Proračun 2017. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: realizacija rashoda Proračuna Grada Osijeka za 2017. sa vlastitim izvorima proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017.
Rashodi po pojedinim područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2017. IZVRŠENO
06. 2017.
%
RASHODI/IZDACI GRADA OSIJEKA 526.700.000 237.544.962 45
1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 161.697.623 83.007.037 51
preškolski odgoj 47.731.360 24.956.738 52
Dječji vrtić Osijek 46.973.360 24.552.738 52
Izvor nadležni proračun 30.374.660 16.160.701 53
Izvor vlastiti prihodi 16.598.700 8.392.037 51
obrazovanje 41.217.733 19.951.476 48
Osnove škole Grada Osijeka 29.849.085 15.635.128 52
Izvor nadležni proračun 15.563.385 8.350.107 54
Izvor vlastiti prihodi 14.285.700 7.285.021 51
kultura 40.554.530 19.472.775 48
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 30.489.480 14.854.513 49
Izvor nadležni proračun 12.083.500 6.191.499 51
Izvor vlastiti prihodi 18.405.980 8.663.014 47
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.133.550 2.398.139 47
Izvor nadležni proračun 3.420.725 1.780.056 52
Izvor vlastiti prihodi 1.712.825 618.083 36
Gradske galerije 671.500 253.387 38
Izvor nadležni proračun 531.500 242.665 46
Izvor vlastiti prihodi 140.000 10.722 8
sport 32.194.000 18.626.048 58
Športski objekti 15.930.000 9.450.000 59
2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 25.120.000 6.925.101 28
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba 6.620.000 570.824 9
kontrola i suzbijanje komaraca 4.200.000 282.218 7
poslovi deratizacije 1.750.000 0 0
higijeničarska služba i sklonište za životinje 650.000 288.606 44
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja 5.815.000 1.738.253 30
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 4.500.000 1.487.462 33
potpore i donacije u socijalnoj skrbi 5.565.000 1.764.597 32
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Osijek 1.650.000 825.000 50
zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
potpore i donacije u zdravstvu-Osijek zdravi grad 145.000 7.000 5
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) 6.975.000 2.844.427 41
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene 3.150.000 1.508.590 48
pomoć roditeljima za novorođenu djecu 2.100.000 661.200 31
3. PROGRAMI I PROJEKTI EU TE GOSPODARSTVO 67.141.841 20.234.117 30
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu 4.451.000 716.832 16
subvencije u poduzetništvu 3.309.000 1.029.182 31
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.737.000 17.733.000 75
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede 811.000 22.442 3
pripreme projekata 10.590.000 271.611 3
IT zona 8.500.000 0 0
projekti 24.243.841 461.049 2
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 19.316.570 0 0
Studija razvoja gradskog prometa 1.880.251 0 0
Strategija razvoja urbanog područja i provedba (ITU) 350.000 89.380 26
Industrijska zona Nemetin 2.000.000 3.659 0
4. URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA 153.205.901 60.050.123 39
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 2.386.000 344.843 14
adaptacije i rekonstrukcije te izgradnja spomenika 4.530.000 891.086 20
infrastruktura Sveučilište-Campus 1.000.000 19.229 2
Agencija za obnovu Tvrđe 450.000 104.167 23
uređenje pročelja objekata 2.100.000 499.999 24
stanogradnja i visokogradnja 7.482.000 2.755.387 37
kupnja stanova 4.000.000 0 0
Dječji vrtić Ribica, Sarvaš 2.900.000 2.755.387 95
ulaganja u poslovno kulturne objekte-EURODOM 26.976.700 26.144.919 97
izgradnja komunalne infrastrukture 41.865.500 4.074.334 10
održavanje komunalne infrastrukture 38.443.730 15.060.992 39
potpore i donacije s područja komunalne djelatnosti 368.000 181.268 49
stambena djelatnost 1.650.000 828.339 50
vatrogasna zaštita 1.885.000 862.361 46
Vatrogasna zajednica 1.700.000 773.000 45
projekti, studije i edukacije 1.798.300 283.590 16
gospodarenje otpadom i hortikultura 627.000 361.292 58
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti 10.000.000 601.817 6
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 15.193.671 7.659.895 50
Izvor nadležni proračun 14.836.671 7.497.940 51
Izvor vlastiti prihodi 357.000 161.955 45
5. GRADSKA UPRAVA 119.534.635 67.328.584 56
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene 33.351.441 16.521.776 50
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja, vozila te informatizacija grada i ostale aktivnosti 12.730.300 4.549.738 36
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 30.803.394 17.362.153 56
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 33.158.000 23.542.954 71
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 28.057.000 23.542.954 84
izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000 0 0
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 270.000 132.545 49
naknade za rad predstavničkih tijela 2.095.000 829.362 40
ostali programi i aktivnosti ureda Grada 2.555.000 2.044.365 80
Lokalni izbori 2017. 2.200.000 1.898.341 86
promidžba i protokol, posebni gradski programi, sredstva proračunske zalihe 2.891.500 1.583.600 55
održavanje i ulaganje u poslovne prostore 1.680.000 762.091 45