Proračun 2017. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2017.
Napomena: realizacija Proračuna Grada Osijeka za 2017. uključujući vlastite i namjenske izvore proračunskih korisnika
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              12. 2017. %
UKUPNO PRIHODI/PRIMITCI 537.500.000 462.528.742 86
PRIHODI GRADA OSIJEKA 485.676.388 411.621.410 85
1. Prihodi od poreza 217.027.620 217.539.679 100
Porez i prirez na dohodak 197.838.500 195.766.300 99
Porez na promet nekretnina 15.000.000 18.405.341 123
Ostali prihodi od poreza 4.189.120 3.368.038 80
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 81.556.087 49.062.441 60
Pomoći od međunar. organiz. te institucija i tijela  EU, pomoći od inozemnih vlada 394.588 48.097 12
Pomoći iz Državnog proračuna 21.988.090 16.055.888 73
Porez na dohodak – razlika 13.000.000 13.494.706 104
Ostale pomoći iz države 8.988.090 2.561.182 28
Pomoći iz Županijskog proračuna 6.047.542 6.147.381 102
Redovno i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta (ŽUC)
4.800.000 4.982.990 104
Lokalni izbori 592.542 592.541 100
Ostale pomoći iz županije 655.000 571.850 87
Pomoći od izvanproračunskih korisnika 14.728.923 2.623.018 18
Hzmo, Hzzo, Hzz 250.000 63.521 25
Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost 6.978.923 2.559.496 37
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnog školstva 19.656.020 19.196.390 98
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 18.740.924 4.991.667 27
Škole jednakih mogućnosti 350.000 410.784 117
Stara pekara s trgom V. Lisinskog, Tvrđa 8.316.570 1.525.356 18
Ostale pomoći 10.074.354 3.055.528 30
3. Prihodi od imovine 29.788.180 26.146.859 88
Naknade za koncesije 4.328.250 3.147.622 73
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.100.000 1.913.457 91
Prihodi od zakupa-poslovni prostor 8.000.000 6.618.573 83
 Korištenje javnih gradskih površina 2.800.000 2.669.433 95
Prihodi od spomeničke rente 3.200.000 2.631.792 82
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 5.000.000 5.095.711 102
Ostali prihodi od imovine 4.359.930 4.070.272 93
4. Prihodi od pristojbi i naknada 60.316.000 58.215.271 97
Naknada za legalizaciju 1.250.000 1.152.571 92
Komunalna naknada 45.362.000 45.518.543 100
Komunalni doprinos 10.298.000 9.474.479 92
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 3.406.000 2.069.679 61
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.082.000 1.066.500 99
Prodaja Službenog glasnika 5.000 4.500 90
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.077.000 1.062.000 99
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.921.006 2.605.335 89
Kazne 866.000 721.947 83
Ostali prihodi 2.055.006 1.883.388 92
7. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 48.808.655 33.311.745 68
Prihodi od prodaje stanova 5.859.000 4.347.755 74
Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta 37.027.005 28.412.098 77
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 223.425 8
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 3.000.000 201.881 7
Ostali prihodi od prodaje 32.650 126.586 388
8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja 49.176.840 23.673.579 48
Kratkoročni kredit 30.000.000 15.000.000 50
Dugoročni kredit 19.000.000 8.521.742 45
Ostali primitci 176.840 151.837 86
9. Rezultat poslovanja -5.000.000 0 0
Planirani/pokriveni manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnihh godina -5.000.000 -11.484.487 230
Planirani/korišteni višak prihoda iz prethodnih godina-proračunski korisnici 1.709.716 1.608.446 94
Ostvareni višak prihoda/primitaka Grada Osijeka i proračunskih korisnika u 2017. 0 611.831 0
Manjak prihoda/primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju 0 -311.787 0
VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA OSIJEKA 51.823.612 50.907.332 98