ANTE VUČEMILOVIĆ – ŠIMUNOVIĆ Transparentnost proračuna je efikasno sredstvo za otklanjanje poslovičnih sumnji u korupciju i nepotizam

 

Ante Vučemilović – Šimunović, v. d. predsjednika Izvršnog odbora Zajednice Športskih udruga Grada Osijeka

* Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je važna transparentnost proračuna?

– Transparentnost proračuna zasigurno ima veliku važnost kada je u pitanju odgovornost korisnika proračuna prema poreznim obveznicima, odnosno građanima grada Osijeka. Naime, svaki zainteresirani građanin ima pravo znati kako se sredstva za zadovoljavanje javnih potreba prikupljaju i, posebice, tko sve i na koji način njima raspolaže, odnosno za koje se potrebe planiraju i osiguravaju i po kojim kriterijima se korisnicima proračuna ta sredstva raspodjeljuju.

ODGOVORNOST Kroz transparentnost proračuna građani dobivaju uvid u postupak donošenja i realizacije proračuna i posljedičnu priliku za preispitivanje (ne)ispunjenih predizbornih obećanja i proklamirane politike, pa se time stimulira i veća odgovornost aktualne vlasti prema biračima, odnosno građanima.

Transparentnost je i efikasno sredstvo za otklanjanje poslovičnih sumnji u korupciju i nepotizam, kao i nenamjensko i neplansko trošenje javnog novca, pogodovanje određenim pojedincima i skupinama i slično.

Upravo u želji za iskazanom transparentnošću, Zajednica športskih udruga grada Osijeka svake godine objavljuje na svojim internetskim stranicama Program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka, za čiju izradu je zadužena, a koji donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka.

* U 2015. Grad Osijek je za sport izdvojio 10.500.000,00 kuna, odnosno 2.611.900,00 kuna za sportske zajednice i saveze. Možete li pojasniti odnos ovih iznosa?

– Od ukupno osiguranih 10.500.000,00 kuna, dvije trećine, odnosno približno 7.900.000,00 kuna koristi se, sukladno zakonskim odredbama, za poticanje i promicanje sporta, sufinanciranje djelovanja klubova nositelja kvalitete i onih od posebnog interesa za Grad Osijek, za provedbu sporta djece, mladeži i studenata, za skrb o vrhunskim sportašima, za zdravstvenu zaštitu sportaša, sportsku rekreaciju građana i sport osoba s invaliditetom, za stručni kadar – trenere u sportu, sportske manifestacije i posebne programe. Treba reći da je ovdje obuhvaćen rad pet granskih saveza, a Osječki športski savez gluhih i Savez za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom – Sporin objedinjuju 16 članica koje sudjeluju u redovnom sustavu natjecanja osoba s posebnim potrebama, od gradske do državne razine. Studentski športski savez Sveučilišta J. J. Strossmayera, Gradski savez za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ i Školski športski savez grada Osijeka imaju zaposlene profesionalne tajnike i stručne suradnike koji ponajprije skrbe o organizaciji i provedbi gradskih sportskih natjecanja i manifestacija svojih članica.

Preostalih 2.600.000 kuna, odnosno trećina sredstava, namijenjena je egzistenciji i djelovanju Zajednice športskih udruga grada Osijeka (s ukupno 226 članica) i 12 granskih saveza, koji iz osiguranih sredstava sufinanciraju rad svojih članica (klubova) koji nisu u statusu nositelja kvalitete u svojim sportovima i omogućavaju funkcioniranje sustava natjecanja na svom području. Ovi savezi okupljaju 123 članice (klubove), a sedam od njih posjeduje profesionalne tajnike koji u svom djelokrugu obveza odrađuju iste poslove i za područje županijskih saveza.

* U što su točno usmjerena ova sredstava?

– Sredstva su usmjerena za provedbu planiranih aktivnosti svakog utvrđenog korisnika (udruge), za stipendije i naknade vrhunskim sportašima, osiguravanje besplatnih obveznih zdravstvenih pregleda sportaša, plaće za stručni kadar – trenere, za ugovorno utvrđene troškove sudjelovanja u sustavu natjecanja klubova nositelja kvalitete i od posebnog interesa Grada Osijeka, za organizaciju svečanosti, priredbi i manifestacija, za sportsku izdavačku djelatnost, za rad navedenih saveza i plaće stručnih tajnika te sufinanciranje svih klubova koji nisu nositelji putem tih saveza, te za plaće i prava iz radnih odnosa zaposlenika Zajednice športskih udruga grada Osijeka (radna zajednica, knjigovodstvo – računovodstvo).

* Jeste li zadovoljni načinom raspodjele sredstava? Možete li opisati na koji se način raspoređuju ova sredstva?

– S obzirom da su sredstva za sport iz Proračuna Grada umanjena u 2015. za oko 25%, Zajednica i ostali korisnici Programa javnih potreba u sportu osjećaju se zakinuti i, s obzirom na višegodišnje recesijsko stanje u gospodarstvu u kojem je sve teže pronaći dodatni izvor sufinanciranja, iskazuju kronično nezadovoljstvo iznosom sredstava za sport.

REDUCIRANJE PROGRAMA Umanjena sredstva uzrokovala su značajno reduciranje programskih stavki, dok su neki planirani program morali biti ukinuti.

No, prilikom raspodjele dodijeljenih sredstava, Zajednica se pridržavala mjerila i preporuka nadležnih službi Grada kao i primjenom vlastite regulative koja putem općih akata definira način, kriterije i postupak utvrđivanja raspodjele sredstava, posebice kada je u pitanju najvažniji segment sporta, a to su sportski klubovi – udruge za natjecanje.

Iz te perspektive, potrebno je naglasiti da je Zajednica nakon višemjesečnog rada i usavršavanja u suradnji s Odsjekom za sport Grada Osijeka, uključujući i dostavu nacrta prijedloga članicama na analizu i iznošenje mišljenja, još 2010. donijela opće akte koji su omogućili transparentnije i preciznije sufinanciranje klubova – nositelja kvalitete članica Zajednice, te pridonijeli obuhvatnijoj i objektivnijoj valorizaciji rada i rezultata osječkih sportskih udruga, a radi se o Pravilniku o izračunu vrijednosti pojedinog sporta i Pravilniku o nositelju kvalitete osječkog sporta.

Primjenom Pravilnika na potpuno nov način regulirano je pitanje statusa sportova i raspodjela financijskih sredstava klubovima – nositeljima kvalitete (33 u 2015.) iz Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka, kao najznačajnijem segmentu izdvajanja za gradski sport. Također, pet je klubova izdvojeno sa statusom klubova od posebnog interesa Grada Osijeka, od kojih su tri kluba pripadnici bazičnih sportova (atletika, gimnastika, plivanje) i čija su financijska sredstva također podložna raspodijeli temeljem modela vrednovanja/bodovanja, dok preostala dva kluba od posebnog interesa, kao dugogodišnji brendovi grada i predvodnici u masovnosti, popularnosti i kvaliteti (Nogometni klub Osijek s. d. d. i Veslački klub „Iktus“), svoje financijske iznose dobivaju temeljem posebnih prijedloga Zajednice športskih udruga grada Osijeka koje verificiraju nadležna tijela Grada Osijeka uoči konačnog usvajanja Programa javnih potreba u sportu.

POLOVICA NOVCA ZA NAJBOLJE Ukupno se za najkvalitetnije gradske klubove u 2015. izdvaja 4.950.000 kuna ili gotovo polovica proračuna.

Sa svakim pojedinim klubom Zajednica sklapa ugovor o namjenskoj potrošnji doznačenih sredstava planiranih Programom javnih potreba u sportu.

Pravilnik o izračunu vrijednosti pojedinog sporta i Pravilnik o nositelju kvalitete osječkog sporta, kao komplementarni propisi, imaju za svrhu određivanje ljestvice sportova prema kriterijima za vrednovanje, odnosno utvrđivanje statusa nositelja kvalitete u pojedinom sportu za nastupajuću kalendarsku godinu, a na temelju modela bodovanja kao sastavnim dijelom svakog od Pravilnika.

Njihova jedinstvena primjena u dosadašnjih pet godina egzistiranja ogleda se u sljedećem postupku: bodovima dobivenim od svakog kluba dobiva se ukupna vrijednost pojedinog sporta, a njihovom komparacijom i rang ljestvica sportova podijeljenih u tri jakosna razreda, sukladno odredbama Pravilnika o izračunu vrijednosti pojedinog sporta. Mjesto svakog sporta unutar poretka zauzima(ju) nositelj(i) kvalitete tog sporta, dobiven(i) vrednovanjem (bodovanjem) prema Pravilniku o nositelju kvalitete osječkog sporta.

TREBA NAGLASITI U svakom pojedinom sportu se za nositelja kvalitete može odrediti samo po jedan klub u muškoj i ženskoj konkurenciji (dakle, dva kluba po sportu), dok se u mješovitim klubovima određuje samo jedan nositelj kvalitete.

Petogodišnjom praksom primjene pravilnika uočena je potreba određenih izmjena i dopuna s ciljem dodatne razrade postojećih odredbi, kao i jasnijeg terminološkog definiranja pojedinih odredbi pa se 2015. pristupilo donošenju novih pravilnika koji reguliraju ovu materiju. S obzirom na dokazanu kvalitetu pravilnika, potvrđenu iskazanim interesom za pomoć brojnim hrvatskim sportskim zajednicama u donošenju vlastitih akata, kao i pohvalama od strane najviših osoba i državnih tijela nadležnih za pitanje (sportskih) udruga, pravilnici nisu mijenjali svoju bit. Nakon provedene javne rasprave među našim članicama, izmjenama i dopunama odredbi pristupilo se ponajviše zbog prilagođavanja novonastaloj zakonskoj regulativi u području sustava sporta i sportskog prava, te od članica iskazanom željom za proširenjem opisa primjene postojećih odredbi kroz precizniju i konkretniju nomotehničku razradu kako bi se što više odredbi iz sfere tumačenja prevelo u normativnu sferu i time striktnije definirao način njihove primjene. Također, ne manje važno, Zajednica se u donošenju ovih akata povodila i željom za što većom transparentnošću primjene pravilnika kada su u pitanju njihovi adresati, odnosno članice Zajednice. U tom smislu detaljno je opisan postupak preračunavanja bodova u financijska sredstva koja temeljem kriterija iz pravilnika pripadaju svakom klubu – nositelju kvalitete pojedinog sporta kao i obvezivanje Zajednice na javno objavljivanje rezultata ovog postupka putem svoje internetske stranice.

Nabava roba i usluga provodi se putem predviđenog postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a prema Planu nabave roba i usluga za svaku kalendarsku godinu, koji se također nalazi na internetskim stranicama.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Najviši iznos nabave odnosi se na usluge zdravstvene zaštite sportaša, odnosno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša i provedbu fizikalne terapije i rehabilitacije ozlijeđenih sportaša.

* Kakav je vaš odnos s Gradom Osijekom, a kakav sa sportskim udrugama?

– Odnos s Gradom Osijekom i nadležnim tijelima na koja smo logikom djelovanja upućeni (prvenstveno Odsjekom za sport) smatramo vrlo dobrim. Povezanost se ne temelji samo na pukim zakonskim obvezama, već višegodišnjoj kompatibilnosti te uskoj i kvalitetnoj suradnji u svim segmentima pripreme, provedbe i nadzora Programa javnih potreba u sportu. Naš odnos možemo bez ustezanja ponuditi kao primjer drugim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj, što je na raznim stručnim skupovima nerijetko i isticano. Grad i njegove službe doživljavamo kao partnere na zajedničkom putu zadovoljavanja svekolikih javnih potreba, a ovaj odnos gradili smo i usavršavali tijekom gotovo 55-godišnjeg neprekidnog egzistiranja naše Zajednice (nekadašnja SOFK-a utemeljena je još daleke 1961. g.), dokazujući našu stručnost, odgovornost i predanost interesima sporta u našem gradu kroz propisano raspolaganje javnim sredstvima.

Jednako tako, tijekom čitavog svog postojanja, pa tako i danas, Zajednica nastoji zadovoljavati interese svojih članica i njihovih sportsko-rekreativnih potreba, ciljeva i ambicija, ravnajući se utvrđenim mjerilima, kriterijima i općim aktima koji propisuju određeni segment rada. U tom pogledu, Zajednica danas, uz Statut, kao temeljni akt svoga djelovanja, raspolaže i s devet stožernih pravilnika koji uređuju pojedina pitanja iz njezina djelokruga, a koja se nalaze na uvid svim članicama putem internetske stranice Zajednice. Inače, naša stranica (www.zsugos.hr) uistinu je bogato opremljena raznolikim dokumentima koji pokrivaju sva područja od interesa i potreba sportskih udruga pomažući na taj način i olakšavajući rad svojim članicama, posebice u vremenu sve izraženijih administrativnih obveza udruga na području Hrvatske. Internetska stranica stoga predstavlja sve kvalitetniji komunikacijski kanal između Zajednice i naših članica, pružajući brojne korisne i pravodobne informacije o pravima i obvezama prema Zajednici, ali i u interesu udovoljavanja zakonskim i inim propisima kojima su sportske udruge vezane u cjelini. Dakako, pomoć članicama znatno je izraženija neposrednim kontaktom s predstavnicima članica koji svakodnevno posjećuju Zajednicu s ciljem rješavanja svojih tekućih ili izvanrednih obveza, kao i temeljem knjigovodstveno-računovodstvenih poslova kojima djelatnici Zajednice pomažu članicama u izvršavanju financijskih poslova i obveza.

Zajednica nastoji biti istinski servis svojim članicama i trudimo se ovu funkciju izvršavati na njihovo opće zadovoljstvo.

* Koje projekte u budućem razdoblju imate u planu? Koliko je u tom slučaju važna podrška Grada?

– Nakon donošenja Nacionalnog programa sporta (a koji nije ugledao svjetlo dana već devet godina od donošenja Zakona o sportu koji to nalaže), planiramo pristupiti izradi ključnog planskog dokumenta na području grada, a to je Strategija osječkog sporta. Doduše, brojne predradnje za njegovo donošenje već su obavljene prije nekoliko godina u suradnji s Odsjekom za sport Grada Osijeka te uz angažman i doprinos uglednih sportskih djelatnika. No, taj cjeloviti strateški dokument još uvijek čeka na svoje donošenje, dakako, tek po usvajanju Nacionalnog programa sporta, a za nadati se da će državne institucije pokazati veću odlučnost i odgovornost prema sportu i napokon izraditi temeljni strateški dokument koji će usmjeriti razvoj hrvatskog sporta. Na tom tragu,

STRATEGIJA Zajednica će se uključiti u izradu proizlazeće Strategije osječkog sporta, kojom bi lokalni sport dobio novi zamah i jasniju sliku svoje budućnosti, otklanjajući pri tome brojne dileme u vezi ciljeva, prioriteta i načina razvoja sporta u gradu.

Zajednica će se nastojati uključiti i u izradu projekata za apliciranje prema fondovima Europske unije koji bi praktički trebali postati dodatni izvor sufinanciranja sportskih udruga, posebice u kontekstu sve jasnije politike rasterećenja gradskog proračuna kao i zbog znatne redukcije priljeva sponzorskih i donatorskih sredstava iz osiromašenog gospodarstva.

 

REFERIRA SE NA:

Kako smo trošili – Po područjima

Kako smo trošili – Društvene djelatnosti

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: