MIRJANA HERCEG Zastupamo najranjivije skupine stanovništva čija su prava povrijeđena

Ženska udruga „IZVOR“ osnovana je sa svrhom da djeluje na zaštiti, promicanju i unapređenju ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizaciji društva, razvoju ljudskih veza i zajednice  usmjerenih na pozitivne društvene promjene. O suradnji s Gradom Osijekom, aktivnostima tijekom pandemije te ostalim projektima govori Mirjana Herceg, koordinatorica programa udruge.

  • Ženska udruga „IZVOR“ iz proračuna Grada Osijeka u 2020. godini za projekt „Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova“ dobila je 5.000 kuna. O kakvom je projektu riječ?

Aktivnosti ovog projekta su usmjerene na pružanje specijalizirane pravne i psihosocijalne pomoći i podrške osobama kojima su povrijeđena temeljna ljudska prava i slobode, primarno onima slabog imovnog stanja i pripadnicima ranjivih skupina društva. U najvećoj mjeri to su žene izložene različitim pojavnim oblicima nasilja i diskriminacije i egzistencijalnoj ugroženosti. Svakog radnog dana dostupno im je pravno savjetovalište i SOS telefon (0800 200 151), a jednom mjesečno psihosocijalna podrška i individualnu pomoć, prema potrebi i dogovoru.

Na temelju direktnog rada i zabilježenih pritužbi upućujemo pojedinačne predstavke, izvještavamo nadležna tijela i institucije, zastupamo u upravnim postupcima, a u slučajevima hitne naravi surađujemo s  odvjetničkim uredima u pro bono zastupanju.

Kroz individualne pritužbe pratimo primjenu propisa i javno djelujemo zastupajući pozitivne društvene promjene.

  • Jeste li zadovoljni dobivenim iznosom? U što se on utrošio?

Kontinuirana financijska podrška Grada Osijeka, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) za aktivnosti koje su od javnog interesa, a koje kao udruga kontinuirano provodimo, ima širi kontekst kroz danu javnu poruku usmjerenu ponajprije prema ranjivim društvenim skupinama kojima su naše projektne aktivnosti namijenjene, a potom  i odlučnost za djelovanje kroz financijsko ulaganje na području ljudskih prava i jednakih mogućnosti.

  • Koliko je osoba sudjelovalo u projektu? Gdje se on provodio?

Pretežit dio aktivnosti je provođen na području grada, no uvjeti suzbijanja pandemije su diktirali dinamiku i način komunikacije na daljinu pa su i uključene/i u projektne aktivnosti s različitih područja Hrvatske, ali i inozemstva. To je veliki doprinos i podrška našem radu!

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ Za provedbu aktivnosti besplatne pravne pomoći na području grada i ruralnih sredina u novonastalim okolnostima od velikog je značaja bila podrška naših 9 zaposlenica na pružanju usluga pomoći u kući i podrške mobilnosti (prijevoza) koje su imale neprekinut kontakt sa starijom populacijom iz zajednice bez pristupa suvremenim sredstvima komunikacije i barijerama pri ostvarivanju svojih prava. Suradnja i angažman sa sedam sudarnih odvjetničkih ureda kao i vanjskim stručnjakinjama s područja psihologije, IT i dugih područja jako važna za uspješnu provedbu aktivnosti pravne i psihosocijalne pomoći koja je ostvarene za 462 evidentirana slučaja.

Unatoč ograničenom pristupu za pomoć i podršku koju pružamo ženama s iskustvom nasilja u protekloj godini evidentirali samo putem SOS linije povećanje u broju poziva od 59% u odnosu na isti period prethodne godine. Značajno povećanje broja poziva ne znači da je nasilje nad ženama u porastu već da su okolnosti izolacije s nasilnikom, kontinuiranog straha za vlastiti život, tjeskobe i neizvjesnosti s jedne strane i trenutno onemogućenog izlaska iz nasilja rezultirale time da su žene (s djecom ili bez) više tražile pomoć i potporu te sigurnost i povjerenje naših kanala prema njima. Iz tih je razloga jako važno da smo i prošle godine kao i prethodnih uspjele provest javne aktivnosti u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama kojima smo ukazivale na kontinuitet nasilja prema ženama, kontinuitet nekažnjivosti počinitelja i posljedica koje proizvodi takav nejednak društveni tretman.

Aktivan volonterski doprinos (u najvećoj mjeri žena) je kontinuirano prisutan posebno u pripremi i planiranju aktivnosti organiziranja javnih događaja, povezivanja i jačanja suradnje, monitoriranja propisa i sudjelovanja u donošenju javnih politika. Samo na ovom projektu aktivno je sudjelovalo 18 volonterki i 2 volontera.

  • Je li na provedbu projekta utjecala pandemija koronavirusom? Na koji način?

Kako primarno polje našeg djelovanja počiva na direktnom radu kroz pružanje socijalnih usluga i zastupanje najizloženijih skupina stanovništva kojima su povrijeđena prava i slobode ili su izloženi diskriminaciji, u okolnostima primjene epidemioloških mjera za suzbijanje novog virusa smatrali smo svojom obvezom osigurati kontinuitet i dostupnost specijaliziranih usluga pravne i psihosocijalne pomoći i podrške za sve osobe izložene nasilju, mobbingu i diskriminaciji te usluge pomoći u kući, podrške u mobilnosti za starije i nemoćne osobe u sve tri zajednice.

Pored prilagodbe epidemiološkim mjerama u organizaciji provedbe usluga bili smo suočeni i s prostornim i financijskim ograničenjima. Kako prostor za rad osiguravamo u okviru mjesne samouprave Grada Osijeka (Tenja, Sarvaš i Klisa) uprava Grada privremeno je zabranila korištenje prostora, najprije u razdoblju od 16. ožujka do 25. svibnja, a potom od 25. studenog 2020. pa nadalje.

ZAHTJEV Naš zahtjev za izuzećem od zabrane korištenja prostorija u Tenji (sjedištu udruge) je prihvaćen (usmeno), zahvaljujući ponajprije racionalnom pristupu i posredstvom čelne osobe Stožera civilne zaštite Grada u razumijevanju naših usluga kao poželjnih i prijeko potrebnih za zadovoljenje recentnih životnih potreba građana/ki.

To nam je omogućilo da se u razdoblju potpunog zatvaranja u tjedan dana prilagodimo novonastaloj situaciji organizirajući rad iz ureda i od kuće, a nakon toga uspostavimo dodatne usluge i informacijske kanale (platforme Skype, Zoom, Viber isl.) kako bi odgovorili na recentne potrebe stanovništva, a oblici dostupnosti naših usluga bili što širi. Rad na terenu i pružanje usluga pomoći u kući i podrške mobilnosti za starije i nemoćne osobe nije se prekinulo niti jednog dana zahvaljujući punom razumijevanju naravi usluga i prijeke potrebe za njenom dostupnošću članica radnog tima i devet žena koje su ih pružale, unatoč vlastite izloženosti i poodmakle dobi. Planirane programske aktivnosti i preuzete ugovorne obveza za 2020. godinu u cijelosti su se provele, izuzimajući opseg planiranih potreba uključivanja volontera/vježbenika. Koristili smo se različitim metodama provedbe prilagođavajući narav aktivnosti i epidemiološke mjere.

Svakim radnim danom od 9.00 do 13.00 sati bili smo dostupni: za pružanje općih pravnih informacija, uputa i savjeta, putem telefona, elektronskom poštom, Facebookom; za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoći i podršku u prevladavanju narušenih obiteljskih odnosa, uveli smo pružanje podrške i preporuka u prevladavanju socijalne izolacije putem: SOS telefona – 0800 200 151 za suzbijanje nasilja u obitelji, mobbinga i diskriminacije, Skypea; online grupe za podršku i individualnu pomoć. U hitnim slučajevima osiguran je i direktni rad u uredu. Stručne upute i preporuke s područja djelovanja bile su dostupne putem web stranice udruge. Za sugrađanke i sugrađane koji nemaju pristup navedenim informacijskim kanalima prenosili smo opće informacije putem medija i info točaka u zajednici, upućivali ih na telefonski kontakt, najavu dolaska, slanje pismena putem pošte.

PODRŠKA Sustavnu podršku u povezivanju s građanima starije životne dobi pružale su naše radnice zaposlene na pružanju pomoći u kući u sve tri zajednice, putem kojih smo zaprimali i/ili razmjenjivali potrebnu dokumentaciju u predmetima pravne pomoći osobama starije životne dobi.

  • Koliko članova broji „IZVOR“? Provodite li još neke projekte?

Ženska udruga IZVOR ima 24 aktivne članice. To je formalno članstvo, podražavajućih i aktivno uključenih volontera/kiprema ažuriranoj listi imamo 113, na što smo jako ponosne. Uz zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova kontinuirano provodimo i druge nacionalne i EU projekte s ciljem prevencije institucionalizacije starijih i nemoćnih građanki/a,  osiguranja dostupnosti i ravnomjernog razvoju učinkovitih socijalnih usluga i podrške za život u zajednici usmjeren naunapređenje kvalitete života i mogućnosti socijalnog uključivanja starijih ljudi, oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija.

Uvjeti suzbijanja pandemije uzrokovane korona virusom su usporili otvaranje boravka za starije i nemoćne u Tenji, kao i cjelovitu provedbu dnevnih aktivnosti (psihosocijalne pomoći, tjelesnih i kreativnih sadržaja, tečaja engleskog jezika, usluga prijevoza i pratnje), no realizacija tih aktivnosti i otvaranje boravka je izvjesna narednih mjeseci. Riječ je projektu financiranom sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) koje provodimo u partnerstvu sa Gradom Osijekom i Gradom Ilokom.

Važno je naglasiti da aktivnosti pomoći u kući za više od 64 korisnika/ce s područja Grada i prigradskih naselja Tenje i Sarvaša provodimo bez prekida unatoč krajnje nepovoljnim uvjetima uzrokovanim pandemijom. To je od iznimnog značaja kako za prevenciju institucionalizacije i očuvanje samostalnosti starije populacije tako i za devet žena iz zajednice koje su zaposlene na tim poslovima.

  • Kako ste zadovoljni suradnjom s Gradom Osijekom? Pomaže li Grad rad vaše udruge na još neki način?

Ženska udruga IZVOR ovlaštena je za pružanje besplatne pravne pomoći, licencirana za savjetovanje i pomaganje žrtvama nasilja u obitelji i pružanje socijalnih usluga pomoći u kući za starije i nemoćne osobe čime smo preuzeli dio javnopravnih ovlasti te je odgovornost za osiguranje kvalitetne i kontinuirane provedbe znatno veća. Temeljni preduvjeti za osiguranje minimalnih uvjeta za kontinuiranu provedbu primarno su nam bili i ostali stručni ljudski kapaciteti i prostor za rad.

S obzirom na područje našeg djelovanja upućeni smo na suradnju i zajedničku provedbu s Gradom.

Udruga je započela s radom prije 20 godina u javnom, gradskom prostoru u okviru mjesne samouprave u Tenji gdje smo i danas temeljem ugovora o korištenju prostora koje posljednjih 20 godina sklapamo na razdoblje od jedne godine. MO Tenja već dugi niz godina odbija bez valjanog obrazloženja naše zahtjeve i uložene prigovore za dodjelom dodatne prostorije na adresi našeg sjedišta. Nije prihvaćen niti naš zahtjev za produženjem roka korištenja na minimalno tri godine, koji bi omogućio da u okviru prijava na pozive ESF-a zatražimo i sredstva u visini do 100.000 kuna za adaptaciju i prilagodbu tog prostora korisnicima koja je nužna obzirom na dotrajalost, postojeća oštećenja od ratnog razaranja i arhitektonske barijere koje otežavaju pristup starijim i nemoćnim građanima, osobama s invaliditetom i dr.

NEOPHODAN PROSTOR Za osiguranje kontinuiteta pristupa i kvalitete usluga besplatne pravne, savjetodavne pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji i pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim građankama/ima neophodan nam je javni prostor za djelovanje u središtu grada. Unatoč potrebi, iskazanom interesu i potencijalu za širenje postojećih usluga, GČ Donji Grad duži niz godina odbija naše zahtjeve za korištenjem javnog prostora za navedenu svrhu. Posljednjih par godina nema ni pisanog očitovanja na postavljeni zahtjev i apel za osiguranjem prostora za aktivnosti od javnog interesa iz domene zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

  • Grad Osijek je i u ovoj godini dobio najvišu ocjenu za transparentnost svog proračuna. Koliko je ona, po vašem mišljenju, važna?

Transparentnost gradskog proračuna je ključna za aktivan angažman građanki/a u proračunskom procesu i kontroli prikupljanja i trošenja javnih sredstava. Neophodna je za uspostavu povjerenja u institucije i odgovorno upravljanje javnim resursima. Posebno u razdoblju kao što je protekla godina koju je globalno obilježila pandemija što je među posljedicama imalo  ograničen pristup tijelima javne vlasti, smanjene prihode, dok su istovremeno rashodi i tekuće potrebe u porastu.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2020. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s