Proračun 2017. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Isti će biti objavljeni polugodišnjom dinamikom, za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. te 01.01.2017. do 31.12.2017.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              03. 2017. %
PRIHODI GRADA OSIJEKA 475.199.795 119.901.949 25
1. Prihodi od poreza 216.027.620 57.886.355 27
Porez i prirez na dohodak 197.838.500 53.479.466 27
Porez na promet nekretnina 14.000.000 3.563.202 25
Ostali prihodi od poreza 4.189.120 843.687 20
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 73.235.045 10.321.623 14
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.891.180 1.610.398 12
Hzmo, Hzzo, Hzz 250.000 7.058 3
Hrvatske vode 500.000 0 0
Hrvatske ceste 7.000.000 0 0
Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost 6.141.180 1.603.340 26
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 12.684.159 375.172 3
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 1.193.739 0 0
Škole jednakih mogućnosti 350.000 93.455 27
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 8.316.570 0 0
Studija razvoja gradskog prometa 1.494.800 0 0
Ostale pomoći 1.329.050 281.717 21
Pomoći iz Državnog proračuna 21.268.670 2.418.108 11
Porez na dohodak – razlika 13.000.000 2.406.108 19
Kontrola i suzbijanje komaraca 1.000.000 0 0
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
Ostale pomoći iz države 1.268.670 12.000 1
Pomoći iz Županijskog proračuna 5.650.000 1.308.562 23
Redovno i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta (ŽUC)
4.500.000 1.308.562 29
Lokalni izbori 650.000 0 0
Ostale pomoći iz županije 500.000 0 0
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.741.036 4.609.383 23
3. Prihodi od imovine 29.345.180 4.642.849 16
Naknade za koncesije 4.328.250 888.437 21
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 486.540 23
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 1.799.830 22
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 325.904 12
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 271.940 8
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 4.600.000 215.078 5
Ostali prihodi od imovine 4.316.930 655.120 15
4. Prihodi od pristojbi i naknada 60.113.000 17.984.901 30
Naknada za legalizaciju 2.000.000 287.989 14
Komunalna naknada 44.062.000 11.753.038 27
Komunalni doprinos 10.845.000 5.464.224 50
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 3.206.000 479.650 15
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.105.000 1.004.200 91
Prodaja Službenog glasnika 5.000 4.200 84
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.100.000 1.000.000 91
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.332.000 586.927 25
Kazne 866.000 186.163 21
Ostali prihodi 1.466.000 400.764 27
7. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 48.866.950 27.475.095 56
Prihodi od prodaje stanova 5.021.000 1.100.943 22
Prihodi od građevinskih zemljišta 37.085.300 26.374.152 71
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 0 0
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 0 0
Ostali prihodi od prodaje 870.650 0 0
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 49.175.000 0 0
Kratkoročni kredit 30.000.000 0 0
Dugoročni kredit 19.000.000 0 0
Ostali primici 175.000 0 0
9. Rezultat poslovanja -5.000.000 0 0
Višak/ manjak prihoda -5.000.000 0 0