Proračun 2017. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti će biti objavljeni polugodišnjom dinamikom, za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. te 01.01.2017. do 31.12.2017.
Rashodi po pojedinim područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2017. IZVRŠENO
05. 2017.
%
RASHODI/IZDACI GRADA OSIJEKA 475.199.795 177.243.781 37
1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 110.554.418 48.685.224 44
preškolski odgoj 31.132.660 13.949.486 45
Dječji vrtić Osijek 30.374.660 13.644.094 45
obrazovanje 26.471.033 10.252.644 39
Osnove škole Grada Osijeka 15.562.365 7.159.266 46
kultura 20.756.725 8.798.524 42
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.083.500 5.097.331 42
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.420.725 1.466.804 43
Gradske galerije 531.500 186.233 35
sport 32.194.000 15.684.570 49
Športski objekti 15.930.000 7.900.000 50
2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 25.120.000 5.129.651 20
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba 6.620.000 212.763 3
kontrola i suzbijanje komaraca 4.200.000 0 0
poslovi deratizacije 1.750.000 0 0
higijeničarska služba i sklonište za životinje 650.000 206.063 32
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja 5.815.000 1.407.785 24
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 4.500.000 1.199.935 27
potpore i donacije u socijalnoj skrbi 5.565.000 1.203.088 22
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Osijek 1.650.000 680.000 41
zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
potpore i donacije u zdravstvu-Osijek zdravi grad 145.000 7.000 5
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) 6.975.000 2.299.015 33
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene 3.150.000 1.503.602 48
pomoć roditeljima za novorođenu djecu 2.100.000 399.800 19
3. PROGRAMI I PROJEKTI EU TE GOSPODARSTVO 67.141.841 16.949.532 25
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu 4.451.000 517.347 12
subvencije u poduzetništvu 3.309.000 971.782 29
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.737.000 14.831.000 62
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede 811.000 22.442 3
pripreme projekata 10.590.000 145.911 1
IT zona 8.500.000 0 0
projekti 24.243.841 461.049 2
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 19.316.570 0 0
Studija razvoja gradskog prometa 1.880.251 0 0
Strategija razvoja urbanog područja i provedba (ITU) 350.000 89.380 26
Industrijska zona Nemetin 2.000.000 3.659 0
4. URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA 152.748.101 52.413.555 34
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 2.380.000 240.386 10
adaptacije i rekonstrukcije te izgradnja spomenika 4.530.000 554.870 12
infrastruktura Sveučilište-Campus 1.000.000 3.846 0
Agencija za obnovu Tvrđe 450.000 83.333 19
uređenje pročelja objekata 2.100.000 200.000 10
stanogradnja i visokogradnja 7.409.000 2.755.387 37
kupnja stanova 4.000.000 0 0
Dječji vrtić Ribica, Sarvaš 2.900.000 2.755.387 95
ulaganja u poslovno kulturne objekte-EURODOM 26.976.700 26.144.919 97
izgradnja komunalne infrastrukture 41.887.500 2.779.011 7
održavanje komunalne infrastrukture 38.443.730 11.581.207 30
potpore i donacije s područja komunalne djelatnosti 374.000 181.038 48
stambena djelatnost 1.650.000 632.605 38
vatrogasna zaštita 1.885.000 495.163 26
Vatrogasna zajednica 1.700.000 423.000 25
projekti, studije i edukacije 1.748.500 223.049 13
gospodarenje otpadom i hortikultura 627.000 333.002 53
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti 10.000.000 341.799 3
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 14.836.671 6.151.120 41
5. GRADSKA UPRAVA 119.635.435 54.065.820 45
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene 33.401.241 13.579.101 41
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja, vozila te informatizacija grada i ostale aktivnosti 12.812.800 3.783.861 30
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 30.803.394 13.836.997 45
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 33.158.000 19.815.278 60
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 28.057.000 19.815.278 71
izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000 0 0
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 270.000 66.735 25
naknade za rad predstavničkih tijela 2.095.000 763.498 36
ostali programi i aktivnosti ureda Grada 2.555.000 165.764 6
Lokalni izbori 2017. 2.200.000 23.122 1
promidžba i protokol, posebni gradski programi, sredstva proračunske zalihe 2.860.000 1.376.367 48
održavanje i ulaganje u poslovne prostore 1.680.000 678.219 40