Proračun 2017. RASHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani rashodi odnose se na plan i izvršenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2017.-30.06.2017. te 01.01.2017.-31.12.2017.
Rashodi po pojedinim područjima:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2017. IZVRŠENO
09. 2017.
%
RASHODI/IZDACI GRADA OSIJEKA 485.676.388 293.645.220 60
1. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 114.871.007 81.582.424 71
preškolski odgoj 31.695.998 23.161.542 73
Dječji vrtić Osijek 30.837.998 22.586.209 73
obrazovanje 28.767.119 17.053.663 59
Osnove škole Grada Osijeka 16.378.700 10.234.719 62
kultura 20.716.890 15.142.827 73
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 12.283.500 9.040.393 74
Dječje kazalište Branka Mihaljevića 3.620.725 2.641.053 73
Gradske galerije 531.500 334.271 63
sport 33.691.000 26.224.392 78
Športski objekti 16.830.000 13.820.000 82
2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 21.997.500 11.644.162 53
poslovi deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba 3.920.000 2.741.677 70
kontrola i suzbijanje komaraca 1.500.000 1.359.210 91
poslovi deratizacije 1.750.000 862.500 49
higijeničarska služba i sklonište za životinje 650.000 510.016 78
skrb iznad redovnog socijalnog programa i pokriće troškova stanovanja 5.670.000 2.602.026 46
troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji 4.200.000 2.215.586 53
potpore i donacije u socijalnoj skrbi 4.785.000 2.881.489 60
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Osijek 1.650.000 1.165.000 71
zaklada Srce grada Osijeka 250.000 250.000 100
potpore i donacije u zdravstvu-Osijek zdravi grad 862.500 20.834 2
projekt RealForAll 717.500 862
pomoći (starim i nemoćnim osobama, obiteljima i djeci, roditeljima) 6.760.000 3.398.137 50
uskrsnice i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene 3.150.000 1.508.590 48
pomoć roditeljima za novorođenu djecu 2.000.000 1.045.800 52
3. PROGRAMI I PROJEKTI EU TE GOSPODARSTVO 71.360.109 27.147.359 38
opći poslovi poduzetništva, potpore i sufinanciranja djelatnosti u poduzetništvu i gospodarstvu 4.771.000 1.108.795 23
subvencije u poduzetništvu 3.244.000 2.499.594 77
subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.847.000 22.433.000 94
poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede 699.000 27.442 4
pripreme projekata 10.230.000 381.812 4
IT zona 8.500.000 0 0
projekti 28.569.109 696.716 2
Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 19.316.570 225.916 1
Industrijska zona Nemetin 2.000.000 3.659 0
Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 1.890.000 0 0
4. URBANIZAM I GRADITELJSTVO TE KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA TE MJESNA SAMOUPRAVA 158.191.473 85.269.579 54
uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju 3.275.250 1.097.714 34
adaptacije i rekonstrukcije te izgradnja spomenika 5.130.000 1.506.835 29
infrastruktura Sveučilište-Campus 530.000 19.229 4
Agencija za obnovu Tvrđe 450.000 166.667 37
uređenje pročelja objekata 2.700.000 1.053.248 39
stanogradnja i visokogradnja 7.364.500 2.842.237 39
kupnja stanova 4.000.000 0 0
Dječji vrtić Ribica, Sarvaš 2.855.500 2.842.237 100
ulaganja u poslovno kulturne objekte-EURODOM 26.144.919 26.144.919 100
izgradnja komunalne infrastrukture 43.921.500 11.704.035 27
održavanje komunalne infrastrukture 40.827.730 24.210.403 59
potpore i donacije s područja komunalne djelatnosti 336.000 181.268 54
stambena djelatnost 1.650.000 1.289.619 78
vatrogasna zaštita 2.569.000 2.439.284 95
Vatrogasna zajednica 2.384.000 2.302.146 97
projekti, studije i edukacije 1.588.800 532.472 34
gospodarenje otpadom i hortikultura 627.000 466.943 74
prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti 10.000.000 1.896.572 19
Javna profesionalna vatrogasna postrojba 14.756.774 10.957.279 74
5. GRADSKA UPRAVA 119.256.299 88.001.696 74
rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene 33.358.654 24.205.320 73
materijalni rashodi, nabava opreme i namještaja, vozila te informatizacija grada i ostale aktivnosti 12.856.420 6.704.648 52
financijski rashodi, subvencioniranje kamata i kapitalne pomoći 30.270.383 24.265.838 80
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 32.733.800 25.603.091 78
izdaci za dane zajmove i depozite 1.000 0 0
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 27.732.800 25.603.091 92
izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000 0 0
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 270.000 196.476 73
naknade za rad predstavničkih tijela 2.103.000 1.251.826 60
ostali programi i aktivnosti ureda Grada 2.262.542 2.129.070 94
Lokalni izbori 2017. 1.907.542 1.904.241 100
promidžba i protokol, posebni gradski programi, sredstva proračunske zalihe 3.391.500 2.218.796 65
održavanje i ulaganje u poslovne prostore 2.010.000 1.426.631 71