Proračun 2016. PRIHODI

REALIZACIJA PRORAČUNA
PLANIRANO OSTVARENO                12. 2016.
UKUPNI PRIHODI 449.735.500 418.851.250
UKUPNI RASHODI 449.735.500 400.302.415
Napomena: realizacija Proračuna Grada Osijeka i vlastitih izvora proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.
Prihodi iz kojih se puni Proračun:
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO              12. 2016.
PRIHODI GRADA OSIJEKA 402.505.953 370.904.848
1. Prihodi od poreza 224.988.313 227.341.747
Porez i prirez na dohodak 202.288.243 210.838.496
Porez na promet nekretnina 16.000.000 10.942.151
Porez na tvrtku 3.550.000 2.817.693
Ostali porezni prihodi 3.150.070 2.743.407
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 51.546.745 36.118.452
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša 10.275.000 2.304.887
Sanacija odlagališta 6.025.000 150.128
DV Ribica 3.650.000 1.828.339
Nabava komunalnog vozila 500.000 298.520
Javna rasvjeta 100.000 27.900
Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava 13.720.599 8.435.086
Industrijska zona Nemetin 9.064.303 5.773.066
Projekt Pomoćnici u nastavi 1.530.736 1.209.359
Studija razvoja prometa GO 1.492.260 0
Ostale pomoći 1.633.300 1.452.661
Pomoći iz Državnog proračuna 2.310.110 1.730.798
 Sanacija odlagališta Filipovica 290.000 850.728
Kontrola komaraca 1.000.000 0
Ostale pomoći iz države 1.020.110 880.071
Pomoći iz Županijskog proračuna 5.500.000 4.681.803
Redovno i izvanredno održavanje
nerazvrstanih cesta
5.000.000 4.177.353
Ostale pomoći iz županije 500.000 504.450
Pomoći za decentralizirane funkcije
osnovnog školstva i vatrogastva
19.741.036 18.965.878
3. Prihodi od imovine 29.955.380 25.130.380
Naknade za koncesije 3.778.250 2.741.087
Prihod od iznajmljivanja stanova 2.000.000 2.114.523
Prihodi od zakupa poslovnih objekata-
poslovni prostor
8.000.000 6.811.831
 Korištenje javnih gradskih površina 2.300.000 2.791.344
Prihodi od spomeničke rente 3.300.000 2.377.240
Sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 6.200.000 1.298.662
Ostali prihodi od imovine 4.377.130 6.995.694
4. Prihodi od pristojbi i naknada 53.519.000 55.033.686
Naknada za legalizaciju 2.000.000 1.145.537
Komunalna naknada 44.062.000 45.402.662
Komunalni doprinos 4.500.000 5.230.846
Ostali prihodi od pristojbi i naknada 2.957.000 3.254.640
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.122.041 1.179.522
Prodaja Službenog glasnika 5.000 4.500
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.117.041 1.175.022
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.699.614 3.155.986
Kazne 869.910 710.149
Prihodi s osnove posebnih ugovora 250.000 134.800
Ostali prihodi 1.579.704 2.311.036
7. Prihodi od prodaje 15.032.650 7.207.326
Prihodi od prodaje stanova 5.510.000 5.083.402
Prihodi od građevinskih zemljišta 1.600.000 1.190.042
Prihodi od prodaje zona 2.890.000 0
Prihodi od prodaje poslovnih prostora 5.000.000 870.685
Ostali prihodi od prodaje 32.650 63.197
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 33.642.210 15.737.751
Kratkoročni kredit 30.000.000 15.000.000
Dugoročni kredit 3.401.210 621.385
Ostali primici 241.000 116.366
9. Rezultat poslovanja
Manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina za pokriće u 2016. -10.000.000 -10.000.000
Višak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici 1.686.533 2.400.567
(-) razlika manjka prihoda/primitaka Grada Osijeka za prethodnih godina 0 -21.025.582
Manjak prihoda/primitaka po Godišnjem obračunu 0 -10.076.179
VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA OSIJEKA 47.229.547 47.946.402
%d blogeri kao ovaj: