Proračun 2017. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2017.-30.06.2017. te 01.01.2017.-31.12.2017.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              11. 2017. %
PRIHODI GRADA OSIJEKA 485.676.388 374.264.859 77
1. Prihodi od poreza 217.027.620 197.671.791 91
Porez i prirez na dohodak 197.838.500 178.964.679 90
Porez na promet nekretnina 15.000.000 15.625.858 104
Ostali prihodi od poreza 4.189.120 3.081.253 74
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 81.556.087 44.849.750 55
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU 394.588 328.991 83
Pomoći iz Državnog proračuna 21.988.090 14.869.251 68
Porez na dohodak – razlika 13.000.000 12.853.056 99
Kontrola i suzbijanje komaraca 1.000.000 0 0
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
Ostale pomoći iz države 1.988.090 2.016.195 101
Pomoći iz Županijskog proračuna 6.047.542 5.685.274 94
Redovno i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta (ŽUC)
4.800.000 4.620.333 96
Lokalni izbori 592.542 592.541 100
Ostale pomoći iz županije 655.000 472.400 72
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 14.728.923 2.623.017 18
Hzmo, Hzzo, Hzz 250.000 63.521 25
Hrvatske vode 500.000 0 0
Hrvatske ceste 7.000.000 0 0
Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost 6.978.923 2.559.496 37
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.656.020 17.631.896 90
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 18.740.924 3.711.321 20
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 765.607 0 0
Škole jednakih mogućnosti 350.000 249.064 71
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 8.316.570 409.779 5
Studija razvoja gradskog prometa 1.494.800 0 0
Ostale pomoći 7.813.947 3.052.478 39
3. Prihodi od imovine 29.788.180 20.571.785 69
Naknade za koncesije 4.328.250 2.579.802 60
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.913.457 91
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 6.463.058 81
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.475.986 88
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 2.033.164 64
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 5.000.000 1.355.371 27
Ostali prihodi od imovine 4.359.930 3.750.946 86
4. Prihodi od pristojbi i naknada 60.316.000 53.507.856 89
Naknada za legalizaciju 1.250.000 795.103 64
Komunalna naknada 45.362.000 42.009.314 93
Komunalni doprinos 10.298.000 8.755.143 85
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 3.406.000 1.948.297 57
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.082.000 1.086.500 100
Prodaja Službenog glasnika 5.000 4.500 90
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.077.000 1.082.000 100
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.921.006 2.426.715 83
Kazne 866.000 657.948 76
Ostali prihodi 2.055.006 1.768.767 86
7. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 48.808.655 32.718.439 67
Prihodi od prodaje stanova 5.021.000 3.700.654 74
Prihodi od građevinskih zemljišta 37.027.005 28.412.098 77
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 223.425 8
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 201.881 7
Ostali prihodi od prodaje 870.650 180.382 21
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 49.176.840 21.432.023 44
Kratkoročni kredit 30.000.000 15.000.000 50
Dugoročni kredit 19.000.000 6.280.186 33
Ostali primici 176.840 151.837 86
9. Rezultat poslovanja -5.000.000 0 0
Višak/ manjak prihoda -5.000.000 0 0