Proračun 2017. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Isti će biti objavljeni polugodišnjom dinamikom, za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. te 01.01.2017. do 31.12.2017.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              05. 2017. %
PRIHODI GRADA OSIJEKA 475.199.795 177.662.604 37
1. Prihodi od poreza 216.027.620 95.176.424 44
Porez i prirez na dohodak 197.838.500 88.078.386 45
Porez na promet nekretnina 14.000.000 5.742.219 41
Ostali prihodi od poreza 4.189.120 1.355.819 32
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 73.235.045 17.349.131 24
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.891.180 2.352.423 17
Hzmo, Hzzo, Hzz 250.000 7.058 3
Hrvatske vode 500.000 0 0
Hrvatske ceste 7.000.000 0 0
Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost 6.141.180 2.345.365 38
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 12.684.159 375.172 3
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 1.193.739 0 0
Škole jednakih mogućnosti 350.000 93.455 27
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 8.316.570 0 0
Studija razvoja gradskog prometa 1.494.800 0 0
Ostale pomoći 1.329.050 281.717 21
Pomoći iz Državnog proračuna 21.268.670 4.744.140 22
Porez na dohodak – razlika 13.000.000 4.602.795 35
Kontrola i suzbijanje komaraca 1.000.000 0 0
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
Ostale pomoći iz države 1.268.670 141.345 11
Pomoći iz Županijskog proračuna 5.650.000 2.146.418 38
Redovno i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta (ŽUC)
4.500.000 2.146.418 48
Lokalni izbori 650.000 0 0
Ostale pomoći iz županije 500.000 0 0
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.741.036 7.730.979 39
3. Prihodi od imovine 29.345.180 7.586.655 26
Naknade za koncesije 4.328.250 1.241.875 29
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 832.757 40
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 2.963.438 37
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 809.473 29
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 364.280 11
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 4.600.000 215.078 5
Ostali prihodi od imovine 4.316.930 1.159.754 27
4. Prihodi od pristojbi i naknada 60.113.000 27.081.457 45
Naknada za legalizaciju 2.000.000 407.383 20
Komunalna naknada 44.062.000 18.915.726 43
Komunalni doprinos 10.845.000 6.820.988 63
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 3.206.000 937.360 29
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.105.000 1.004.500 91
Prodaja Službenog glasnika 5.000 4.500 90
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.100.000 1.000.000 91
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.332.000 564.557 24
Kazne 866.000 232.365 27
Ostali prihodi 1.466.000 332.192 23
7. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 48.866.950 28.277.766 58
Prihodi od prodaje stanova 5.021.000 1.532.153 31
Prihodi od građevinskih zemljišta 37.085.300 26.320.308 71
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 223.425 8
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 201.881 7
Ostali prihodi od prodaje 870.650 0 0
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 49.175.000 622.114 1
Kratkoročni kredit 30.000.000 0 0
Dugoročni kredit 19.000.000 470.277 2
Ostali primici 175.000 151.837 87
9. Rezultat poslovanja -5.000.000 0 0
Višak/ manjak prihoda -5.000.000 0 0