REBALANS Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2015.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2015.

 

  1. OPĆI DIO

 

  Proračun Grada Osijeka za 2015. Povećanje / smanjenje (%) Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
    Prihodi poslovanja 391.904.600,00 2.070.409,36 0,53 393.975.009,36
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.277.650,00 -443.650,00 -3,34 12.834.000,00
    Rashodi poslovanja 299.934.171,46 26.339.628,17 8,78 326.273.799,63
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.024.328,54 -8.739.628,17 -12,13 63.284.700,37
    RAZLIKA – MANJAK 33.223.750,00 -15.973.240,64 -48,08 17.250.509,36
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
    Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.471.000,00 770.000,00 2,11 37.241.000,00
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.491.500,00 -8.500.000,00 -37,79 13.991.500,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 13.979.500,00 9.270.000,00 66,31 23.249.500,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
    Vlastiti izvori -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Broj konta Vrste prihoda / izdatka Proračun Grada Osijeka za 2015. Povećanje / smanjenje (%) Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
1 2 3 4 5 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 391.904.600,00 52.070.409,36 0,53 393.975.009,36
61 Prihodi od poreza 219.759.746,05 4.263.901,75 1,94 224.023.647,80
611 Porez i prirez na dohodak 197.459.676,05 4.263.901,75 2,16 201.723.577,80
613 Porezi na imovinu 16.250.000,00 0,00 0,00 16.250.000,00
614 Porezi na robu i usluge 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00
616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0,00 70,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 70.198.951,95 -1.753.344,23 -2,50 68.445.607,72
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 22.689.400,00 7.107.062,71 31,32 29.796.462,71
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.400.000,00 -2.298.448,00 -17,15 11.101.552,00
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.664.116,00 41.494,00 0,21 19.705.610,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.445.435,95 -6.603.452,94 -45,71 7.841.983,01
64 Prihodi od imovine 31.798.902,00 -2.707.063,74 -8,51 29.091.838,26
641 Prihodi od financijske imovine 1.419.000,00 0,00 0,00 1.419.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 30.378.702,00 -2.707.063,74 -8,91 27.671.638,26
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 52.185.000,00 1.176.415,58 2,25 53.361.415,58
651 Upravne i administrativne pristojbe 6.201.000,00 0,00 0,00 6.201.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 166.000,00 326.415,58 196,64 492.415,58
653 Komunalni doprinosi i naknade 45.818.000,00 850.000,00 1,86 46.668.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 1.090.500,00 5.452,50 1.110.500,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 20.000,00 90.500,00 452,50 110.500,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.942.000,00 0,00 0,00 17.942.000,00
681 Kazne i upravne mjere 866.000,00 0,00 0,00 866.000,00
683 Ostali prihodi 17.076.000,00 0,00 0,00 17.076.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.277.650,00 -443.650,00 -3,34 12.834.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.007.650,00 -529.000,00 -10,56 4.478.650,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 5.007.650,00 -529.000,00 -10,56 4.478.650,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.270.000,00 85.350,00 1,03 8.355.350,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 8.270.000,00 50.000,00 0,60 8.320.000,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 35.350,00 0,00 35.350,00
3 Rashodi poslovanja 299.934.171,46 26.339.628,17 8,78 326.273.799,63
31 Rashodi za zaposlene 87.309.632,56 2.783.968,00 3,19 90.093.600,56
311 Plaće (Bruto) 70.986.489,96 3.962.858,03 5,58 74.949.347,99
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.995.400,00 -1.223.949,00 -40,86 1.771.451,00
313 Doprinosi na plaće 13.327.742,60 45.058,97 0,34 13.372.801,57
32 Materijalni rashodi 103.196.072,99 3.345.760,07 3,24 106.541.833,06
321 Naknade troškova zaposlenima 3.187.727,97 -110.255,26 -3,46 3.077.472,71
322 Rashodi za materijal i energiju 23.378.639,64 268.139,85 1,15 23.646.779,49
323 Rashodi za usluge 64.415.093,86 2.629.181,24 4,08 67.044.275,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 208.000,00 104.740,00 50,36 312.740,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.006.611,52 453.954,24 3,78 12.460.565,76
34 Financijski rashodi 9.745.194,91 9.738.731,80 99,93 19.483.926,71
341 Kamate za izdane vrijednosne papire 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.075.700,00 0,00 0,00 3.075.700,00
343 Ostali financijski rashodi 5.844.494,91 9.738.731,80 166,63 15.583.226,71
35 Subvencije 36.190.252,00 6.716.000,00 18,56 42.906.252,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.976.000,00 6.590.000,00 18,32 42.566.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 214.252,00 126.000,00 58,81 340.252,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.677.500,00 205.500,00 7,68 2.883.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.677.500,00 205.500,00 7,68 2.883.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.188.000,00 690.000,00 5,66 12.878.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.188.000,00 690.000,00 5,66 12.878.000,00
38 Ostali rashodi 48.627.519,00 2.859.668,30 5,88 51.487.187,30
381 Tekuće donacije 21.620.519,00 1.673.616,30 7,74 23.294.135,30
382 Kapitalne donacije 639.000,00 80.000,00 12,52 719.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 1.514.500,00 0,00 1.514.500,00
386 Kapitalne pomoći 26.358.000,00 -408.448,00 -1,55 25.949.552,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.024.328,54 -8.739.628,17 -12,13 63.284.700,37
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.518.891,37 -1.452.500,00 -19,32 6.066.391,37
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.295.000,00 0,00 0,00 1.295.000,00
412 Nematerijalna imovina 6.223.891,37 -1.452.500,00 -23,34 4.771.391,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.564.008,12 -8.308.339,12 -15,23 46.255.669,00
421 Građevinski objekti 52.298.748,12 -7.736.079,12 -14,79 44.562.669,00
422 Postrojenja i oprema 696.510,00 11.490,00 1,65 708.000,00
423 Prijevozna sredstva 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 783.750,00 -573.750,00 -73,21 210.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 -10.000,00 -1,43 690.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.941.429,05 1.021.210,95 10,27 10.962.640,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.891.429,05 585.000,00 6,58 9.476.429,05
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.050.000,00 436.210,95 41,54 1.486.210,95
Broj konta Vrste prihoda / izdatka Proračun Grada Osijeka za 2015. Povećanje / smanjenje (%) Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
1 2 3 4 5 6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.471.000,00 770.000,00 2,11 37.241.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 2.060.000,00 770.000,00 37,38 2.830.000,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000,00 770.000,00 38,50 2.770.000,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
84 Primici od zaduživanja 34.411.000,00 0,00 0,00 34.411.000,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34.411.000,00 0,00 0,00 34.411.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.491.500,00 -8.500.000,00 -37,79 13.991.500,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 17.490.500,00 -8.500.000,00 -48,60 8.990.500,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 17.490.500,00 -8.500.000,00 -48,60 8.990.500,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Broj konta Vlastiti izvori Proračun Grada Osijeka za 2015. Povećanje / smanjenje (%) Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
1 2 3 4 5 6
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36
92 Rezultat poslovanja -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36
922 Višak/manjak prihoda -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36

 

  1. POSEBNI DIO

 

Razdjel/ Broj konta Vrsta rashoda / izdataka Proračun za 2015. Povećanja / smanjenja (%) Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2015.
UKUPNO RASHODI / IZDACI  394.450.000,00 9.100.000,00 2,31 403.550.000,00
RAZDJEL  101   URED GRADA  20.128.770,00 8.787.682,71 43,66 28.916.452,71
GLAVA  01   URED GRADA  20.128.770,00 8.787.682,71 43,66 28.916.452,71
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  19.630.970,00 8.699.482,71 44,32 28.330.452,71
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  7.202.470,00 104.440,00 1,45 7.306.910,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  7.202.470,00 104.440,00 1,45 7.306.910,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  7.202.470,00 104.440,00 1,45 7.306.910,00
311  Plaće (Bruto) 6.026.000,00 208.790,00 3,46 6.234.790,00
313  Doprinosi na plaće 1.176.470,00 -104.350,00 -8,87 1.072.120,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  461.000,00 -54.000,00 -11,71 407.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  461.000,00 -54.000,00 -11,71 407.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  461.000,00 -54.000,00 -11,71 407.000,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 322.500,00 -54.000,00 -16,74 268.500,00
321  Naknade troškova zaposlenima 138.500,00 0,00 0,00 138.500,00
Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA  2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE  6.112.500,00 144.042,71 2,36 6.256.542,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  6.112.500,00 144.042,71 2,36 6.256.542,71
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  6.112.500,00 107.980,00 1,77 6.220.480,00
321  Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 2.148.000,00 45.000,00 2,09 2.193.000,00
323  Rashodi za usluge 3.407.480,00 178.000,00 5,22 3.585.480,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 503.020,00 -115.020,00 -22,87 388.000,00
381  Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  0,00 36.062,71 0,00 36.062,71
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 36.062,71 0,00 36.062,71
Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE  2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI  2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00
343  Ostali financijski rashodi 2.000.000,00 8.500.000,00 425,00 10.500.000,00
Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL.  180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI  180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00
422  Postrojenja i oprema 175.000,00 5.000,00 2,86 180.000,00
423  Prijevozna sredstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Aktivnost A100009 INFORMATIZACIJA GRADA  1.585.000,00 0,00 0,00 1.585.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  1.585.000,00 0,00 0,00 1.585.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.585.000,00 0,00 0,00 1.585.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 30.000,00 60,00 80.000,00
323  Rashodi za usluge 705.000,00 -40.000,00 -5,67 665.000,00
422  Postrojenja i oprema 430.000,00 20.000,00 4,65 450.000,00
426  Nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 -10.000,00 -2,50 390.000,00
Program 1001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00
Aktivnost A100001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00
381  Tekuće donacije 270.000,00 28.200,00 10,44 298.200,00
Program 1002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00
Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI-NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  27.800,00 0,00 0,00 27.800,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  27.800,00 0,00 0,00 27.800,00
322  Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00
323  Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE  40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL  40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
323  Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI  160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00
Aktivnost A100004 POTPORE,DONACIJE I POMOĆI  160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE  160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  160.000,00 60.000,00 37,50 220.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 60.000,00 150,00 100.000,00
381  Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
RAZDJEL  102   UNUTARNJA REVIZIJA  484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00
GLAVA  01   JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU  484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  467.200,00 -33.630,00 -7,20 433.570,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  467.200,00 -33.630,00 -7,20 433.570,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  467.200,00 -33.630,00 -7,20 433.570,00
311  Plaće (Bruto) 398.400,00 -28.460,00 -7,14 369.940,00
313  Doprinosi na plaće 68.800,00 -5.170,00 -7,51 63.630,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  17.200,00 -2.000,00 -11,63 15.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  17.200,00 -2.000,00 -11,63 15.200,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  17.200,00 -2.000,00 -11,63 15.200,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 11.600,00 -2.000,00 -17,24 9.600,00
321  Naknade troškova zaposlenima 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
RAZDJEL  103   UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 133.417.794,00 -5.106.484,39 -3,83 128.311.309,61
GLAVA  01   UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 119.313.999,00 -5.901.269,39 -4,95 113.412.729,61
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  11.772.499,00 -681.589,00 -5,79 11.090.910,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  10.620.000,00 -88.390,00 -0,83 10.531.610,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  10.620.000,00 -88.390,00 -0,83 10.531.610,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  10.620.000,00 -88.390,00 -0,83 10.531.610,00
311  Plaće (Bruto) 8.940.000,00 46.380,00 0,52 8.986.380,00
313  Doprinosi na plaće 1.680.000,00 -134.770,00 -8,02 1.545.230,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  863.300,00 -304.000,00 -35,21 559.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  863.300,00 -304.000,00 -35,21 559.300,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  863.300,00 -304.000,00 -35,21 559.300,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 608.300,00 -304.000,00 -49,98 304.300,00
321  Naknade troškova zaposlenima 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00
Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA  289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA 289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 289.199,00 -289.199,00 -100,00 0,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  250.000,00 -25.050,00 -10,02 224.950,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE   250.000,00 -25.050,00 -10,02 224.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  250.000,00 -25.050,00 -10,02 224.950,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 8.950,00 0,00 8.950,00
322  Rashodi za materijal i energiju 0,00 8.950,00 0,00 8.950,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
323  Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Izvor  PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  100.000,00 -34.000,00 -34,00 66.000,00
323  Rashodi za usluge 100.000,00 -34.000,00 -34,00 66.000,00
Program 1002 UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU  2.510.000,00 -720.000,00 -28,69 1.790.000,00
Aktivnost A100001 PRIPREMA ZEMLJIŠTA  520.000,00 77.500,00 14,90 597.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01 OPĆE JAVNE USLUGE  390.000,00 -390.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  345.000,00 -345.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  130.000,00 467.500,00 359,62 597.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
Izvor  PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  130.000,00 422.500,00 325,00 552.500,00
323  Rashodi za usluge 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 377.500,00 290,38 507.500,00
Aktivnost A100002 IZRADA URB. PLANOVA I KONZULTANTSKE USLUGE  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izvor  PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
426  Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Aktivnost A100003 PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  1.690.000,00 -797.500,00 -47,19 892.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  1.690.000,00 -797.500,00 -47,19 892.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.090.000,00 -700.000,00 -64,22 390.000,00
411  Materijalna imovina – prirodna bogatstva 990.000,00 -600.000,00 -60,61 390.000,00
412  Nematerijalna imovina 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  600.000,00 -97.500,00 -16,25 502.500,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 187.500,00 -97.500,00 -52,00 90.000,00
412  Nematerijalna imovina 412.500,00 0,00 0,00 412.500,00
Program 1003 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA TE IZGRADNJA SPOMENIKA 5.952.000,00 -385.000,00 -6,47 5.567.000,00
Aktivnost A100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE  5.362.000,00 -345.000,00 -6,43 5.017.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  5.362.000,00 -345.000,00 -6,43 5.017.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  662.000,00 -403.097,63 -60,89 258.902,37
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 662.000,00 -403.097,63 -60,89 258.902,37
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  0,00 31.454,63 0,00 31.454,63
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63
Izvor  SPOMENIČKA RENTA  4.550.000,00 171.643,00 3,77 4.721.643,00
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.350.000,00 371.643,00 8,54 4.721.643,00
454  Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  150.000,00 -145.000,00 -96,67 5.000,00
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 -95.000,00 -95,00 5.000,00
454  Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE GRADSKIH PROČELJA I ZGRADA  550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Izvor  SPOMENIČKA RENTA  350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A100003 IZGRADNJA SPOMENIKA  40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00
421  Građevinski objekti 40.000,00 -40.000,00 -100,00 0,00
Program 1004 STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA  7.008.000,00 -2.908.000,00 -41,50 4.100.000,00
Kapitalni projekt K100001 STANOGRADNJA  6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0610 RAZVOJ STANOVANJA  6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00
Izvor  PRODAJA STANOVA  6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00
421  Građevinski objekti 6.908.000,00 -2.808.000,00 -40,65 4.100.000,00
Kapitalni projekt K100002 VISOKOGRADNJA-IZGRADNJA DOMOVA  100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
421  Građevinski objekti 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Razvojni program 1005 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA  1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Kapitalni projekt K100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE-UREĐENJE KULTURNOG CENTRA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Izvor  SREDSTVA IZ KREDITA  1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
421  Građevinski objekti 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  29.403.000,00 956.210,95 3,25 30.359.210,95
Aktivnost A100001 ULIČNA RASVJETA  9.200.000,00 600.000,00 6,52 9.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0640 ULIČNA RASVJETA  9.200.000,00 600.000,00 6,52 9.800.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  9.200.000,00 600.000,00 6,52 9.800.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 6.380.000,00 600.000,00 9,40 6.980.000,00
323  Rashodi za usluge 2.820.000,00 0,00 0,00 2.820.000,00
Aktivnost A100002 UREĐENJE PROSTORA  17.383.000,00 250.000,00 1,44 17.633.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  17.383.000,00 250.000,00 1,44 17.633.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
422  Postrojenja i oprema 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  17.323.000,00 250.000,00 1,44 17.573.000,00
323  Rashodi za usluge 17.306.000,00 250.000,00 1,44 17.556.000,00
422  Postrojenja i oprema 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA  800.000,00 106.210,95 13,28 906.210,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA  800.000,00 106.210,95 13,28 906.210,95
Izvor  PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA  790.000,00 0,00 0,00 790.000,00
454  Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00
Izvor  PRIHODI OD SUFINAN. GRAĐANA/ VODNI DOPRINOS/NAKNADA ZA PRIKL 10.000,00 106.210,95 1.062,11 116.210,95
454  Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 106.210,95 1.062,11 116.210,95
Aktivnost A100004 USLUGE JAVNOG REDA I SIGURNOSTI  70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Izvor  KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA  70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
323  Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Aktivnost A100005 INTELEKTUALNE USLUGE  1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
323  Rashodi za usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Aktivnost A100006 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA  450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0510 GOSPODARENJE OTPADOM  450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
323  Rashodi za usluge 50.000,00 200.000,00 400,00 250.000,00
421  Građevinski objekti 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
323  Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Program 1002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  21.255.000,00 -2.853.404,74 -13,42 18.401.595,26
Aktivnost A100001 IZGRADNJA I ULAGANJA U GROBLJA  205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
411  Materijalna imovina – prirodna bogatstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
421  Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Aktivnost A100003 IZGRADNJA MREŽE ODVODNJE I OPSKRBE TE NABAVA OPREME 3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI OD SUFINAN. GRAĐANA/ VODNI DOPRINOS/NAKNADA ZA PRIKL 3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00
386  Kapitalne pomoći 3.100.000,00 -3.100.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100004 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA  15.600.000,00 625.302,00 4,01 16.225.302,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0510 GOSPODARENJE OTPADOM  15.600.000,00 625.302,00 4,01 16.225.302,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  1.500.000,00 3.750,00 0,25 1.503.750,00
323  Rashodi za usluge 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00
412  Nematerijalna imovina 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
421  Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  1.300.000,00 4.200.000,00 323,08 5.500.000,00
421  Građevinski objekti 1.300.000,00 4.200.000,00 323,08 5.500.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  12.500.000,00 -3.578.448,00 -28,63 8.921.552,00
386  Kapitalne pomoći 0,00 1.221.552,00 0,00 1.221.552,00
421  Građevinski objekti 12.500.000,00 -4.800.000,00 -38,40 7.700.000,00
Izvor  PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
411  Materijalna imovina – prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Aktivnost A100006 INTELEKTUALNE USLUGE  I DR.  500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
343  Ostali financijski rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Aktivnost A100007 NISKOGRADNJA (ULICE, CESTE, IGRALIŠTA)  1.850.000,00 -378.706,74 -20,47 1.471.293,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  1.850.000,00 -378.706,74 -20,47 1.471.293,26
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Izvor  KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA  1.850.000,00 -428.706,74 -23,17 1.421.293,26
421  Građevinski objekti 1.850.000,00 -428.706,74 -23,17 1.421.293,26
Program 1003 POTPORE/SUBVENCIJE/NAKNADE I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 155.000,00 -117.000,00 -75,48 38.000,00
Aktivnost A100001 SUBVENCIJE I NAKNADE  30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE TE KAPITALNE DONACIJE ZA PLAĆANJE KOM. DOPRINOSA 125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00
381  Tekuće donacije 125.000,00 -117.000,00 -93,60 8.000,00
Razvojni program 1005 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  13.611.000,00 -100.000,00 -0,73 13.511.000,00
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE  1.100.000,00 -50.000,00 -4,55 1.050.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0640 ULIČNA RASVJETA  1.100.000,00 -50.000,00 -4,55 1.050.000,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
421  Građevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Izvor  KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA  0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
421  Građevinski objekti 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00
421  Građevinski objekti 500.000,00 -400.000,00 -80,00 100.000,00
Kapitalni projekt K100003 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA CESTA/INTRAZONSKA CESTA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Izvor  SREDSTVA IZ KREDITA  1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
421  Građevinski objekti 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Kapitalni projekt K100004 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA TRAMVAJSKE PRUGE 5.331.000,00 0,00 0,00 5.331.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  5.331.000,00 0,00 0,00 5.331.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
421  Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
Izvor  SREDSTVA IZ KREDITA  3.931.000,00 0,00 0,00 3.931.000,00
421  Građevinski objekti 3.931.000,00 0,00 0,00 3.931.000,00
Kapitalni projekt K100005 NISKOGRADNJA-CAMPUS  4.100.000,00 -50.000,00 -1,22 4.050.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  4.100.000,00 -50.000,00 -1,22 4.050.000,00
Izvor  KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA  600.000,00 200.000,00 33,33 800.000,00
421  Građevinski objekti 600.000,00 200.000,00 33,33 800.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  2.100.000,00 -250.000,00 -11,90 1.850.000,00
421  Građevinski objekti 2.100.000,00 -250.000,00 -11,90 1.850.000,00
Izvor  SREDSTVA IZ KREDITA  1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
421  Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
Kapitalni projekt K100006 NISKOGRADNJA-IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00
Izvor  SREDSTVA IZ KREDITA  1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00
421  Građevinski objekti 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00
Program 1002 STAMBENA DJELATNOST  1.470.000,00 50.000,00 3,40 1.520.000,00
Aktivnost A100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE  1.470.000,00 50.000,00 3,40 1.520.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0610 RAZVOJ STANOVANJA  1.470.000,00 50.000,00 3,40 1.520.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
323  Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izvor  PRODAJA STANOVA  1.170.000,00 50.000,00 4,27 1.220.000,00
323  Rashodi za usluge 770.000,00 50.000,00 6,49 820.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  10.700.000,00 250.000,00 2,34 10.950.000,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE  10.700.000,00 250.000,00 2,34 10.950.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  10.700.000,00 250.000,00 2,34 10.950.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  5.750.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
323  Rashodi za usluge 5.550.000,00 0,00 0,00 5.550.000,00
Izvor  KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
421  Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  4.750.000,00 250.000,00 5,26 5.000.000,00
323  Rashodi za usluge 4.750.000,00 250.000,00 5,26 5.000.000,00
Program 1002 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA  150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00
Aktivnost A100001 TEKUĆE AKTIVNOSTI  150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  150.000,00 20.000,00 13,33 170.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
323  Rashodi za usluge 120.000,00 20.000,00 16,67 140.000,00
Program 1003 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  3.200.000,00 50.000,00 1,56 3.250.000,00
Aktivnost A100001 INVESTICIJE U PROMETU  700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
412  Nematerijalna imovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izvor  KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA  400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
421  Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE  2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0451 CESTOVNI PROMET  2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000,00 50.000,00 2,00 2.550.000,00
Program 1001 VATROGASNA ZAŠTITA  1.765.000,00 0,00 0,00 1.765.000,00
Aktivnost A100001 VATROGASTVO (OSTALO)  1.765.000,00 0,00 0,00 1.765.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  1.765.000,00 0,00 0,00 1.765.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
323  Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00
381  Tekuće donacije 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00
Program 1001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE  905.000,00 561.223,40 62,01 1.466.223,40
Aktivnost A100001 PROJEKTI I STUDIJE  651.000,00 80.000,00 12,29 731.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  651.000,00 80.000,00 12,29 731.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  251.000,00 0,00 0,00 251.000,00
323  Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
382  Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
422  Postrojenja i oprema 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  400.000,00 80.000,00 20,00 480.000,00
382  Kapitalne donacije 400.000,00 80.000,00 20,00 480.000,00
Aktivnost A100002 EDUKACIJA GRAĐANA I DJECE  3.000,00 20.000,00 666,67 23.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI  3.000,00 20.000,00 666,67 23.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  3.000,00 20.000,00 666,67 23.000,00
323  Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
381  Tekuće donacije 2.000,00 20.000,00 1.000,00 22.000,00
Kapitalni projekt K000010 PROJEKT RVS  0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Kapitalni projekt K100005 PROJEKT CONURBANT   0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA  0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
Izvor  KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.  0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
384  Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
Tekući projekt T100008 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM  251.000,00 200.000,00 79,68 451.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA  251.000,00 200.000,00 79,68 451.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  51.000,00 200.000,00 392,16 251.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 200.000,00 400,00 250.000,00
381  Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor  KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Tekući projekt T100009 PROJEKT FosterREG  0,00 148.223,40 0,00 148.223,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA  0,00 148.223,40 0,00 148.223,40
Izvor  TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG.  0,00 148.223,40 0,00 148.223,40
311  Plaće (Bruto) 0,00 79.728,03 0,00 79.728,03
313  Doprinosi na plaće 0,00 16.561,87 0,00 16.561,87
321  Naknade troškova zaposlenima 0,00 37.596,00 0,00 37.596,00
323  Rashodi za usluge 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.587,50 0,00 7.587,50
Program 1002 GOSPODARENJE OTPADOM I HORTIKULTURA  612.000,00 0,00 0,00 612.000,00
Aktivnost A100001 OTPAD  360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0510 GOSPODARENJE OTPADOM  360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
323  Rashodi za usluge 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A100002 ZAHVATI U PROSTORU  252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA  252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  1.565.500,00 1.340,00 0,09 1.566.840,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE  1.442.000,00 1.340,00 0,09 1.443.340,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  1.442.000,00 1.340,00 0,09 1.443.340,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.442.000,00 1.340,00 0,09 1.443.340,00
322  Rashodi za materijal i energiju 1.159.500,00 -40.000,00 -3,45 1.119.500,00
323  Rashodi za usluge 250.500,00 40.000,00 15,97 290.500,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 1.340,00 4,19 33.340,00
Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE  3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
343  Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Aktivnost A100010 OSTALE AKTIVNOSTI  120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
381  Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Izvor  PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE  70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Program 1002 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI  6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00
Aktivnost A100001 ODRŽAVNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00
Izvor  KOMUNALNA NAKNADA  6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00
323  Rashodi za usluge 6.030.000,00 -314.000,00 -5,21 5.716.000,00
412  Nematerijalna imovina 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
421  Građevinski objekti 0,00 234.000,00 0,00 234.000,00
GLAVA  02   VATROGASNE POSTROJBE  14.103.795,00 794.785,00 5,64 14.898.580,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  36557   JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA 14.103.795,00 794.785,00 5,64 14.898.580,00
Program 1003 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA  14.103.795,00 794.785,00 5,64 14.898.580,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE  11.846.694,00 1.203.017,00 10,15 13.049.711,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  11.846.694,00 1.203.017,00 10,15 13.049.711,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.656.000,00 1.186.880,00 71,67 2.842.880,00
311  Plaće (Bruto) 1.300.000,00 915.883,00 70,45 2.215.883,00
313  Doprinosi na plaće 356.000,00 270.997,00 76,12 626.997,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO  10.140.694,00 66.137,00 0,65 10.206.831,00
311  Plaće (Bruto) 8.189.400,00 41.337,00 0,50 8.230.737,00
313  Doprinosi na plaće 1.951.294,00 24.800,00 1,27 1.976.094,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE  372.801,00 -239.048,00 -64,12 133.753,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  372.801,00 -239.048,00 -64,12 133.753,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  184.501,00 -176.498,00 -95,66 8.003,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 64.501,00 -56.499,00 -87,59 8.002,00
321  Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 -119.999,00 -100,00 1,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO  188.300,00 -62.550,00 -33,22 125.750,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 188.300,00 -62.550,00 -33,22 125.750,00
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI USTANOVE  1.870.300,00 -169.184,00 -9,05 1.701.116,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  1.870.300,00 -169.184,00 -9,05 1.701.116,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  391.534,00 -169.583,00 -43,31 221.951,00
322  Rashodi za materijal i energiju 234.195,00 -157.694,00 -67,33 76.501,00
323  Rashodi za usluge 133.350,00 -27.500,00 -20,62 105.850,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.989,00 15.611,00 65,08 39.600,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO  1.133.666,00 399,00 0,04 1.134.065,00
321  Naknade troškova zaposlenima 371.300,00 -43.070,00 -11,60 328.230,00
322  Rashodi za materijal i energiju 406.056,00 73.799,00 18,17 479.855,00
323  Rashodi za usluge 267.010,00 -3.030,00 -1,13 263.980,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.300,00 -27.300,00 -30,57 62.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
323  Rashodi za usluge 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE/ PRIJELAZNI RAČUN  14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO  14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
343  Ostali financijski rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
RAZDJEL  104   UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU  59.513.754,91 -6.860.139,89 -11,53 52.653.615,02
GLAVA  01   UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU  59.513.754,91 -6.860.139,89 -11,53 52.653.615,02
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  57.253.754,91 -6.530.139,89 -11,41 50.723.615,02
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  3.797.570,00 394.000,00 10,38 4.191.570,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  3.797.570,00 394.000,00 10,38 4.191.570,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  3.797.570,00 394.000,00 10,38 4.191.570,00
311  Plaće (Bruto) 3.165.000,00 411.410,00 13,00 3.576.410,00
313  Doprinosi na plaće 632.570,00 -17.410,00 -2,75 615.160,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  387.200,00 -60.900,00 -15,73 326.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  387.200,00 -60.900,00 -15,73 326.300,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  387.200,00 -60.900,00 -15,73 326.300,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 297.200,00 -60.900,00 -20,49 236.300,00
321  Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE  1.289.820,00 204.778,31 15,88 1.494.598,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  1.289.820,00 204.778,31 15,88 1.494.598,31
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.289.820,00 202.000,00 15,66 1.491.820,00
321  Naknade troškova zaposlenima 367.190,00 10.000,00 2,72 377.190,00
323  Rashodi za usluge 625.630,00 110.000,00 17,58 735.630,00
324  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 203.000,00 82.000,00 40,39 285.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00
Izvor  TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG.  0,00 2.778,31 0,00 2.778,31
321  Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.778,31 0,00 2.778,31
Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE  6.317.664,91 431.981,80 6,84 6.749.646,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI  6.317.664,91 431.981,80 6,84 6.749.646,71
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  6.317.664,91 431.981,80 6,84 6.749.646,71
341  Kamate za izdane vrijednosne papire 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00
342  Kamate za primljene kredite i zajmove 2.875.700,00 0,00 0,00 2.875.700,00
343  Ostali financijski rashodi 2.616.964,91 431.981,80 16,51 3.048.946,71
Aktivnost A100006 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE  20.931.500,00 -8.500.000,00 -40,61 12.431.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  20.931.500,00 -8.500.000,00 -40,61 12.431.500,00
512  Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
544  Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 15.930.500,00 -8.500.000,00 -53,36 7.430.500,00
552  Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Aktivnost A100008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA, NAKNADE  1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI  1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00
343  Ostali financijski rashodi 520.000,00 800.000,00 153,85 1.320.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 800.000,00 -800.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100011 KAPITALNE POMOĆI-IZDACI ZA OTPLATU JAMSTAVA TRG. DRUŠTVIMA U JAV.SEKT. 23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI  23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00
386  Kapitalne pomoći 23.210.000,00 1.000.000,00 4,31 24.210.000,00
Program 1001 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U POSLOVNE PROSTORE  2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00
Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA  2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.260.000,00 -330.000,00 -14,60 1.930.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 600.000,00 -230.000,00 -38,33 370.000,00
323  Rashodi za usluge 1.610.000,00 -100.000,00 -6,21 1.510.000,00
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
RAZDJEL  105   UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  92.841.954,35 5.433.663,58 5,85 98.275.617,93
GLAVA  01   UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  31.993.865,35 3.633.163,58 11,36 35.627.028,93
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  2.270.400,00 -25.800,00 -1,14 2.244.600,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  2.050.000,00 110.200,00 5,38 2.160.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  2.050.000,00 110.200,00 5,38 2.160.200,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.050.000,00 110.200,00 5,38 2.160.200,00
311  Plaće (Bruto) 1.750.000,00 93.160,00 5,32 1.843.160,00
313  Doprinosi na plaće 300.000,00 17.040,00 5,68 317.040,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  220.400,00 -136.000,00 -61,71 84.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  220.400,00 -136.000,00 -61,71 84.400,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  220.400,00 -136.000,00 -61,71 84.400,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 180.400,00 -136.000,00 -75,39 44.400,00
321  Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI  4.330.148,35 891.285,08 20,58 5.221.433,43
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH USTANOVA  146.207,05 315.000,00 215,45 461.207,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 146.207,05 315.000,00 215,45 461.207,05
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  146.207,05 300.000,00 205,19 446.207,05
381  Tekuće donacije 146.207,05 300.000,00 205,19 446.207,05
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA  0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Aktivnost A100002 STIPENDIJE I POTPORE  473.500,00 0,00 0,00 473.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 473.500,00 0,00 0,00 473.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  473.500,00 0,00 0,00 473.500,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
343  Ostali financijski rashodi 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00
381  Tekuće donacije 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00
Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI  1.973.241,30 250.535,00 12,70 2.223.776,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 1.973.241,30 250.535,00 12,70 2.223.776,30
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.973.241,30 30.535,00 1,55 2.003.776,30
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 503.879,35 253.785,00 50,37 757.664,35
363  Pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
381  Tekuće donacije 630.611,95 310.500,00 49,24 941.111,95
424  Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 783.750,00 -573.750,00 -73,21 210.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
323  Rashodi za usluge 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
Tekući projekt T100001 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA I  1.737.200,00 -370.547,92 -21,33 1.366.652,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 1.737.200,00 -370.547,92 -21,33 1.366.652,08
Izvor  TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG.  1.737.200,00 -370.547,92 -21,33 1.366.652,08
323  Rashodi za usluge 1.737.200,00 -383.946,32 -22,10 1.353.253,68
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 13.398,40 0,00 13.398,40
Tekući projekt T100002 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA II  0,00 696.298,00 0,00 696.298,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 0,00 696.298,00 0,00 696.298,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 58.613,95 0,00 58.613,95
323  Rashodi za usluge 0,00 58.613,95 0,00 58.613,95
Izvor  TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG.  0,00 637.684,05 0,00 637.684,05
323  Rashodi za usluge 0,00 632.276,05 0,00 632.276,05
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.408,00 0,00 5.408,00
Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA  968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00
Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI  968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00
323  Rashodi za usluge 968.296,00 2.256,00 0,23 970.552,00
Program 1005 UGOVORENE DJELATNOSTI ODJELA  2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00
Aktivnost A100001 UGOVORENE DJELATNOSTI  2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  2.130.000,00 -65.509,00 -3,08 2.064.491,00
323  Rashodi za usluge 2.070.000,00 -5.509,00 -0,27 2.064.491,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00
Program 1006 OBRAZOVNE DJELATNOSTI ODJELA  62.755,00 0,00 0,00 62.755,00
Aktivnost A10001 POSEBNE DJELATNOSTI NAOBRAZBE  62.755,00 0,00 0,00 62.755,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  62.755,00 0,00 0,00 62.755,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  62.755,00 0,00 0,00 62.755,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.755,00 0,00 0,00 12.755,00
381  Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Program 1007 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA  550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00
Aktivnost A100001 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI  550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00
381  Tekuće donacije 550.000,00 120.000,00 21,82 670.000,00
Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I ŠPORTA 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00
381  Tekuće donacije 139.400,00 138.000,00 99,00 277.400,00
Razvojni program 1009 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA  4.942.866,00 41.494,00 0,84 4.984.360,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA  4.942.866,00 41.494,00 0,84 4.984.360,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  4.942.866,00 41.494,00 0,84 4.984.360,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  2.554.116,00 41.494,00 1,62 2.595.610,00
421  Građevinski objekti 2.554.116,00 41.494,00 1,62 2.595.610,00
Izvor  SREDSTVA IZ KREDITA  2.388.750,00 0,00 0,00 2.388.750,00
412  Nematerijalna imovina 2.388.750,00 0,00 0,00 2.388.750,00
Program 1001 TEHNIČKA KULTURA  400.000,00 20.000,00 5,00 420.000,00
Aktivnost A100001 DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE  400.000,00 20.000,00 5,00 420.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 400.000,00 20.000,00 5,00 420.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
381  Tekuće donacije 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE 3.059.500,00 1.437.611,20 46,99 4.497.111,20
Aktivnost A100001 OSJEČKO LJETO KULTURE  250.000,00 200.500,00 80,20 450.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  250.000,00 200.500,00 80,20 450.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  250.000,00 60.000,00 24,00 310.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 260.000,00 520,00 310.000,00
381  Tekuće donacije 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
381  Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost A100003 OBNOVA,POPRAVCI I ČIŠĆENJE GRADSKIH SPOMENIKA  400.000,00 389.437,50 97,36 789.437,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  400.000,00 389.437,50 97,36 789.437,50
Izvor  SPOMENIČKA RENTA  400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
323  Rashodi za usluge 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  0,00 389.437,50 0,00 389.437,50
323  Rashodi za usluge 0,00 389.437,50 0,00 389.437,50
Aktivnost A100005 OSTALI PROGRAMI  107.500,00 56.173,70 52,25 163.673,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  107.500,00 56.173,70 52,25 163.673,70
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  107.500,00 6.173,70 5,74 113.673,70
323  Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.500,00 -12.116,30 -42,51 16.383,70
352  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 24.000,00 -24.000,00 -100,00 0,00
381  Tekuće donacije 52.000,00 42.290,00 81,33 94.290,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
381  Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A100006 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.  402.000,00 591.500,00 147,14 993.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  402.000,00 591.500,00 147,14 993.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  402.000,00 591.500,00 147,14 993.500,00
323  Rashodi za usluge 339.737,50 556.500,00 163,80 896.237,50
324  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.762,50 0,00 0,00 46.762,50
381  Tekuće donacije 10.500,00 20.000,00 190,48 30.500,00
Aktivnost A100007 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK  1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 1.900.000,00 200.000,00 10,53 2.100.000,00
Program 1005 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA IZ PODRUČJA KULTURE 340.500,00 -6.173,70 -1,81 334.326,30
Aktivnost A100001 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE  6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
381  Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
382  Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost A100002 MUZEJSKA I GALERIJSKA DJELATNOST  5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost A100003 IZLOŽBENA I LIKOVNA DJELATNOST  29.000,00 -3.000,00 -10,34 26.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  29.000,00 -3.000,00 -10,34 26.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)   29.000,00 -3.000,00 -10,34 26.000,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 16.000,00 -3.000,00 -18,75 13.000,00
381  Tekuće donacije 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Aktivnost A100004 KNJIŽNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST  58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
381  Tekuće donacije 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
Aktivnost A100005 GLAZBENA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST  106.000,00 -4.000,00 -3,77 102.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  106.000,00 -4.000,00 -3,77 102.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  106.000,00 -4.000,00 -3,77 102.000,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 44.000,00 -4.000,00 -9,09 40.000,00
381  Tekuće donacije 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
Aktivnost A100006 FILMSKA DJELATNOST  0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 0,00 0,00 0,00
381  Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost A100007 KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA  0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 0,00 0,00 0,00
381  Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost A100009 DRAMSKA, PLESNA I IZVEDBENA DJELATNOST  20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
363  Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Aktivnost A100010 TRADICIJSKA KULTURA I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
381  Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A100011 URBANA KULTURA, KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA 16.500,00 826,30 5,01 17.326,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  16.500,00 826,30 5,01 17.326,30
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  16.500,00 826,30 5,01 17.326,30
381  Tekuće donacije 16.500,00 826,30 5,01 17.326,30
Program 1001 PROGRAMSKI SADRŽAJ “A”  11.981.000,00 510.000,00 4,26 12.491.000,00
Aktivnost A100003 POTICANJE I PROMICANJE SPORTA  2.789.100,00 30.000,00 1,08 2.819.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  2.789.100,00 30.000,00 1,08 2.819.100,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.789.100,00 20.000,00 0,72 2.809.100,00
381  Tekuće donacije 2.789.100,00 20.000,00 0,72 2.809.100,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A100004 SPORT DJECE I MLADEŽI  497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00
381  Tekuće donacije 497.000,00 20.000,00 4,02 517.000,00
Aktivnost A100005 SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA  729.000,00 125.000,00 17,15 854.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  729.000,00 125.000,00 17,15 854.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  729.000,00 50.000,00 6,86 779.000,00
381  Tekuće donacije 729.000,00 50.000,00 6,86 779.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Aktivnost A100006 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA – KLUBOVA  4.950.000,00 220.000,00 4,44 5.170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  4.950.000,00 220.000,00 4,44 5.170.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00
381  Tekuće donacije 4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
Aktivnost A100007 SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S  INVALIDITETOM  404.000,00 30.000,00 7,43 434.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  404.000,00 30.000,00 7,43 434.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  404.000,00 0,00 0,00 404.000,00
381  Tekuće donacije 404.000,00 0,00 0,00 404.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Aktivnost A100008 SPORTSKE ZAJEDNICE I SAVEZI  2.611.900,00 85.000,00 3,25 2.696.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  2.611.900,00 85.000,00 3,25 2.696.900,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.611.900,00 0,00 0,00 2.611.900,00
381  Tekuće donacije 2.611.900,00 0,00 0,00 2.611.900,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
Program 1002 PROGRAMSKI SADRŽAJ “B”   819.000,00 570.000,00 69,60 1.389.000,00
Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI PROGRAMI  285.000,00 220.000,00 77,19 505.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  285.000,00 220.000,00 77,19 505.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  285.000,00 0,00 0,00 285.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
381  Tekuće donacije 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
Aktivnost A100002 GOSPODARENJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA  350.000,00 175.000,00 50,00 525.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  350.000,00 175.000,00 50,00 525.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  350.000,00 150.000,00 42,86 500.000,00
381  Tekuće donacije 350.000,00 150.000,00 42,86 500.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
381  Tekuće donacije 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Aktivnost A100003 IZGRADNJA I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA  184.000,00 175.000,00 95,11 359.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA  184.000,00 175.000,00 95,11 359.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  184.000,00 100.000,00 54,35 284.000,00
323  Rashodi za usluge 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
382  Kapitalne donacije 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
386  Kapitalne pomoći 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
421  Građevinski objekti 69.000,00 100.000,00 144,93 169.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
386  Kapitalne pomoći 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
421  Građevinski objekti 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
GLAVA  02   DJEČJI VRTIĆI  27.760.000,00 0,00 0,00 27.760.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  6670   CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ  27.760.000,00 0,00 0,00 27.760.000,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA  27.760.000,00 0,00 0,00 27.760.000,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE  20.493.580,00 0,00 0,00 20.493.580,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  20.493.580,00 0,00 0,00 20.493.580,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  20.493.580,00 0,00 0,00 20.493.580,00
311  Plaće (Bruto) 17.538.350,00 0,00 0,00 17.538.350,00
313  Doprinosi na plaće 2.955.230,00 0,00 0,00 2.955.230,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE  150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 40.000,00 26,67 190.000,00
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI  5.356.420,00 -40.000,00 -0,75 5.316.420,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  5.356.420,00 -40.000,00 -0,75 5.316.420,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.356.420,00 -40.000,00 -0,75 5.316.420,00
321  Naknade troškova zaposlenima 609.750,00 -1.750,00 -0,29 608.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 3.839.000,00 -45.092,12 -1,17 3.793.907,88
323  Rashodi za usluge 793.420,00 6.842,12 0,86 800.262,12
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.250,00 0,00 0,00 114.250,00
Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE  1.760.000,00 0,00 0,00 1.760.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00
544  Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
342  Kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
GLAVA  03   OSNOVNE ŠKOLE  9.724.489,00 25.500,00 0,26 9.749.989,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  21318   OŠ TENJA  510.710,00 -15.000,00 -2,94 495.710,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  505.710,00 -10.000,00 -1,98 495.710,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  227.160,00 0,00 0,00 227.160,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  227.160,00 0,00 0,00 227.160,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  227.160,00 0,00 0,00 227.160,00
321  Naknade troškova zaposlenima 21.980,00 15.000,00 68,24 36.980,00
322  Rashodi za materijal i energiju 100.580,00 -12.900,00 -12,83 87.680,00
323  Rashodi za usluge 79.000,00 -900,00 -1,14 78.100,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 -3.500,00 -16,28 18.000,00
343  Ostali financijski rashodi 4.100,00 2.300,00 56,10 6.400,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  278.550,00 -10.000,00 -3,59 268.550,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  278.550,00 -10.000,00 -3,59 268.550,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  278.550,00 -10.000,00 -3,59 268.550,00
322  Rashodi za materijal i energiju 259.050,00 -10.000,00 -3,86 249.050,00
323  Rashodi za usluge 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  23260   PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH 473.580,00 45.000,00 9,50 518.580,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  468.580,00 50.000,00 10,67 518.580,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  87.180,00 0,00 0,00 87.180,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  87.180,00 0,00 0,00 87.180,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  87.180,00 0,00 0,00 87.180,00
321  Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00
323  Rashodi za usluge 51.040,00 -1.250,00 -2,45 49.790,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
343  Ostali financijski rashodi 1.640,00 1.250,00 76,22 2.890,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  381.400,00 50.000,00 13,11 431.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  381.400,00 50.000,00 13,11 431.400,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  381.400,00 50.000,00 13,11 431.400,00
322  Rashodi za materijal i energiju 347.310,00 55.403,94 15,95 402.713,94
323  Rashodi za usluge 22.090,00 -2.231,07 -10,10 19.858,93
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 -3.172,87 -26,44 8.827,13
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9388   CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK 317.420,00 20.000,00 6,30 337.420,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  312.420,00 10.000,00 3,20 322.420,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  135.060,00 0,00 0,00 135.060,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  135.060,00 0,00 0,00 135.060,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  135.060,00 0,00 0,00 135.060,00
321  Naknade troškova zaposlenima 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00
322  Rashodi za materijal i energiju 43.000,00 -1.000,00 -2,33 42.000,00
323  Rashodi za usluge 72.700,00 1.000,00 1,38 73.700,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 -2.000,00 -100,00 0,00
343  Ostali financijski rashodi 7.000,00 2.000,00 28,57 9.000,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  177.360,00 10.000,00 5,64 187.360,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  177.360,00 10.000,00 5,64 187.360,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  177.360,00 10.000,00 5,64 187.360,00
322  Rashodi za materijal i energiju 157.360,00 10.000,00 6,35 167.360,00
323  Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 10.000,00 200,00 15.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9396   OŠ SVETE ANE U OSIJEKU  366.420,00 25.000,00 6,82 391.420,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  361.420,00 30.000,00 8,30 391.420,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  109.860,00 0,00 0,00 109.860,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  109.860,00 0,00 0,00 109.860,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  109.860,00 0,00 0,00 109.860,00
321  Naknade troškova zaposlenima 14.460,00 -2.000,00 -13,83 12.460,00
322  Rashodi za materijal i energiju 37.860,00 0,00 0,00 37.860,00
323  Rashodi za usluge 49.500,00 3.500,00 7,07 53.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.350,00 -1.500,00 -63,83 850,00
343  Ostali financijski rashodi 5.690,00 0,00 0,00 5.690,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  251.560,00 30.000,00 11,93 281.560,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  251.560,00 30.000,00 11,93 281.560,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  251.560,00 30.000,00 11,93 281.560,00
322  Rashodi za materijal i energiju 239.660,00 30.000,00 12,52 269.660,00
323  Rashodi za usluge 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9407   OŠ FRANJE KREŽME  530.280,00 -35.000,00 -6,60 495.280,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  525.280,00 -30.000,00 -5,71 495.280,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  135.780,00 0,00 0,00 135.780,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  135.780,00 0,00 0,00 135.780,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  135.780,00 0,00 0,00 135.780,00
321  Naknade troškova zaposlenima 19.500,00 -8.000,00 -41,03 11.500,00
322  Rashodi za materijal i energiju 21.500,00 7.000,00 32,56 28.500,00
323  Rashodi za usluge 82.780,00 1.000,00 1,21 83.780,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
343  Ostali financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  389.500,00 -30.000,00 -7,70 359.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  389.500,00 -30.000,00 -7,70 359.500,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  389.500,00 -30.000,00 -7,70 359.500,00
322  Rashodi za materijal i energiju 374.500,00 -30.000,00 -8,01 344.500,00
323  Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9415   OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA  525.440,00 -15.000,00 -2,85 510.440,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  520.440,00 -10.000,00 -1,92 510.440,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  142.800,00 0,00 0,00 142.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  142.800,00 0,00 0,00 142.800,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  142.800,00 0,00 0,00 142.800,00
321  Naknade troškova zaposlenima 15.400,00 1.550,00 10,06 16.950,00
322  Rashodi za materijal i energiju 32.180,00 -1.100,00 -3,42 31.080,00
323  Rashodi za usluge 83.510,00 -450,00 -0,54 83.060,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00
343  Ostali financijski rashodi 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  377.640,00 -10.000,00 -2,65 367.640,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  377.640,00 -10.000,00 -2,65 367.640,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  377.640,00 -10.000,00 -2,65 367.640,00
322  Rashodi za materijal i energiju 364.640,00 -10.000,00 -2,74 354.640,00
323  Rashodi za usluge 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9423   OŠ VLADIMIRA BECIĆA  465.480,00 -30.000,00 -6,44 435.480,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  460.480,00 -25.000,00 -5,43 435.480,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  138.960,00 0,00 0,00 138.960,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  138.960,00 0,00 0,00 138.960,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  138.960,00 0,00 0,00 138.960,00
321  Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 -125,00 -1,04 11.875,00
322  Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 52,16 0,18 29.052,16
323  Rashodi za usluge 79.000,00 197,84 0,25 79.197,84
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.960,00 -125,00 -0,96 12.835,00
343  Ostali financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  321.520,00 -25.000,00 -7,78 296.520,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  321.520,00 -25.000,00 -7,78 296.520,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  321.520,00 -25.000,00 -7,78 296.520,00
322  Rashodi za materijal i energiju 311.520,00 -25.000,00 -8,03 286.520,00
323  Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9431   OŠ MLADOST  629.940,00 -10.000,00 -1,59 619.940,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  624.940,00 -5.000,00 -0,80 619.940,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  168.480,00 0,00 0,00 168.480,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  168.480,00 0,00 0,00 168.480,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  168.480,00 0,00 0,00 168.480,00
321  Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00
323  Rashodi za usluge 109.820,00 0,00 0,00 109.820,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
343  Ostali financijski rashodi 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  456.460,00 -5.000,00 -1,10 451.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  456.460,00 -5.000,00 -1,10 451.460,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  456.460,00 -5.000,00 -1,10 451.460,00
322  Rashodi za materijal i energiju 441.460,00 -5.000,00 -1,13 436.460,00
323  Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9440   OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA  590.210,00 54.000,00 9,15 644.210,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  585.210,00 40.000,00 6,84 625.210,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  176.160,00 0,00 0,00 176.160,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  176.160,00 0,00 0,00 176.160,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  176.160,00 0,00 0,00 176.160,00
321  Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 75.030,00 0,00 0,00 75.030,00
323  Rashodi za usluge 77.600,00 0,00 0,00 77.600,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.030,00 0,00 0,00 4.030,00
343  Ostali financijski rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  409.050,00 40.000,00 9,78 449.050,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  409.050,00 40.000,00 9,78 449.050,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  409.050,00 40.000,00 9,78 449.050,00
322  Rashodi za materijal i energiju 394.050,00 40.000,00 10,15 434.050,00
323  Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 14.000,00 280,00 19.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9458   OŠ VIJENAC  384.888,00 35.000,00 9,09 419.888,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  379.888,00 40.000,00 10,53 419.888,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  111.600,00 0,00 0,00 111.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  111.600,00 0,00 0,00 111.600,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  111.600,00 0,00 0,00 111.600,00
321  Naknade troškova zaposlenima 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
322  Rashodi za materijal i energiju 28.440,00 0,00 0,00 28.440,00
323  Rashodi za usluge 58.410,00 0,00 0,00 58.410,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
343  Ostali financijski rashodi 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  268.288,00 40.000,00 14,91 308.288,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  268.288,00 40.000,00 14,91 308.288,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  268.288,00 40.000,00 14,91 308.288,00
322  Rashodi za materijal i energiju 256.311,88 40.000,00 15,61 296.311,88
323  Rashodi za usluge 11.976,12 0,00 0,00 11.976,12
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9466   OŠ LJUDEVITA GAJA  619.033,00 -20.000,00 -3,23 599.033,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  614.033,00 -15.000,00 -2,44 599.033,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  202.200,00 0,00 0,00 202.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  202.200,00 0,00 0,00 202.200,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  202.200,00 0,00 0,00 202.200,00
321  Naknade troškova zaposlenima 7.800,00 1.525,00 19,55 9.325,00
322  Rashodi za materijal i energiju 54.290,00 -4.525,00 -8,33 49.765,00
323  Rashodi za usluge 111.660,00 3.000,00 2,69 114.660,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.950,00 0,00 0,00 19.950,00
343  Ostali financijski rashodi 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  411.833,00 -15.000,00 -3,64 396.833,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  411.833,00 -15.000,00 -3,64 396.833,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  411.833,00 -15.000,00 -3,64 396.833,00
322  Rashodi za materijal i energiju 399.833,00 -15.000,00 -3,75 384.833,00
323  Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9474   OŠ JAGODE TRUHELKE  509.060,00 35.000,00 6,88 544.060,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  504.060,00 20.000,00 3,97 524.060,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  156.360,00 0,00 0,00 156.360,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  156.360,00 0,00 0,00 156.360,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  156.360,00 0,00 0,00 156.360,00
321  Naknade troškova zaposlenima 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
322  Rashodi za materijal i energiju 38.360,00 0,00 0,00 38.360,00
323  Rashodi za usluge 79.500,00 0,00 0,00 79.500,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
343  Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  347.700,00 20.000,00 5,75 367.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  347.700,00 20.000,00 5,75 367.700,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  347.700,00 20.000,00 5,75 367.700,00
322  Rashodi za materijal i energiju 331.700,00 20.000,00 6,03 351.700,00
323  Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9482   OŠ GRIGOR VITEZ  396.858,00 16.000,00 4,03 412.858,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  391.858,00 21.000,00 5,36 412.858,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  127.620,00 1.000,00 0,78 128.620,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  127.620,00 1.000,00 0,78 128.620,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  127.620,00 1.000,00 0,78 128.620,00
321  Naknade troškova zaposlenima 11.970,00 100,00 0,84 12.070,00
322  Rashodi za materijal i energiju 34.060,00 -671,01 -1,97 33.388,99
323  Rashodi za usluge 67.750,00 1.571,01 2,32 69.321,01
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
343  Ostali financijski rashodi 7.640,00 0,00 0,00 7.640,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  264.238,00 20.000,00 7,57 284.238,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  264.238,00 20.000,00 7,57 284.238,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  264.238,00 20.000,00 7,57 284.238,00
322  Rashodi za materijal i energiju 251.738,00 20.000,00 7,94 271.738,00
323  Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9499   OŠ TIN UJEVIĆ  567.400,00 -5.000,00 -0,88 562.400,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  562.400,00 0,00 0,00 562.400,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  182.400,00 0,00 0,00 182.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  182.400,00 0,00 0,00 182.400,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  182.400,00 0,00 0,00 182.400,00
321  Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 -4.810,00 -24,05 15.190,00
322  Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 -8.500,00 -16,35 43.500,00
323  Rashodi za usluge 83.900,00 9.712,00 11,58 93.612,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 2.098,00 8,93 25.598,00
343  Ostali financijski rashodi 3.000,00 1.500,00 50,00 4.500,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
323  Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9511   OŠ DOBRIŠE CESARIĆA   373.600,00 24.500,00 6,56 398.100,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  368.600,00 29.500,00 8,00 398.100,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  139.500,00 -500,00 -0,36 139.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  139.500,00 -500,00 -0,36 139.000,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  139.500,00 -500,00 -0,36 139.000,00
321  Naknade troškova zaposlenima 16.600,00 -1.198,00 -7,22 15.402,00
322  Rashodi za materijal i energiju 38.400,00 -25,00 -0,07 38.375,00
323  Rashodi za usluge 74.400,00 2.473,00 3,32 76.873,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,00 -250,00 -11,90 1.850,00
343  Ostali financijski rashodi 8.000,00 -1.500,00 -18,75 6.500,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  229.100,00 30.000,00 13,09 259.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  229.100,00 30.000,00 13,09 259.100,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  229.100,00 30.000,00 13,09 259.100,00
322  Rashodi za materijal i energiju 217.100,00 30.000,00 13,82 247.100,00
323  Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9520   OŠ AUGUST ŠENOA  390.640,00 41.000,00 10,50 431.640,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  385.640,00 30.000,00 7,78 415.640,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  124.980,00 0,00 0,00 124.980,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  124.980,00 0,00 0,00 124.980,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  124.980,00 0,00 0,00 124.980,00
321  Naknade troškova zaposlenima 12.248,00 -251,00 -2,05 11.997,00
322  Rashodi za materijal i energiju 24.138,80 -500,00 -2,07 23.638,80
323  Rashodi za usluge 79.623,20 1.001,00 1,26 80.624,20
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.470,00 -250,00 -5,59 4.220,00
343  Ostali financijski rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  260.660,00 30.000,00 11,51 290.660,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  260.660,00 30.000,00 11,51 290.660,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  260.660,00 30.000,00 11,51 290.660,00
322  Rashodi za materijal i energiju 250.660,00 30.000,00 11,97 280.660,00
323  Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9538   OŠ JOSIPOVAC  351.590,00 35.000,00 9,95 386.590,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  346.590,00 40.000,00 11,54 386.590,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  119.040,00 0,00 0,00 119.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  119.040,00 0,00 0,00 119.040,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  119.040,00 0,00 0,00 119.040,00
321  Naknade troškova zaposlenima 11.300,00 -500,00 -4,42 10.800,00
322  Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 1.265,00 6,02 22.265,00
323  Rashodi za usluge 72.740,00 -765,00 -1,05 71.975,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
343  Ostali financijski rashodi 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  227.550,00 40.000,00 17,58 267.550,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  227.550,00 40.000,00 17,58 267.550,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  227.550,00 40.000,00 17,58 267.550,00
322  Rashodi za materijal i energiju 217.147,96 40.000,00 18,42 257.147,96
323  Rashodi za usluge 10.402,04 0,00 0,00 10.402,04
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9546   OŠ VIŠNJEVAC  694.480,00 -90.000,00 -12,96 604.480,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  689.480,00 -85.000,00 -12,33 604.480,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  184.980,00 0,00 0,00 184.980,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  184.980,00 0,00 0,00 184.980,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  184.980,00 0,00 0,00 184.980,00
321  Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 -2.600,00 -26,00 7.400,00
322  Rashodi za materijal i energiju 57.000,00 -3.623,12 -6,36 53.376,88
323  Rashodi za usluge 97.680,00 5.834,53 5,97 103.514,53
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 388,59 2,99 13.388,59
343  Ostali financijski rashodi 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  504.500,00 -85.000,00 -16,85 419.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  504.500,00 -85.000,00 -16,85 419.500,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  504.500,00 -85.000,00 -16,85 419.500,00
322  Rashodi za materijal i energiju 492.500,00 -85.000,00 -17,26 407.500,00
323  Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9554   OŠ IVANA FILIPOVIĆA  458.360,00 -80.000,00 -17,45 378.360,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  453.360,00 -75.000,00 -16,54 378.360,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  168.120,00 0,00 0,00 168.120,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  168.120,00 0,00 0,00 168.120,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  168.120,00 0,00 0,00 168.120,00
321  Naknade troškova zaposlenima 14.340,00 0,00 0,00 14.340,00
322  Rashodi za materijal i energiju 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00
323  Rashodi za usluge 81.780,00 0,00 0,00 81.780,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
343  Ostali financijski rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  285.240,00 -75.000,00 -26,29 210.240,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  285.240,00 -75.000,00 -26,29 210.240,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  285.240,00 -75.000,00 -26,29 210.240,00
322  Rashodi za materijal i energiju 270.240,00 -75.000,00 -27,75 195.240,00
323  Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  9562   OŠ RETFALA  569.100,00 -5.000,00 -0,88 564.100,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA  564.100,00 0,00 0,00 564.100,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA  185.520,00 0,00 0,00 185.520,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  185.520,00 0,00 0,00 185.520,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  185.520,00 0,00 0,00 185.520,00
321  Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 -1.000,00 -5,56 17.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 -1.800,00 -5,45 31.200,00
323  Rashodi za usluge 114.900,00 2.300,00 2,00 117.200,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.620,00 -500,00 -3,96 12.120,00
343  Ostali financijski rashodi 7.000,00 1.000,00 14,29 8.000,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA  378.580,00 0,00 0,00 378.580,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE  378.580,00 0,00 0,00 378.580,00
Izvor  DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO  378.580,00 0,00 0,00 378.580,00
322  Rashodi za materijal i energiju 358.580,00 0,00 0,00 358.580,00
323  Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
323  Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00
GLAVA  04   KAZALIŠTA   23.040.725,00 1.725.000,00 7,49 24.765.725,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  36573   HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 20.300.000,00 1.300.000,00 6,40 21.600.000,00
Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA  19.800.000,00 1.300.000,00 6,57 21.100.000,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA  17.975.724,00 1.300.000,00 7,23 19.275.724,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  17.975.724,00 1.300.000,00 7,23 19.275.724,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  9.526.630,00 1.300.000,00 13,65 10.826.630,00
311  Plaće (Bruto) 8.117.442,00 1.300.000,00 16,01 9.417.442,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00
313  Doprinosi na plaće 1.409.188,00 0,00 0,00 1.409.188,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  8.449.094,00 0,00 0,00 8.449.094,00
311  Plaće (Bruto) 6.985.975,00 0,00 0,00 6.985.975,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 242.199,00 0,00 0,00 242.199,00
313  Doprinosi na plaće 1.220.920,00 0,00 0,00 1.220.920,00
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI  1.824.276,00 0,00 0,00 1.824.276,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  1.824.276,00 0,00 0,00 1.824.276,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  373.370,00 0,00 0,00 373.370,00
321  Naknade troškova zaposlenima 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 103.370,00 0,00 0,00 103.370,00
323  Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  1.450.906,00 0,00 0,00 1.450.906,00
321  Naknade troškova zaposlenima 339.669,00 0,00 0,00 339.669,00
322  Rashodi za materijal i energiju 441.359,00 0,00 0,00 441.359,00
323  Rashodi za usluge 540.096,00 0,00 0,00 540.096,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.782,00 0,00 0,00 129.782,00
Program 1008 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE USTANOVA  500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Izvor  SPOMENIČKA RENTA  300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  36581   DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA  2.740.725,00 425.000,00 15,51 3.165.725,00
Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA  2.740.725,00 425.000,00 15,51 3.165.725,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA  2.540.725,00 400.000,00 15,74 2.940.725,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  2.540.725,00 400.000,00 15,74 2.940.725,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.540.725,00 400.000,00 15,74 2.940.725,00
311  Plaće (Bruto) 2.167.800,00 400.000,00 18,45 2.567.800,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00
313  Doprinosi na plaće 372.925,00 0,00 0,00 372.925,00
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
323  Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE  0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Izvor  PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAK. ZA ODLAG./SPONZORSTVA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
323  Rashodi za usluge 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
GLAVA  05   GALERIJE  322.875,00 50.000,00 15,49 372.875,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  42282   GRADSKE GALERIJE  322.875,00 50.000,00 15,49 372.875,00
Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA  322.875,00 50.000,00 15,49 372.875,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA  154.850,00 0,00 0,00 154.850,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  154.850,00 0,00 0,00 154.850,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  154.850,00 0,00 0,00 154.850,00
311  Plaće (Bruto) 132.130,00 0,00 0,00 132.130,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00
313  Doprinosi na plaće 22.720,00 0,00 0,00 22.720,00
Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI  90.000,00 30.000,00 33,33 120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  90.000,00 30.000,00 33,33 120.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  90.000,00 30.000,00 33,33 120.000,00
321  Naknade troškova zaposlenima 5.750,00 -1.600,00 -27,83 4.150,00
322  Rashodi za materijal i energiju 46.000,00 29.100,00 63,26 75.100,00
323  Rashodi za usluge 35.000,00 2.300,00 6,57 37.300,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
343  Ostali financijski rashodi 1.000,00 200,00 20,00 1.200,00
Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE  78.025,00 20.000,00 25,63 98.025,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820 SLUŽBE KULTURE  78.025,00 20.000,00 25,63 98.025,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  78.025,00 20.000,00 25,63 98.025,00
321  Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
323  Rashodi za usluge 58.000,00 20.000,00 34,48 78.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.525,00 0,00 0,00 2.525,00
RAZDJEL  106   UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO  22.446.500,00 1.894.810,00 8,44 24.341.310,00
GLAVA  01   UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO  22.446.500,00 1.894.810,00 8,44 24.341.310,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  1.432.000,00 64.810,00 4,53 1.496.810,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  1.167.200,00 176.810,00 15,15 1.344.010,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  1.167.200,00 176.810,00 15,15 1.344.010,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.167.200,00 176.810,00 15,15 1.344.010,00
311  Plaće (Bruto) 975.000,00 171.750,00 17,62 1.146.750,00
313  Doprinosi na plaće 192.200,00 5.060,00 2,63 197.260,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  264.800,00 -112.000,00 -42,30 152.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  264.800,00 -112.000,00 -42,30 152.800,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  264.800,00 -112.000,00 -42,30 152.800,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 236.800,00 -112.000,00 -47,30 124.800,00
321  Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
Program 1001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, HIGIJENIČARSKE SLUŽBE I DRUGO 6.307.500,00 750.000,00 11,89 7.057.500,00
Aktivnost A100001 DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA TE KONTROLA KAKVOĆE VODE 6.307.500,00 750.000,00 11,89 7.057.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 6.307.500,00 750.000,00 11,89 7.057.500,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  4.307.500,00 -1.750.000,00 -40,63 2.557.500,00
323  Rashodi za usluge 4.300.000,00 -1.750.000,00 -40,70 2.550.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  2.000.000,00 2.500.000,00 125,00 4.500.000,00
323  Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.500.000,00 125,00 4.500.000,00
Program 1002 “OSIJEK ZDRAVI GRAD”, POTPORE I DONACIJE U ZDRAVSTVU  117.000,00 0,00 0,00 117.000,00
Aktivnost A100001 PRIJENOSI, POTPORE I DONACIJE  117.000,00 0,00 0,00 117.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  117.000,00 0,00 0,00 117.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
381  Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
382  Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 1001 SKRB  IZNAD REDOVNOG SOCIJALNOG PROGRAMA I POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA 5.790.000,00 220.000,00 3,80 6.010.000,00
Aktivnost A100001 SKRB ZA STANOVNIŠTVO  5.790.000,00 220.000,00 3,80 6.010.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 5.790.000,00 220.000,00 3,80 6.010.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.390.000,00 220.000,00 4,08 5.610.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.350.000,00 220.000,00 4,11 5.570.000,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Program 1003 POMOĆI (STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA, OBITELJIMA I DJECI, RODITELJIMA) 5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00
Aktivnost A100001 POMOĆI    5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  5.365.000,00 1.110.000,00 20,69 6.475.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.190.000,00 1.110.000,00 21,39 6.300.000,00
381  Tekuće donacije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Program 1004 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI  3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00
Aktivnost A100001 POTPORE I DONACIJE  3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  3.435.000,00 -250.000,00 -7,28 3.185.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300.000,00 -300.000,00 -23,08 1.000.000,00
381  Tekuće donacije 2.125.000,00 50.000,00 2,35 2.175.000,00
382  Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
RAZDJEL  107   UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65
GLAVA  01   UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  2.383.074,00 248.240,02 10,42 2.631.314,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  2.383.074,00 248.240,02 10,42 2.631.314,02
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  983.074,00 248.240,02 25,25 1.231.314,02
311  Plaće (Bruto) 835.500,00 219.340,00 26,25 1.054.840,00
313  Doprinosi na plaće 147.574,00 28.900,02 19,58 176.474,02
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
311  Plaće (Bruto) 1.194.500,00 0,00 0,00 1.194.500,00
313 Doprinosi na plaće 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  249.200,00 -140.000,00 -56,18 109.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  249.200,00 -140.000,00 -56,18 109.200,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  249.200,00 -140.000,00 -56,18 109.200,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 192.200,00 -140.000,00 -72,84 52.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE  0,00 31.454,63 0,00 31.454,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE   0,00 31.454,63 0,00 31.454,63
Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU  0,00 31.454,63 0,00 31.454,63
323  Rashodi za usluge 0,00 31.454,63 0,00 31.454,63
RAZDJEL  109   URED GRADONAČELNIKA  5.049.000,00 -286.000,00 -5,66 4.763.000,00
GLAVA  01   URED GRADONAČELNIKA  5.049.000,00 -286.000,00 -5,66 4.763.000,00
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  3.167.000,00 -514.000,00 -16,23 2.653.000,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  1.597.800,00 -175.000,00 -10,95 1.422.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  1.597.800,00 -175.000,00 -10,95 1.422.800,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.597.800,00 -175.000,00 -10,95 1.422.800,00
311  Plaće (Bruto) 1.333.000,00 -119.010,00 -8,93 1.213.990,00
313  Doprinosi na plaće 264.800,00 -55.990,00 -21,14 208.810,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  322.200,00 -259.000,00 -80,38 63.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  322.200,00 -259.000,00 -80,38 63.200,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  322.200,00 -259.000,00 -80,38 63.200,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 285.200,00 -259.000,00 -90,81 26.200,00
321  Naknade troškova zaposlenima 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE  1.167.000,00 -80.000,00 -6,86 1.087.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  1.167.000,00 -80.000,00 -6,86 1.087.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  1.167.000,00 -80.000,00 -6,86 1.087.000,00
322  Rashodi za materijal i energiju 319.000,00 -80.000,00 -25,08 239.000,00
323  Rashodi za usluge 438.000,00 -70.000,00 -15,98 368.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 410.000,00 70.000,00 17,07 480.000,00
Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL.  80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI  80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
423  Prijevozna sredstva 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE  930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00
Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL  930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  930.000,00 60.000,00 6,45 990.000,00
323  Rashodi za usluge 830.000,00 40.000,00 4,82 870.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 20.000,00 20,00 120.000,00
Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI  952.000,00 168.000,00 17,65 1.120.000,00
Aktivnost A100001 SPONZORSTVA,POKROVITELJSTVA,GRADSKE SVEČANOSTI,NAGRADE I PRIZNANJA 592.000,00 160.000,00 27,03 752.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  592.000,00 160.000,00 27,03 752.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  592.000,00 160.000,00 27,03 752.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.000,00 40.000,00 11,70 382.000,00
381  Tekuće donacije 250.000,00 120.000,00 48,00 370.000,00
Aktivnost A100003 POSEBNI PROJEKTI  90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00
381  Tekuće donacije 70.000,00 5.000,00 7,14 75.000,00
Aktivnost A100004 POTPORE,DONACIJE I POMOĆI  270.000,00 8.000,00 2,96 278.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0133 OSTALE OPĆE USLUGE  270.000,00 8.000,00 2,96 278.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
372  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
381  Tekuće donacije 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
Izvor  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RAZDJEL  110   UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.935.552,74 5.132.403,34 8,86 63.067.956,08
GLAVA  01   UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.935.552,74 5.132.403,34 8,86 63.067.956,08
Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE  2.294.100,00 188.165,00 8,20 2.482.265,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE  2.089.900,00 215.165,00 10,30 2.305.065,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  2.089.900,00 215.165,00 10,30 2.305.065,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.089.900,00 215.165,00 10,30 2.305.065,00
311  Plaće (Bruto) 1.750.000,00 216.770,00 12,39 1.966.770,00
313  Doprinosi na plaće 339.900,00 -1.605,00 -0,47 338.295,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  204.200,00 -27.000,00 -13,22 177.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111 IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA  204.200,00 -27.000,00 -13,22 177.200,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  204.200,00 -27.000,00 -13,22 177.200,00
312  Ostali rashodi za zaposlene 166.200,00 -27.000,00 -16,25 139.200,00
321  Naknade troškova zaposlenima 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
Program 1001 OPĆI POSLOVI VEZANI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 43.073.100,74 8.924.104,72 20,72 51.997.205,46
Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI PODUZETNIŠTVA I MEĐUNARODNA SURADNJA 5.323.500,00 -1.957.500,00 -36,77 3.366.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 5.323.500,00 -1.957.500,00 -36,77 3.366.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.223.500,00 -1.582.500,00 -71,17 641.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
381  Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
412  Nematerijalna imovina 2.022.500,00 -1.582.500,00 -78,24 440.000,00
Izvor  PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ZONE/UNAPRIJEĐENJE GOSPODAR. 3.100.000,00 -375.000,00 -12,10 2.725.000,00
323  Rashodi za usluge 50.000,00 -25.000,00 -50,00 25.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.965.000,00 -350.000,00 -11,80 2.615.000,00
351  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
381  Tekuće donacije 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Aktivnost A100002 SUBVENCIJE, KREDITIRANJA I DOKAPITALIZACIJE U PODUZETNIŠTVU 2.486.000,00 610.000,00 24,54 3.096.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 2.486.000,00 610.000,00 24,54 3.096.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  2.486.000,00 610.000,00 24,54 3.096.000,00
351  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.456.000,00 640.000,00 26,06 3.096.000,00
381  Tekuće donacije 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A100003 POTPORE I SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 555.000,00 55.800,00 10,05 610.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI  555.000,00 55.800,00 10,05 610.800,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  465.000,00 55.800,00 12,00 520.800,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
352  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
381  Tekuće donacije 365.000,00 -94.200,00 -25,81 270.800,00
Izvor  PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE  90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
381  Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Aktivnost A100004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00
351  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 33.500.000,00 5.950.000,00 17,76 39.450.000,00
Kapitalni projekt K100007 PROJEKT VODENICA  819.963,67 2.247.500,00 274,10 3.067.463,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 819.963,67 2.247.500,00 274,10 3.067.463,67
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  688.510,56 781.000,00 113,43 1.469.510,56
311  Plaće (Bruto) 50.138,96 0,00 0,00 50.138,96
313  Doprinosi na plaće 9.318,12 0,00 0,00 9.318,12
321  Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 629.053,48 630.000,00 100,15 1.259.053,48
Izvor  KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.  131.453,11 1.466.500,00 1.115,61 1.597.953,11
321  Naknade troškova zaposlenima 11.636,17 5.000,00 42,97 16.636,17
323  Rashodi za usluge 19.300,00 0,00 0,00 19.300,00
384  Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 1.461.500,00 0,00 1.461.500,00
412  Nematerijalna imovina 141,37 0,00 0,00 141,37
451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.375,57 0,00 0,00 100.375,57
Kapitalni projekt K100010 PROJEKT IPA MADŽARSKA EEI PANONIA  388.637,07 -70.308,79 -18,09 318.328,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA  388.637,07 -70.308,79 -18,09 318.328,28
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  59.954,23 1.000,00 1,67 60.954,23
311  Plaće (Bruto) 52.043,00 0,00 0,00 52.043,00
313  Doprinosi na plaće 7.911,23 0,00 0,00 7.911,23
321  Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Izvor  KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.  328.682,84 -71.308,79 -21,70 257.374,05
311  Plaće (Bruto) 30.515,00 0,00 0,00 30.515,00
313  Doprinosi na plaće 4.918,25 0,00 0,00 4.918,25
321  Naknade troškova zaposlenima 5.374,80 0,00 0,00 5.374,80
322  Rashodi za materijal i energiju 9.160,00 0,00 0,00 9.160,00
323  Rashodi za usluge 247.413,00 -40.007,00 -16,17 207.406,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.791,79 -17.791,79 -100,00 0,00
422  Postrojenja i oprema 13.510,00 -13.510,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt K100015 PROJEKT DV RIBICA, SARVAŠ  0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)    0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
412  Nematerijalna imovina 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
421  Građevinski objekti 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Izvor  KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
421  Građevinski objekti 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Kapitalni projekt K100016 PROJEKT LIGHTHOUSE  0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA  0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
412  Nematerijalna imovina 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Kapitalni projekt K100017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA OBRAZOVNIH USTANOVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA  0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
412  Nematerijalna imovina 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Kapitalni projekt K100018 PROJEKT TVRĐA – UREĐENJE INFRASTRUKTURE  0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620 RAZVOJ ZAJEDNICE  0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
412  Nematerijalna imovina 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Kapitalni projekt K100019 PROJEKT CENTAR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA  0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
386  Kapitalne pomoći 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Tekući projekt T100012 PROJEKT -BET ON EU  0,00 6.838,43 0,00 6.838,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 0,00 6.838,43 0,00 6.838,43
Izvor  TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG.  0,00 6.838,43 0,00 6.838,43
321  Naknade troškova zaposlenima 0,00 3.838,43 0,00 3.838,43
323  Rashodi za usluge 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Tekući projekt T100013 PROJEKT MASTER PLAN PROMETNOG RAZVOJA  0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
386  Kapitalne pomoći 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
Tekući projekt T100014 PROJEKT TEMATSKA RUTA ZRINSKI – SULEJMAN  0,00 11.775,08 0,00 11.775,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 0,00 11.775,08 0,00 11.775,08
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 7.775,08 0,00 7.775,08
311  Plaće (Bruto) 0,00 5.780,00 0,00 5.780,00
313  Doprinosi na plaće 0,00 995,08 0,00 995,08
321  Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Izvor  TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG.  0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
321  Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Razvojni program 1002 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 11.458.100,00 -3.979.866,38 -34,73 7.478.233,62
Kapitalni projekt K100002 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN  11.458.100,00 -3.979.866,38 -34,73 7.478.233,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD  11.458.100,00 -3.979.866,38 -34,73 7.478.233,62
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00
411  Materijalna imovina – prirodna bogatstva 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
454  Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
Izvor  KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG.  11.458.100,00 -5.159.866,38 -45,03 6.298.233,62
311   Plaće (Bruto) 55.296,00 0,00 0,00 55.296,00
313  Doprinosi na plaće 9.504,00 0,00 0,00 9.504,00
321  Naknade troškova zaposlenima 78.000,00 -7.740,00 -9,92 70.260,00
323  Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
324  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 7.740,00 0,00 7.740,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.867,88 0,00 0,00 45.867,88
381  Tekuće donacije 352.800,00 200.000,00 56,69 552.800,00
412  Nematerijalna imovina 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
421  Građevinski objekti 10.666.632,12 -5.359.866,38 -50,25 5.306.765,74
Program 1001 POSLOVI U SVEZI DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE  1.110.252,00 0,00 0,00 1.110.252,00
Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI  440.000,00 330.000,00 75,00 770.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI  440.000,00 330.000,00 75,00 770.000,00
Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)  60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
383  Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor  PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA  380.000,00 330.000,00 86,84 710.000,00
329  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 330.000,00 100,00 660.000,00
381  Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJA, SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE U POLJOPRIVREDI 670.252,00 -330.000,00 -49,24 340.252,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0421 POLJOPRIVREDA  670.252,00 -330.000,00 -49,24 340.252,00
Izvor  PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA  670.252,00 -330.000,00 -49,24 340.252,00
352  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 190.252,00 0,00 0,00 190.252,00
381  Tekuće donacije 480.000,00 -330.000,00 -68,75 150.000,00

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2015. godinu – REKAPITULACIJA

 

Razdjel Proračuna za 2015. Povećanja / smanjenja (%) Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2015.
UKUPNO RASHODI / IZDACI 394.450.000,00 9.100.000,00 2,31 403.550.000,00
RAZDJEL  101   URED GRADA 20.128.770,00 8.787.682,71 43,66 28.916.452,71
RAZDJEL  102   UNUTARNJA REVIZIJA 484.400,00 -35.630,00 -7,36 448.770,00
RAZDJEL  103   UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSP., ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 133.417.794,00 -5.106.484,39 -3,83 128.311.309,61
RAZDJEL  104   UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 59.513.754,91 -6.860.139,89 -11,53 52.653.615,02
RAZDJEL  105   UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 92.841.954,35 5.433.663,58 5,85 98.275.617,93
RAZDJEL  106   UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 22.446.500,00 1.894.810,00 8,44 24.341.310,00
RAZDJEL  107   UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.632.274,00 139.694,65 5,31 2.771.968,65
RAZDJEL  109   URED GRADONAČELNIKA 5.049.000,00 -286.000,00 -5,66 4.763.000,00
RAZDJEL  110   UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 57.935.552,74 5.132.403,34 8,86 63.067.956,08

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s