Proračun 2017. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: iskazani prihodi odnose se na plan i ostvarenje Proračuna Grada Osijeka za 2017. bez vlastitih izvora proračunskih korisnika. Isti se objavljuju polugodišnjom dinamikom; 01.01.2017.-30.06.2017. te 01.01.2017.-31.12.2017.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              09. 2017. %
PRIHODI GRADA OSIJEKA 485.676.388 307.083.024 63
1. Prihodi od poreza 217.027.620 158.545.748 73
Porez i prirez na dohodak 197.838.500 144.607.700 73
Porez na promet nekretnina 14.000.000 11.431.559 82
Ostali prihodi od poreza 5.189.120 2.506.490 48
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 81.556.087 33.955.306 42
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.891.180 2.492.794 18
Hzmo, Hzzo, Hzz 250.000 7.058 3
Hrvatske vode 500.000 0 0
Hrvatske ceste 7.000.000 0 0
Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost 6.141.180 2.485.736 40
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 12.684.159 1.816.805 14
Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama 1.193.739 0 0
Škole jednakih mogućnosti 350.000 249.064 71
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 8.316.570 187.485 2
Studija razvoja gradskog prometa 1.494.800 0 0
Ostale pomoći 1.329.050 1.380.257 104
Pomoći iz Državnog proračuna 21.268.670 11.162.354 52
Porez na dohodak – razlika 13.000.000 8.538.985 66
Kontrola i suzbijanje komaraca 1.000.000 0 0
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 6.000.000 0 0
Ostale pomoći iz države 1.268.670 2.623.369 207
Pomoći iz Županijskog proračuna 5.650.000 4.441.757 79
Redovno i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta (ŽUC)
4.500.000 3.844.216 85
Lokalni izbori 650.000 592.541 91
Ostale pomoći iz županije 500.000 5.000 1
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.741.036 14.041.595 71
3. Prihodi od imovine 29.788.180 15.596.576 52
Naknade za koncesije 4.328.250 2.477.192 57
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.539.465 73
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 5.252.137 66
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.048.265 73
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 594.499 19
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 5.000.000 1.360.371 27
Ostali prihodi od imovine 4.359.930 2.324.647 53
4. Prihodi od pristojbi i naknada 60.316.000 45.134.022 75
Naknada za legalizaciju 1.250.000 666.146 53
Komunalna naknada 45.362.000 34.523.217 76
Komunalni doprinos 10.298.000 8.306.264 81
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 3.406.000 1.638.395 48
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.082.000 1.086.500 100
Prodaja Službenog glasnika 5.000 4.500 90
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.077.000 1.082.000 100
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.921.006 2.031.603 70
Kazne 866.000 503.937 58
Ostali prihodi 2.055.006 1.527.665 74
7. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 48.808.655 32.121.565 66
Prihodi od prodaje stanova 5.021.000 3.275.745 65
Prihodi od građevinskih zemljišta 37.027.005 28.403.918 77
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 223.425 8
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 201.881 7
Ostali prihodi od prodaje 870.650 16.596 2
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 49.176.840 18.611.704 38
Kratkoročni kredit 30.000.000 15.000.000 50
Dugoročni kredit 19.000.000 1.557.226 8
Ostali primici 176.840 2.054.477 1162
9. Rezultat poslovanja -5.000.000 0 0
Višak/ manjak prihoda -5.000.000 0 0