 0 0
4. URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA 152.604.101 38.363.059 25
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 2.380.000 175.631 7
adaptacije i rekonstrukcije te izgradnja spomenika 4.530.000 509.358 11
infrastruktura Sveučilište-Campus 1.000.000 0 0
Agencija za obnovu Tvrđe 450.000 41.667 9
uređenje pročelja objekata 2.100.000 200.000 10
stanogradnja i visokogradnja 7.409.000 1.563.799 21
kupnja stanova 4.000.000 0 0
Dječji vrtić Ribica, Sarvaš 2.900.000 1.563.799 54
ulaganja u poslovno kulturne objekte-EURODOM 26.976.700 26.144.919 97
izgradnja komunalne infrastrukture 41.887.500 137.677 0
održavanje komunalne infrastrukture 38.430.730 5.307.944 14
potpore i donacije s područja komunalne djelatnosti 230.000 2.288 1
stambena djelatnost 1.650.000 311.697 19
vatrogasna zaštita 1.885.000 472.022 25
Vatrogasna zajednica 1.700.000 423.000 25
projekti, studije i edukacije 1.748.500 137.979 8
gospodarenje otpadom i hortikultura 640.000 71.733 11
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti 10.000.000 0 0
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 14.836.671 3.528.015 24
5. GRADSKA UPRAVA 119.731.435 35.061.230 29
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene 33.401.241 8.245.360 25
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja, vozila te informatizacija grada i ostale aktivnosti 12.812.800 2.115.666 17
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 30.952.394 11.266.286 36
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 33.158.000 11.860.969 36
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 28.057.000 11.860.969 42
izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000 0 0
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 270.000 66.735 25
naknade za rad predstavničkih tijela 2.090.000 474.044 23
ostali programi i aktivnosti ureda Grada 2.535.000 46.084 2
Lokalni izbori 2017. 2.200.000 0 0
promidžba i protokol, posebni gradski programi, sredstva proračunske zalihe 2.832.000 580.466 20
održavanje i ulaganje u poslovne prostore 1.680.000 405.619 24