Proračun 2017. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: realizacija prihoda Proračuna Grada Osijeka za 2017. sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              06. 2017. %
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI 526.700.000 252.464.190 48
PRIHODI GRADA OSIJEKA 475.199.795 226.151.532 48
1. Prihodi od poreza 216.027.620 115.411.207 53
Porez i prirez na dohodak 197.838.500 106.290.373 54
Porez na promet nekretnina 14.000.000 7.519.552 54
Ostali prihodi od poreza 4.189.120 1.601.282 38
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 73.235.045 21.098.525 29
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.891.180 2.492.794 18
Hzmo, Hzzo, Hzz 250.000 7.058 3
Hrvatske vode 500.000 0 0
Hrvatske ceste 7.000.000 0 0
Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost 6.141.180 2.485.736 40
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 12.684.159 507.602 4
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 1.193.739 0 0
Škole jednakih mogućnosti 350.000 215.835 62
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 8.316.570 0 0
Studija razvoja gradskog prometa 1.494.800 0 0
Ostale pomoći 1.329.050 291.768 22
Pomoći iz Državnog proračuna 21.268.670 5.602.224 26
Porez na dohodak – razlika 13.000.000 5.396.119 42
Kontrola i suzbijanje komaraca 1.000.000 0 0
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
Ostale pomoći iz države 1.268.670 206.105 16
Pomoći iz Županijskog proračuna 5.650.000 3.189.649 56
Redovno i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta (ŽUC)
4.500.000 2.590.213 58
Lokalni izbori 650.000 594.436 91
Ostale pomoći iz županije 500.000 5.000 1
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.741.036 9.306.255 47
3. Prihodi od imovine 29.345.180 10.887.358 37
Naknade za koncesije 4.328.250 1.932.986 45
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.003.961 48
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 3.470.407 43
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 809.473 29
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 371.003 12
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 4.600.000 1.355.371 29
Ostali prihodi od imovine 4.316.930 1.944.158 45
4. Prihodi od pristojbi i naknada 60.113.000 31.422.215 52
Naknada za legalizaciju 2.000.000 436.098 22
Komunalna naknada 44.062.000 22.791.366 52
Komunalni doprinos 10.845.000 7.099.464 65
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 3.206.000 1.095.288 34
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.105.000 1.036.500 94
Prodaja Službenog glasnika 5.000 4.500 90
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.100.000 1.032.000 94
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.332.000 1.718.644 74
Kazne 866.000 337.192 39
Ostali prihodi 1.466.000 1.381.453 94
7. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 48.866.950 28.954.970 59
Prihodi od prodaje stanova 5.021.000 2.207.397 44
Prihodi od građevinskih zemljišta 37.085.300 26.320.308 71
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 223.425 8
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 201.881 7
Ostali prihodi od prodaje 870.650 1.959 0
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 49.175.000 15.622.114 32
Kratkoročni kredit 30.000.000 15.000.000 50
Dugoročni kredit 19.000.000 470.277 2
Ostali primici 175.000 151.837 87
9. Rezultat poslovanja -5.000.000 0 0
Višak/ manjak prihoda -5.000.000 0 0
VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA OSIJEKA 51.500.205 26.312.658 51